Sta­dig fær­re bru­ker kon­tan­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ©NTB

Vel åtte av ti nord­menn bru­ker ba­re el­ler mest kort når de skal be­ta­le, vi­ser en un­der­sø­kel­se NHO Rei­se­liv har fått ut­ført

Un­der­sø­kel­sen er gjort av Nor­stat, og 1.000 er spurt om sine handle­va­ner. An­de­len som sva­rer at de kun bru­ker kort, har økt fra 30 pro­sent i 2015 til 37 pro­sent i 2016. I al­ders­grup­pen 30 til 39 år sier snaut halv­par­ten at de bru­ker kun kort.

An­de­len som sier de kun be­ta­ler med kon­tan­ter, er nå nede i 1 pro­sent. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kris­tin Krohn De­vold i NHO Rei­se­liv sier hun me­ner for­bru­ker­ne nå er mod­ne for å gi slipp på kon­tan­te­ne.

– Det er en for­svin­nen­de li- ten an­del som bru­ker kon­tan­ter. Da er det bak­stre­versk at nors­ke myn­dig­he­ter opp­rett­hol­der kra­vet om at be­drif­te­ne må ta imot kon­tan­ter, me­ner Krohn De­vold.

I dag plik­ter be­drif­ter i hen­hold til norsk lov å ta imot kon­tan­ter.

– For oss er det å kun­ne vel­ge bort kon­tan­ter vik­tig for å syn­lig­gjø­re hvem som vil ope­re­re hvitt. Det er svært få grun­ner igjen til ikke å kre­ve elek­tro­nisk be­ta­ling for va­rer og tje­nes­ter, sier for­bunds­le­der Jørn Eg­gum i Fel­les­for­bun­det.

Spørre­un­der­sø­kel­sen om nord­menns be­ta­lings­va­ner er en del av den fers­ke rap­por­ten «Nor­ge blir kon­tant­fritt». Det er den tred­je rap­por­ten om kon­tant­be­ta­ling i Nor­ge som pro­fes­sor Kai A. Ol­sen har la­get på opp­drag for NHO Rei­se­liv.

– For alle som dri­ver med kri- mi­nell virk­som­het, er kon­tan­ter en gave­pak­ke. Fær­re kon­tan­ter vil bi­dra til å re­du­se­re svart om­set­ning, sier De­vold.

Hun me­ner Nor­ge går mot et kon­tant­fritt sam­funn en­ten vi vil el­ler ikke.

– Ved å fjer­ne kon­tant­plik­ten vil Nor­ge til­pas­se seg den di­gi­ta­le tids­al­der og gjø­re hver­da­gen tryg­ge­re for de an­sat­te i reise­li­vet og for våre inn­byg­ge­re, me­ner hun.

I 2015 var ver­di­en av alle de­be­tog kre­ditt­over­fø­rin­ge­ne 15.967 mil­li­ar­der kro­ner i 2015, mens sam­le­de ut­tak i mini­bank det­te året var 90 mil­li­ar­der, ned fra 95 mil­li­ar­der året før. Ut­ta­ket i bu­tikk be­lø­per seg til 19 mil­li­ar­der. Kon­tant­ut­ta­ke­ne i mini­bank og bu­tikk ut­gjør der­med 7 pro­mil­le av alle penge­over­fø­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.