Kongs­gård og Vi­ges skjeb­ne

I for­bin­del­se med hø­rings­fris­ten for kom­mune­del­plan Kongs­gård/vi­ge, ble det også sendt inn en ut­ta­lel­se fra be­bo­ere på Kongs­gård som vi her gjen­gir noen mo­men­ter fra.

Faedrelandsvennen - - MENING - SIG­NE MA­RI WILAND Nei til con­tai­ner­havn Kongs­gård-vi­ge

Sto­re de­ler av Kongs­gård/vi­ge er per i dag al­le­re­de be­las­tet med støy fra E 39 og Kongs­gård havn. Vur­de­ring fra Multi­kon­sult (des. 2015) vis­te 58-62 DBA hele døg­net. Vur­de­rin­gen ble: «Der­som ly­den vur­de­res som im­puls­ar­tet, vi­ser be­reg­nin­gen at nær­mes­te be­byg­gel­se og bo­li­ger på Kongs­gård, fle­re døgn blir lig­gen­de in­nen­for gul støy­sone. Et høyt ak­ti­vi­tets­nivå ved hav­na kan der­for være pro­ble­ma­tisk mht. å inn­fri gren­sen for støy som har im­pul­siv ka­rak­ter el­ler ren-tone inn­hold.» I føl­ge ret­nings­lin­jer he­ter det: «I om­rå­der hvor fle­re gule so­ner over­lap­per kan det i noen til­fel­ler være et sam­let støy­nivå som over­skri­der gren­sen til rød sone.» Når dis­se gule so­ne­ne sam­les vil støy­be­reg­nin­ge­ne sann­syn­lig­vis vise Rød sone for man­ge bo­li­ger, og da er det ikke an­be­falt å opp­ret­te ny støy­en­de ak­ti­vi­tet med ny havn, i føl­ge ret­nings­lin­jer. «Det skal helst unn­gås å leg­ges ny støy­en­de virk­som­het til støy­so­ner som al­le­re­de be­fin­ner seg in­nen gult nivå.»

Om­rå­det har al­le­re­de på­vist gul støy­sone per i dag, og det opp­le­ves der­for svært un­der­lig og uan­svar­lig at våre po­li­ti­ke­re vi­de­re- fø­rer pla­ner uten å ta hen­syn til mang­len­de eg­net­het for for­må­let. I føl­ge Folke­helse­lo­ven er kom­mu­nen lov­på­lagt å bi­dra til en sam­funns­ut­vik­ling som frem­mer folke­helse, he­r­under ut­jev­ner so­sia­le helse­for­skjel­ler. Begge dis­se må­le­ne trues av pla­nen om kon­tei­ner­havn i Kongs­gård/vi­ge. Be­visst­he­ten om folke­helse, støy og so­si­al ut­jev­ning er også ned­felt i Kris­tian­sand kom­mu­nes mål og øns­ker for ut­vik­ling av byen som miljø­by, noe som har ført til fan­tas­tis­ke for­bed­rin­ger for man­ge be­bo­ere i om­rå­der der E 39 er lagt i tun­nel for å spa­re gode, gam­le og fun­ge­ren­de bo­lig­om­rå­der på Lund og i Vågs­bygd.

Hvor­for of­res be­boer­nes helse i Kongs­gård/vi­ge, og hvor­for på­fø­rer po­li­ti­ker­ne be­boer­ne her en be­visst for­slum­ming av det som en gang var at­trak­ti­ve, stil­le og barne­venn­li­ge bo­lig­om­rå­der? Som skip­per­dat­ter med litt farts­tid vet jeg det mes­te om hva slags støy og ak­ti­vi­te­ter hav­ner, og kon­tei­ner­hav­ner i sær­de­les­het med­fø­rer, og jeg har ald­ri i ut­lan­det, ver­ken i Euro­pa el­ler i USA sett en så uli­de­lig blan­ding av havne­virk­som­het og bo­lig­om­rå­de som kris­tian­sands­po­li­ti­ker­ne nå leg­ger opp til.

