Fors­ker fri­kjent for juks

Fors­ke­ren ved UIA ble mis­tenkt for forsk­nings­juks etter å ha pub­li­sert uvan­lig man­ge vi­ten­ska­pe­li­ge ar­tik­ler. Men iføl­ge en grans­kings­rap­port er det ikke be­vist at fors­ke­ren har opp­trådt ure­de­lig.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

– Han er for­nøyd med kon­klu­sjo­nen. Som for­ven­tet kon­sta­ter­te den at han ikke på noe punkt har opp­trådt i strid med etis­ke reg­ler for god forsk­ning, skri­ver man­nens ad­vo­kat Arild Hum­len i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

Fors­ke­ren Ha­mid Reza Karimi ble pro­fes­sor i re­gu­le­rings­tek­nikk ved UIA i 2010. Han ble ut­vist fra Nor­ge si­den PST men­te at han had­de dre­vet med forsk­ning som det ki­ne­sis­ke for­sva­ret kun­ne ha for­del av.

Men fors­ke­ren ble også mis­tenkt for forsk­nings­juks da det vis­te seg at han had­de en eks­tremt høy pub­li­se­rings­grad. Han var oppe i 148 ar­tik­ler i 2014 en­ten som for­fat­ter el­ler med­for­fat­ter.

I pe­rio­den 2010-14 var han den nest mest pro­duk­ti­ve fors­ke­ren i ver­den på sitt fag­felt. Det­te kom­mer fram i en grans­kings­rap­port fra «Na­sjo­nalt ut­valg for grans­king av re­de­lig­het i fors­king».

STORT FORSKNINGSTALENT

Iføl­ge Ag­der­pos­ten, som i mars om­tal­te ren­vas­kin­gen av Karimi, blir han av kol­le­ger ved UIA om­talt som et av de størs­te fors­ker­ta­len­te­ne ved uni­ver­si­te­tet. Han job­ber nå i ut­lan­det.

Grans­kings­rap­por­ten kon­klu­de­rer med at Karimi ikke har opp­trådt vi­ten­ska­pe­lig ure­de­lig. De har da gjort et om­fat­ten­de ar­beid for å kom­me til bunns i hvor­dan han kun­ne pub­li­se­re så man­ge ar­tik­ler.

Selv om de ikke fun­net noe som kan be­teg­nes som ure­de­lig, er de li­ke­vel kri­tisk til de­ler av hans virk­som­het. De me­ner det er grunn til be­ret­ti­get tvil om han har opp­fylt kra­ve­ne til å være med­for­fat­ter på fem av ar­tik­le­ne. Men iføl­ge grans­kings­ut­val­get har de ikke kom­met vi­de­re i spørs­må­let om det­te gjel­der fle­re ar­tik­ler, si­den Karimi ikke vil stil­le opp til in­ter­vju.

VANS­KE­LIG

To­re Lun­de ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen le­det gransk­nings­ar­bei­det. Han sier den mang­len­de for­kla­rin­gen gjor­de ar­bei­det vans­ke­lig.

– For­kla­rin­gen fra den inn­klag­de vil ofte være et sen­tralt be­vis og vik­tig for å få opp­lyst alle si­der av sa­ken. Vi har også yt­ret kri­tikk når det gjel­der åpen­het i fors- knin­gen. Forsk­nin­gen skal være etter­prøv­bar og man har plikt til å opp­ly­se hvor kil­de­ne er fra, sier Lun­de som gikk av som le­der for grans­kings­ut­val­get ved ut­gan­gen av mars.

Han leg­ger til at de som blir inn­kla­get ikke har plikt til å av­leg­ge noen for­kla­ring.

FÅR KRI­TIKK

De som får har­dest kri­tikk i rap­por­ten er li­ke­vel UIA. De har iføl­ge rap­por­ten mang­let ru­ti­ner for å be­hand­le forsk­nings­etis­ke spørs­mål.

– Vi er takk­nem­li­ge for at de har gjort en så grun­dig jobb. Nå går vi nøye gjen­nom den og ser hvor vi kan for­bed­re oss. Det er ikke til å leg­ge skjul på det­te har vært en vans­ke­lig sak, sier uni­ver­si­tets­di­rek­tør Se­unn Smith-tønne­sen

Forsk­nings­ut­val­get me­ner uni­ver­si­te­tet kun­ne ha gjort inn­le­den­de un­der­sø­kel­ser av sa­ken uten å iverk­set­te en grans­king. Da kun­ne de også ha fått sa­ken bed­re be­lyst si­den de er ar­beids­gi­ver. I ste­det har Uias egen hånd­te­ring av sa­ken vært nok­så be­gren­set. Ut­val­get me­ner en grunn kan være at forsk­nings­etis­ke sa­ker får et ne­ga­tivt stem­pel.

I rap­por­ten kom­mer det også fram at både det en­kel­te insti­tutt og den en­kel­te fors­ker har fått øko­no­misk be­løn­ning ut­fra pub­li­se­ring.

– Kan ikke det opp­ford­re til å ut­nyt­te sys­te­met?

– Det er nok mer den fag­li­ge am­bi­sjo­nen enn den re­la­tivt be­skjed­ne godt­gjø­rin­gen som er bak­grun­nen i det­te til­fel­let. Men vi øns­ker en in­sen­tiv­ord­ning der det er fa­kul­te­tet og ikke en­kelt­per­soner som be­løn­nes, sier Smith-tønne­sen.

ARKIVFOTO: TO­RE AND­RE BAARDSEN

Fors­ke­ren Ha­mid Reza Karimi job­bet ved UIA i Grim­stad og har blitt grans­ket etter mis­tan­ker om ure­de­lig­het i forsk­nin­gen. Det er først og fremst uni­ver­si­te­tet som får kri­tikk i grans­kings­rap­por­ten som nå har kom­met.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

UIA får i rap­por­ten kri­tikk for mang­len­de ru­ti­ner i forsk­nings­etis­ke spørs­mål. Uni­ver­si­tets­di­rek­tør Se­unn Smith-tønne­sen sier de job­ber med å for­bed­re ru­ti­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.