Ube­gri­pe­lig av «Røde Ray­mond»

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ©NTB

By­råds­le­der Ray­mond Johansen (Ap) i Oslo tar energi­sel­ska­pet Hafs­lund av børs og me­ner han sik­rer inn­byg­ger­ne arve­søl­vet. Frp-ve­te­ran Carl I. Ha­gen er rys­tet.

– Jeg fin­ner kjø­pet av hele Hafs­lund ASA ube­gri­pe­lig. In­ter­es­se­ne til Oslos inn­byg­ge­re blir ikke iva­re­tatt ved å bru­ke enor­me mid­ler på ei­er­skap i ste­det for in­ves­te­rin­ger, sier Frps gruppe­le­der Carl I. Ha­gen.

– Hvil­ke and­re kom­mu­na­le for­mål dis­se pen­ge­ne kun­ne ha vært brukt til, er ikke nevnt med et ord i rede­gjø­rel­sen fra «røde Ray­mond», fram­hol­der han.

ARVESØLV

– Det­te er den størs­te kraft­trans­ak­sjo­nen som noen gang er gjen­nom­ført i Nor­ge, fast­slo en ty­de­lig stolt by­råds­le­der Ray­mond Johansen (Ap) på en presse­kon­fe­ran­se i råd­hu­set ons­dag for­mid­dag.

I dag ei­er Oslo kommune 53,7 pro­sent av Hafs­lund, mens det fins­ke energi­sel­ska­pet For­tums ei­er­an­del er 34,3 pro­sent. By­rå­dets for­slag in­ne­bæ­rer i kor­te trekk at Oslo kommune tar Hafs­lund av børs. Der­et­ter kjø­per Oslo kommune ut For­tum, og til sist inn­lø­ses mi­no­ri­tets­ak­sjo­næ­re­ne.

– Av­ta­len gir Oslo kommune kon­troll over selve arve­søl­vet, som vil bi­dra til å sik­re inn­tek­te­ne til Oslos inn­byg­ge­re i ge­ne­ra­sjo­ner fram­over, sier Johansen.

Be­slut­nin­gen vek­ker be­geist­ring hos Aps støtte­spil­le­re i Sen­ter­par­ti­et og SV. Re­spon­sen er mye mer av­målt i Høy­re.

SKEP­SIS I HØY­RE

– Vi er me­get skep­tis­ke til og for­står ikke hvor­for Oslo kommune skal kjø­pe seg opp og bli ene­ei­er i strøm­net­tet i sto­re de­ler av Øst­lan­det, sier gruppe­le­der Ei­rik Lae Sol­berg til NTB.

Han un­der­stre­ker at Høy­re nå vil stu­de­re alle si­der ved av­ta­len før par­ti­et tar et en­de­lig stand­punkt. Men Lae Sol­berg fryk­ter at Oslo tar en stor, øko­no­misk ri­si­ko for­di det i åre­ne frem­over må gjø­res sto­re in­ves­te­rin­ger i strøm­net­tet.

– Ved å ta Hafs­lunds strøm­dis­tri­bu­sjon av børs mis­ter vi dess­uten mu­lig­he­ten til å trek­ke på kom­pe­tan­se fra pro­fe­sjo­nel­le, pri­va­te ei­ere. Det had­de vært bed­re å be­hol­de et pri­vat med­ei­er­skap, sier han.

FI­NAN­SIE­RER SEG SELV

Trans­ak­sjo­nen fi­nan­sie­rer seg selv ved at pri­sen Oslo kommune må be­ta­le dek­kes inn av salg av ei­en­de­ler til For­tum, sier by- råd for næ­ring og ei­er­skap, Geir Lippe­stad (Ap).

Av­ta­len in­ne­bæ­rer at Oslo kommune får full kon­troll over nett­sel­ska­pet og 90 pro­sent ei­er­skap i Hafs­lunds pro­duk­sjon av vann­kraft. For­tum over­tar på sin side hele de­len som pri­mært dri­ver med strøm­salg. Der­et­ter blir Oslo kommune og For­tum like­ver­di­ge ei­ere av Var­me, som slås sam­men med Kle­mets­rud­an­leg­get AS.

I til­legg blir Hafs­lund Pro­duk­sjon et dat­ter­sel­skap av Oslo kom­mu­nes hel­eide kraft­sel­skap E-CO ener­gi. Det­te blir Nor­ges nest størs­te nett­sel­skap.

At kraft­pro­duk­sjo­nen i E-CO og Hafs­lund sam­les og at fjern­varme­pro­duk­sjo­nen på Kle­mets­rud del­pri­va­ti­se­res, er Høy­re po­si­tiv til.

– Hvis pri­sen er rik­tig er det også po­si­tivt at Hafs­lund Mar­ked blir solgt og hel­pri­va­ti­sert. Det er in­gen grunn til at kom­mu­nen skal dri­ve med kjøp og salg av strøm, sier Lae Sol­berg.

FOTO: NTB SCANPIX

Frps gruppe­le­der Carl I. Ha­gen er rys­tet over hva by­råds­le­der Ray­mond Johansen (Ap) bru­ker mid­ler på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.