Man kan spør­re seg om hvor­for ikke po­li­ti­ker­ne for len­ge si­den sør­get for fun­ge­ren­de støy­skjerm­ing for en sta­dig øken­de tra­fikk­meng­de, når de har ut­vi­det og hevet E 39 med jev­ne mel­lom­rom på Kongs­gård som leng­re nede på Lund og i Vågs­bygd. Da man­ge be­bo­ere flyt­tet inn i Kongs­gård II, var po­li­ti­ker­nes plan å leg­ge E 18 i tun­nel gjen­nom Kongs­gård I, alt­så en løfte­rik plan for re­du­se­ring av støy. De pla­ne­ne ble det in­gen ting av. Dess­ver­re!

I føl­ge «Re­gio­nal plan­stra­te­gi for Vest-ag­der 2012-2016, 31.10.2012» står det om hav­ner: «Vest-ag­der har ikke en hel­het­lig stra­te­gi for havne­ut­vik­lin­gen. Ut­vik­lin­gen i de en­kel­te hav­ne­ne i re­gio­nen skjer som re­gel som et re­sul­tat av lo­ka­le ini­tia­tiv og en­kelt­in­ves­te­rin­ger. I Kris­tian­sand er fram­ti­den i plan­leg­ging av havne­ut­vik­lin­gen pre­get av vans­ker med å av­veie mel­lom uli­ke ty­per areal­bruk. Kob­lin­gen til an­nen in­fra­struk­tur står fram som en kri­tisk fak­tor i den sam­men­heng. Den på­gå­en­de dis­ku­sjo­nen bur­de bru­kes som an­led­ning til å se hele havne­struk­tu­ren i re­gio­nen i sam­men­heng, sær­lig når en tar i be­trakt­ning at ikke alle funk­sjo­ner kan kon­sen­tre­res i Kris­tian­sand, for­di det er der en har det størs­te pres­set på area­le­ne.» I for­bin­del­se med hø­rin­gen av Kom­mune­del­pla­nen 2011-2022 le­ver­te Kyst­ver­ket inn­si­gel­se til pla­nen og stil­te spørs­mål ved areal­til­gan­gen i Kongs­gård-vi­ge om­rå­det. På bak­grunn av KVS inn­si­gel­se ved­tok by­sty­ret at det skul­le gjen­nom­fø­res en kva­li­tets­sik­ring av havne­ved­ta­ket fra 2003. Utred­nin­gen vis­te at løs­nin­gen ved­tatt i 2003 ikke er rea­li­ser­bar med hen­syn til in­ves­te­rings­kost­na­der og areal­be­hov.

Hvor­for har da po­li­ti­ker­ne i ut­gangs­punk­tet valgt å kon­sen­tre­re ny havn til sen­tra­le Kris­tian­sand på Lunds­om­rå­det, når det er der det er størst press på area­le­ne? Hvor­for kan ikke po­li­ti­ker­ne bru­ke sam­me re­son­ne­ment på kom­mu­nens are­al ved Kongs­gård/vi­ge som ved Silo­kaia/lag­manns­hol­men? Er det for­di de føl­ger Or­wells de­vi­se om at «All ani­mals are equal, but so­me are more equal than ot­hers»?

Area­le­ne i Kongs­gård­buk­ta kan med for­del sel­ges med me­get gode inn­tek­ter til fak­tisk å rea­li­se­re en havn på eg­net sted. Ikke over­se ut­red­nin­ger og rap­por­ter om vel­kjen­te og dår­li­ge grunn­for­hold for havne­drift, el­ler miljø­rap­port om spren­ging i fjord, og af­fek­sjon av sjø­liv og fri­lufts­liv rundt en vak­ker ters­kel­fjord.

Pla­ne­ne for ny kon­tei­ner­havn på et sted som er helt ueg­net for for­må­let bør der­for nå leg­ges bort for godt. Vi ak­sep­te­rer ikke at våre po­li­ti­ke­re of­rer gode og tryg­ge hjem for 1/3 av Kris­tian­sands be­folk­ning.

Hvor­for of­res be­boer­nes helse i Kongs­gård/vi­ge?

ILLUSTRASJON: COWI

Om­rå­det har al­le­re­de på­vist gul støy­sone per i dag, og det opp­le­ves der­for svært un­der­lig og uan­svar­lig at våre po­li­ti­ke­re vi­dere­fø­rer pla­ner uten å ta hen­syn til mang­len­de eg­net­het for for­må­let, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.