Birkenes-be­drift vant årets eks­port­pris

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - MA­RIE N. KALVEHAGEN

Hvert tred­je ro­tor­blad til vind­møl­ler i Euro­pa er la­get med glass­fi­ber fra 3B Fi­bre­glass Nor­way. Birkenes-be­drif­ten stakk av med årets eks­port­pris.

– En rik­tig og ver­dig vin­ner av Eks­port­pri­sen 2017, sier jury­le­der John G. Ber­nan­der i en presse­mel­ding.

3B Fi­bre­glass på Birke­land pro­du­se­rer glass­fi­ber til vi­de­re pro­ses­se­ring til uli­ke pro­duk­ter in­nen vind- og bil­in­du­stri­en.

– Vi er vold­somt for­nøy­de, og vel­dig stol­te, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hei­ne Øst­by til Fædre­lands­ven­nen.

Be­drif­ten ble grunn­lagt i 1970, og had­de i 2016 en om­set­ning på om­lag 480 mil­lio­ner kro­ner.

– Alle de 210 an­sat­te hos oss har job­bet hardt for det­te, så det er vel­dig ål­reit med den­ne type an­er­kjen­nel­se, sier Øst­by vi­de­re.

Eks­port­pri­sens hen­sikt er å premiere nors­ke eks­port­virk­som­he­ter som har lyk­tes med å byg­ge ver­di­er i Nor­ge gjen­nom uten­lands­ke markeder.

– Fi­bre­glass-fab­rik­ken er en tra­di­sjons­rik be­drift på Birke­land i ind­re Ag­der. Den er en hjørne­steins­be­drift i sitt om­rå­de, og har gjen­nom pro­dukt­ut­vik­ling og kom­pe­ten­te med­ar­bei­de­re vært gjen­nom en vik­tig og rik­tig om­stil­ling, sier Ber­nan­der i presse­mel­din­gen.

Nær­me­re 80 be­drif­ter var no­mi­nert til årets eks­port­pris.

– Det­te in­spi­re­rer oss til å fort­set­te å vokse sam­men med mar­ke­det og kun­de­ne, sier Øst­by.

FOTO: ODD IN­GE ULEBERG

3B Fi­bre­glass i Birkenes vant årets eks­port­pris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.