Tig­ge­re, for­bud og ru­me­ne­re

Faedrelandsvennen - - MENING - OLAV NIL­SEN Skis­land

Sam­me dag som konge­be­sø­ket traff jeg Sand­ra i gå­gata i Ven­ne­sla. Hun var me­get lei seg, for­di det om­tal­te Brenn­punkt­pro­gram­met fra Ber­gen også gikk ut over hen­ne og hen­nes ven­ner i Kris­tian­sands­om­rå­det.

Jeg ga hen­ne en god klem, og kjøp­te som van­lig gate­ma­ga­si­net «Folk er Folk». Ak­ku­rat den da­gen tror jeg klem­men tal­te mer enn de penge­sed­le­ne jeg stakk til hen­ne.

Jeg er for egen del til­hen­ger av et na­sjo­nalt tigge­for­bud. Det­te had­de re­gje­rin­gen fått gjen­nom­slag for i sam­ar­beid med Sen­ter­par­ti­et om ikke det had­de vært for en me­get klø­ne­te saks­be­hand­ling og helt unød­ven­di­ge for­mu­le­rin­ger - blant an­net at det skul­le være straff­bart å hjel­pe de tig­ger­ne som fort­satt vil­le duk­ket opp.

Min ho­ved­be­grun­nel­se for et tigge­for­bud har in­gen­ting med at jeg ikke tå­ler å se dem på gata. Men jeg tror vi lø­ser de­res pro­ble­mer og ut­ford­rin­ger best gjen­nom å an­spo­re dem til and­re må­ter å løse sine fat­tig­doms­pro­ble­mer på enn gjen­nom tig­ging.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen «Fra Tig­ger­kopp - Nor­ge» (FTN) med ho- ved­sete i Kris­tian­sand gjør al­le­re­de en ut­mer­ket jobb i så måte, både gjen­nom til­tak i Kris­tian­sand, men ikke minst gjen­nom hjelpe­til­tak i de­res hjem­land Ro­ma­nia - der må­let er å bi­dra til næ­rings­ut­vik­ling og ar­beids­plas­ser der dis­se men­nes­ke­ne bor. De som har vært nede og be­søkt dem har med egne øyne sett den fat­tig­dom og nød de le­ver un­der, og som er ho­ved­grun­nen til at de sø­ker lyk­ken and­re ste­der i ver­den.

Kris­tian­sand kommune skal også ha hon­nør for sin inn­sats her, i et nært og godt sam­ar­beid både med FTN, Frel­ses­ar­me­en og and­re gode hjel­pe­re. De to «Ka­ri-eng­le­ne» Ka­ri Klings­heim og Ka­ri Bø Olafs­son bør også nev­nes, først­nevn­te for sin inn­sats gjen­nom Frel­ses­ar­me­ens ar­beid, sist­nevn­te for alle de hun har lært å strik­ke - slik at de har et nyt­tig leve­brød å bru­ke hen­de­ne sine på i ste­det for kun å strek­ke dem ut for å mot­ta and­res al­mis­ser.

Noe av det mer­ke­ligs­te i hele den­ne sa­ken er imid­ler­tid at ver­ken NRK el­ler pres­sen bru­ker rik­tig be­teg­nel­se om de som her kom­mer og ban­ker på vår dør. For de fles­te av dem er ikke ru­me­ne­re, men Rom­folk - og det ut­gjør en me­get stor for­skjell. Den­ne be­greps­bru­ken bi­drar på en hele uri­me­lig måte til stig­ma­ti­se­ring av et helt land, og det bur­de ikke minst stats­ka­na­len NRK ha vett nok til å for­stå.

FTN bru­ker for øv­rig be­teg­nel­sen «fat­ti­ge til­rei­sen­de». Det er en mye mer dek­ken­de måte å si det på. Så får det være opp til hver en­kelt om en vil gi pen­ger direkte til tig­ger­ne, el­ler kjø­pe de­res strikke­pro­duk­ter el­ler gate­ma­ga­si­ner.

På sam­me måte som det får være opp til hver en­kelt å mene at det er naivt å gi dem av vår overflod for­di det mu­li­gens kan være bak­menn som stik­ker av med noe av for­tje­nes­ten.

Men et venn­lig blikk, en klem og et godt smil er helt gra­tis, og ikke til ska­de for noen. Og for dem som ikke har kon­tan­ter å av­se på gata vil et bi­drag til Frel­ses­ar­me­en el­ler Fra Tig­ger­kopp Nor­ge være et svært me­nings­fullt og nyt­tig bi­drag.

Lyk­ke til!

❞ Et venn­lig blikk, en klem og et godt smil er helt gra­tis, og ikke til ska­de for noen.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLLSTAD

For dem som ikke har kon­tan­ter å av­se på gata vil et bi­drag til Frel­ses­ar­me­en el­ler Fra Tig­ger­kopp Nor­ge være et svært me­nings­fullt og nyt­tig bi­drag, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.