Tig­ger­for­bud el­ler vice ver­sa?

Faedrelandsvennen - - MENING - JOSTEIN KURDØL Kris­tian­sand

Den­ne de­bat­ten som har på­gått si­den tig­ger­ne kom til vår «blau­de kyst­stri­be» ge­ne­relt og til Sør­lan­dets ho­ved­stad spe­si­elt er etter min me­ning uver­dig.

●● Iføl­ge Sør­lands­sen­din­ga 25/4 toer par­ti­et Høy­re seg for å ha noen lo­kal me­ning, men vil over­late til na­sjo­na­le myn­dig­he­ter (mo­der­par­ti­et) å av­gjø­re et na­sjo­nalt for­bud.

Hit­til har kom­mu­nen vår møtt den­ne ut­støt­te grup­pen med stor grad av for­stå­el­se, imøte­kom­men­het og re­spekt. Så er det kom­met frem feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger om at en­kel­te av dis­se tig­ger­ne har sto­re vil­la­er i hjem­lan­det. Det­te er i bes­te fall en vil­let feil­opp­lys­ning. At noen i sin nød har kom­met til lykke­lan­det Nor­ge med sin kopp og gjen­nom år, gjer­ne sam­me med an­nen fa­mi­lie har blitt i stand til skaf­fe bo­lig for seg og sine, for­eld­re og barn må ikke for­blin­de oss til å tro at de sam­me fol­ke­ne er kri­mi­nel­le og/ el­ler nar­ko­ma­ne som det frem­kom fra inn­sla­get om for­hol­de­ne i Ber­gen. Vi er ikke Ber­gen, vi er Kris­tian­sand.

Vi må be­sin­ne oss og ikke la den­ne form for «mis­un­nel­se» føre oss på vil­le vei­er. Dis­se fat­ti­ge mi­no­ri­te­te­ne fra Ro­ma­nia og Bul­ga­ria (sigøy­ner­ne som noen vil kal­le dem). for­tje­ner all vår hjelp og støt­te. Så må det bli opp til lo­ka­le myn­dig­he­ter og po­li­ti å ryd­de opp i ulov­lig­he­ter og kri­tikk­ver­di­ge for­hold. Det har vi råd til i vårt lil­le «lykke­land».

Jeg vil også vise til at spe­si­elt Ro­ma­nia har en lang og tra­gisk for­his­to­rie. Tror vi vil føle oss som et litt ri­ke­re sam­funn, noe mind­re ste­rilt og med stør­re grad av mang­fold om vi kan til­la­te å dele med oss.

Det er pris­ver­dig at «Brenn­punkt» gjen­nom sine pro­gram­mer 18/4 og 25/4 tar opp klan­der­ver­di­ge for­hold blant dis­se mi­no­ri­te­te­ne, men det er også vik­tig å for­stå at langt de fles­te tren­ger hjelp en­ten her el­ler der.

Til sist: Det er selv­føl­ge­lig opp til den en­kel­te om en vil put­te noe, el­ler hvor mye i kop­pen - uten å ha dår­lig sam­vit­tig­het av den grunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.