Det hjel­per lite å unn­gå å bli lam, der­som du dør for­di du ikke får pus­te.

Fryk­ten for nakke­og rygg­ska­der har ført til at pa­si­en­ter har om­kom­met av kvel­ning for­di man ikke vå­get å leg­ge dem i side­leie.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

– Det hjel­per lite å unn­gå å bli lam der­som du dør for­di du ikke får pus­te, sier Per Kristian Hyld­mo, over­lege, le­der av trau­me­en­he­ten ved Sør­lan­det syke­hus og dok­tor­grads­sti­pen­diat i Stif­tel­sen Norsk Luft­am­bu­lan­se. Han tok ny­lig dok­tor­grad på forsk­nin­gen som nå end­rer alt av na­sjo­na­le og man­ge in­ter­na­sjo­na­le fag­mil­jø­ers prak­sis med hånd­te­ring av al­vor­lig skad­de, be­visst­løse pa­si­en­ter.

INSTRUKSJONSFILM

Stif­tel­sen Norsk luft­am­bu­lan­ses kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Kris­ti­ne Grøn­li Scher­ven var man­dag på Sør­lan­det syke­hus for å lage in­struk­sjons­vi­deo­ene som skal bru­kes til å vise hvor­dan man skal gjø­re det. Og det gjel­der ikke ba­re red­nings­per­so­nell, det gjel­der deg og meg som an­kom­mer åsted for tra­fikk­ulyk­ke el­ler and­re ulyk­ker med al­vor­lig ska­det pa­si­ent.

– Man­ge ve­grer seg fort­satt for å røre el­ler be­ve­ge på en be­visst- løs pa­si­ent som lig­ger på rygg, i frykt for å på­fø­re ska­der i rygg el­ler nak­ke, sier Hyld­mo.

KVALT

Han for­tel­ler at en rek­ke stu­di­er har do­ku­men­tert at man­gel på frie luft­vei­er er den klart hyp­pigs­te døds­år­sa­ken i ka­te­go­ri­en «døds­fall som kun­ne vært unn­gått». Med and­re ord at pa­si­en­ter har blitt kvalt for­di de ikke er blitt rul­let over fra rygg til sta­bilt side­leie.

Vi er i garasjen til am­bu­lanse­sta­sjo­nen i Kris­tian­sand. Am­bu­lanse­ar­bei­der Lars Jens­sen, red­nings­mann Sind­re As­lak­sen fra Norsk Luft­am­bu­lan­ses he­li­kop­ter­base i Aren­dal og Tone Le­land som er lær­ling fra am­bu­lanse­sta­sjo­nen i Ven­ne­sla.

VIK­TI­GE­RE

Hyld­mo har lagt fram en stu­die som nå do­ku­men­te­rer at det er vik­ti­ge­re å sik­re frie luft­vei­er for en be­visst­løs pa­si­ent, enn å være redd for å lam­me ved­kom­men­de gjen­nom rygg- el­ler nakke­ska­de:

– Ba­re én av 100 be­visst­løse pa­si­en­ter med al­vor­lig hode­ska­de har nakke­ska­de sam­ti­dig. Der­for skal du som kom­mer først til et skade­sted all­tid sik­re at pa­si­en­ten får pus­te, sier Hyld­mo.

Var­som skal man uan­sett være, men i de al­ler fles­te til­fel­ler er det rik­tig å rul­le pa­si­en­ten over fra å lig­ge på rygg til sta­bilt side­leie. Er man to på et skade­sted skal den ene hol­de ho­det til pa­si­en­ten og la det be­ve­ge seg slik som krop­pen gjør når man rul­ler pa­si­en­ten over.

IN­TER­NA­SJO­NA­LE

For red­nings­per­so­nell har Hyld­mo ut­ar­bei­det en egen pro­se­dy­re, og den har end­ret må­ten å frak­te skad­de, be­visst­løse pa­si­en­ter på. Nå føl­ger både na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le fag­mil­jø­er etter.

– Å lig­ge på ryg­gen når man er be­visst­løs kan være far­lig. Tun­ga kan blok­ke­re svel­get, og opp­kast og blod kan ren­ne ned i lun­ge­ne, sier Hyld­mo.

Ved å ta i bruk noe de kal­ler trau­me­side­leie, der to per­soner ut­fø­rer job­ben mer skån­somt og med mu­lig bruk av nakke­kra­ge for å sta­bi­li­se­re ho­det, kan man ta hen­syn til både pust og nak­ke. Det vik­tigs­te er å sør­ge for at pa­si­en­ten har frie luft­vei­er og får pus­te.

Ved Sør­lan­det syke­hus har man brukt den­ne pro­se­dy­ren i lang tid, og me­to­den har spredd seg i Nor­ge. Men det er do­ku­men­tert for­skjel­lig prak­sis. Med Hyld­mos vi­ten­ska­pe­li­ge do­ku­men­ta­sjon blir det­te nå inn­ført som na­sjo­na­le ret­nings­lin­jer. Og bud­ska­pet spres også in­ter­na­sjo­nalt. – Hva fø­ler du nå, Hyld­mo? – Til­freds­stil­lel­se. Det å få do­ku­men­tert vi­ten­ska­pe­lig hva vi har er­fart er vel­dig vik­tig.

Forsk­nin­gen, som er fi­nan­siert av Stif­tel­sen Norsk Luft­am­bu­lan­se, har blitt gjort både ved to sto­re, in­ter­na­sjo­na­le lit­te­ra­tur­stu­di­er, samt forsk­ning på lik i USA.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Over­lege og le­der av trau­me­en­he­ten ved Sør­lan­det syke­hus, Per Kristian Hyld­mo vi­ser hvor­dan man skal rul­le en be­visst­løs, ska­det per­son over fra å lig­ge på rygg til sta­bilt side­leie.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Over­lege Per Kristian Hyld­mo føl­ger med mens Norsk luft­am­bu­lan­se la­ger in­struk­sjons­vi­deo på bak­grunn av hans vi­ten­ska­pe­li­ge do­ku­men­ta­sjon på be­hand­ling av be­visst­løse pa­si­en­ter.

FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Am­bu­lanse­ar­bei­der Lars Jens­sen hol­der pa­si­en­tens hode mens red­nings­mann Sind­re Ak­sel­sen var­somt rul­ler hen­ne over i sta­bilt side­leie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.