Vil lok­ke tu­ris­ter med gammle slåss­kjem­per

Ons­dag la Svein In­ge Ol­sen og Vi­dar Frøys­nes fram for­pro­sjek­tet for det som kan bli Se­tes­dals nye, sto­re tu­rist­at­trak­sjon. De hå­per på å være i gang med pro­sjek­tet al­le­re­de nes­te år.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: EI­RIN MARGRETHE FIDJE ei­rin.margrethe.fidje@fvn.no

Kris­tian­sand har Dyre­par­ken og Kap­tein Sa­bel­tann, Gud­brands­da­len har Hun­der­fos­sen, og om noen år har kan­skje Byg­land Opp­le­vel­ses­sen­te­ret Kjempe­da­len. Det er pla­nen til Svein In­ge Ol­sen og vara­ord­fø­rer i Byg­land, Vi­dar Frøys­nes, som ons­dag pre­sen­ter­te for­pro­sjek­tet for at­trak­sjo­nen for Se­tes­dal Re­gion­råd og po­li­ti­ker­ne i Byg­land.

– Jeg øns­ker å for­tel­le his­to­ri­en slik den ble for­talt av olde­fa­ren min Bjør­gulv My­hola. Det skal ikke være et mu­se­um, men et opp­le­vel­ses­sen­ter der vi tar vare på his­to­rie­ne gjen­nom blant an­net di­gi­ta­le for­tel­lin­ger og infotav­ler, sier Svein In­ge Ol­sen.

Han er mest kjent som le­der for Pro­test­fes­ti­va­len, men har i 15 år bå­ret rundt på ide­en om å gi nytt liv til slåss­kjem­pe­ne som lev­de i det som på folke­mun­ne be­skri­ves som «neve­kam­pens tids­al­der». Hans tipp-tipp-olde­far Bjør­gulv Upp­stad had­de lagt bak seg et langt liv med slås­sing og hånd­ge­meng da han døde i 1866, og søn­nen Knut gikk i fa­rens fot­spor.

His­to­rie­ne og my­te­ne er man­ge – blant an­net skal Knut ha løf­tet den 314 kilo tun­ge stei­nen som nå lig­ger foran kom­mune­hu­set på Byg­land. Kjem­pe­ne var da­ti­das idretts­menn, og bruk­te også slåss­kam­per til å for­hand­le til seg går­der og hus­dyr, for­tel­ler Ol­sen.

STYRKEPRØVER OG HIS­TO­RIE

I pla­ne­ne som ble pre­sen­tert for Byg­lands­po­li­ti­ker­ne ons­dag, trakk duo­en Frøys­nes og Ol­sen blant an­net frem styrkeprøver i hånd­bak og sleg­ge, løf­ting av stein, Strong­man-ar­ran­ge­men­ter og rom med kjem­pe-møb­ler, i til­legg til de his­to­ris­ke for­tel­lin­ge­ne. De vil ap­pel­le­re til alt fra barne­fa­mi­li­er, norsk­ame­ri­ka­ne­re og tu­ris­ter med sen­te­ret.

Fort­satt er pla­ne­ne i et for­pro­sjekt­sta­di­um, men Ol­sen hå­per på å få bal­len til å rul­le så fort som mu­lig.

– Nes­te år er det 50 år si­den olde­far døde, og jeg hå­per at vi kan kom­me i gang da. Kom­mu­nen tren­ger det­te nå, og når det­te even­tu­elt går inn i en pro­sjekt­fase må vi få opp en tall­skis­se for å se på hvor­dan det­te skal fi­nan­sie­res, sier han.

Byg­land-ord­fø­rer Leiv Rygg (Sp) er po­si­tiv til ide­en, men me­ner at det hele i bunn og grunn hand­ler om fi­nan­sie­ring. Sam­men med Se­tes­dal re­gion­råd har kom­mu­nen fi­nan­siert for­pro­sjek­tet, men selve pro­sjek­tet tren­ger langt mer musk­ler for å kun­ne bli en rea­li­tet.

– Jeg sy­nes det­te med å ut­nyt­te gode his­to­ri­er og my­ter om se­tes­dal­s­kjem­pe­ne er vel­dig in­ter­es­sant, men det er jo et spørs­mål om hvor­dan det skal gjø­res. Det er uli­ke be­hov for ka­pi­tal av­hen­gig av om det en­der opp som opp­le­vel­ses­sen­ter, kjempe­fes­ti­val el­ler noe an­net. Først må vi set­te oss inn i rap­por­ten vi har fått, før vi kan ta stil­ling til kom­mu­nens rol­le i det hele, sier Rygg.

Han me­ner at tu­rist­strøm­men som al­le­re­de går gjen­nom Se­tes­dal bør kun­ne dan­ne et godt grunn­lag for be­sø­ken­de til sen­te­ret.

– Uten at jeg vet nok om mar­ke­det, tror jeg ab­so­lutt at folk vil kom­me rei­sen­de for å opp­le­ve Kjempe­da­len, men også at tu­rist­strøm­men som uan­sett går gjen­nom da­len kan gi man­ge be­sø­ken­de, sier han.

SEN­TER FOR HELE DA­LEN

Mye er mu­lig, men lite er fore­lø­pig hogd i stein i for­bin­del­se med pla­ne­ne. Om pro­sjek­tet skal være kom­mu­nalt el­ler dre­vet av in­ves-

❞ Jeg sy­nes det­te med å ut­nyt­te gode his­to­ri­er og my­ter om se­tes­dal­s­kjem­pe­ne er vel­dig in­ter­es­sant, men det er jo et spørs­mål om hvor­dan det skal gjø­res. LEIV RYGG, ord­fø­rer i Byg­land

to­rer gjenstår å se. Ini­tia­tiv­ta­ker­ne trek­ker fram In­no­va­sjon Nor­ge, fyl­kes­kom­mu­nen, Fritt Ord, Byg­land kommune og Se­tes­dal re­gion­råd som ak­tu­el­le spon­so­rer.

– Vi må også se på om vi kan bru­ke et opp­rin­ne­lig hus, el­ler om det trengs et ny­bygg. Vi har valgt fore­lø­pig ikke å snak­ke om tall etter­som det kom­mer helt an på hvor­dan vi vel­ger å sat­se, sier han.

Han ute­luk­ker ikke at opp­le­vel­ses­sen­te­ret kan plas­se­res både på Ev­je og i Val­le, men sam­men med Frøys­nes an­be­fa­ler han en plas­se­ring på Byg­land. Der har de pekt seg ut mu­se­ums­om­rå­det, men er også in­ter­es­sert i fle­re and­re his­to­ris­ke byg­nin­ger i Se­tes­dal.

FOTO: PRI­VAT

Svein In­ge Ol­sens hånd blir li­ten på om­ris­set av tipp-tipp-olde­fa­rens kjem­pe­neve. Hån­da er ris­set inn i veg­gen på ei hyt­te på Hy­le­stad.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Ol­sen og Frøys­nes ser for seg at Byg­lands­tu­net kan bli en arena for Kjempe­da­len.

FOTO: OLAV BJØRGUM

Bjør­guv Upp­stad (1789-1866) var ein svæ­ring, nær­me­re to me­ter høy og med hen­der sto­re som steike­pan­ner. På den tida var en gjen­nom­snitts­mann rundt 170 centi­me­ter høy. Her er han i Olav Bjør­gums strek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.