Vi må rå­de i eget hus!

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE LANGELAND le­der, Vest-ag­der Nei til EU

Selv om Nor­ge ikke er med­lem av EU, så skjer det gjen­nom Eøs-av­ta­len en til­pas­sing til EUS re­gi­me på vel­dig man­ge om­rå­der.

●● Van­lig­vis ved­tas lo­ver av Stor­tin­get etter grun­di­ge ut­red­nin­ger, hø­rin­ger og de­bat­ter. Slik er det ikke med EUS retts­ak­ter. Der­for er Eøs-av­ta­len en trus­sel mot vår de­mo­kra­tis­ke for­fat­ning.

I 2013 gjen­tok og skjer­pet LOkon­gres­sen kra­ve­ne til Eøs-av­ta­len: «Eøs-av­ta­len på­vir­ker norsk ar­beids­liv og sam­funn gjen­nom be­slut­nin­ger fat­tet i EU. LO kre­ver at nors­ke myn­dig­he­ter går imot be­gren­sin­ger i ret­ten til kol­lek­ti­ve kamp­mid­ler, det kol­lek­ti­ve for­hand­lings­sys­te­met og ret­ten til na­sjo­nal lønns­dan­nel­se. ILO kon­ven­sjo­ner, nors­ke ta­riff­av­ta­ler og norsk ar­beids­livs­lov­giv­ning må gis for­rang foran EU reg­ler. En slik for­rang må av­kla­res mel­lom EØS av­ta­lens par­ter.»

Lo-kon­gres­sen i mai i år bur­de nå kon­klu­de­re og inn­se at de ønske­mål el­ler krav en har til EØS ikke sam­sva­rer med den fak­tis­ke ut­vik­ling. Dom­men fra Høy­este­rett i Holship-sa­ken i fjor bur­de ty­de­lig vise det.

So­si­al dum­ping og ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet flo­re­rer i man­ge bran­sjer. Ma­fia er på full fart inn. Fag­ut­dan­ne­de nors­ke hånd­ver­ke­re er et sær­syn man­ge ste­der. Det gjel­der mu­re­re, sne­k­ke­re, ma­le­re og and­re vik­ti­ge fag. Norsk trans­port­næ­ring un­der­gra­ves. Vi­kar­by­rå­er over­tar mer og mer. EØS er in­gen nød­ven­dig­het for Nor­ge. Det hand­ler ikke om gode han­dels­for­bin­del­ser, men om en tung by­rå­kra­tisk kon­struk­sjon. Det er en dy­na­misk av­ta­le. I det lig­ger det at dens inn­hold sta­dig ut­vi­des.

Nor­ge har uav­hen­gig av EØS­av­ta­len mar­keds­ad­gang til EU. Den sis­te rest av toll på in­du­stri­va­rer mel­lom Nor­ge og EF ble fjer­net i 1977. Nors­ke va­rer vil all­tid være at­trak­ti­ve for EU. Gjen­nom EFTA har Nor­ge dess­uten etab­lert han­dels­av­ta­ler ut­over i ver­den.

Den bri­tis­ke ut­mel­ding av EU bur­de få nors­ke po­li­ti­ke­re til å se stør­re mu­lig­he­ter for et nær­me­re sam­ar­beid med Stor­bri­tan­nia.

Det er ikke Nei til EUS opp­ga­ve å for­tel­le folk hva de skal stem­me i høst. Vår opp­ga­ve be­står i å ar­bei­de for norsk selv­sten­dig­het og rei­se vik­ti­ge spørs­mål i valg­kam­pen. Vi kom­mer ikke uten­om en dis­ku­sjon om det pro­blem som lig­ger både i Eøs-av­ta­len og i and­re ak­tu­el­le av­tale­kon­struk­sjo­ner som er knyt­tet opp i mot den, slik som TTIP og TISA. Og vi kom­mer ikke uten­om det pa­ra­doks at mens et be­ty­de­lig fler­tall av det nors­ke folk av­vi­ser Eu-med­lem­skap, så er det et like be­ty­de­lig fler­tall for det­te i da­gens Stor­ting.

Års­møte­ut­ta­lel­se fra Vest-ag­der Nei til EU (for­kor­tet).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.