Opp­sikts­vek­ken­de om ny­norsk

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN GRØNLUND Kris­tian­sand

Det er opp­sikts­vek­ken­de at Ålaug Rosse­land kan skri­ve et så rin­ge inn­legg som svar om ny­norsk.

Hun skri­ver at ny­norsk er dø­en­de som egen kon­klu­sjon, og at ny­norsk bør få Eu-støt­te for å være et ut­dø­en­de språk. In­gen­ting i inn­leg­get støt­ter over­skrif­ten «Ny­norsk er fram­ti­da». Ålaug gir skyl­den for ut­vik­lin­gen til UIA, medi­er og sko­ler, hvil­ket ald­ri kan være en smart stra­te­gi.

Men Ålaug hind­rer åpen­bart for vi­de­re de­batt for­di Fædre­lands­ven­nen har brakt et inn­legg en gang for mye. Det hev­des på den­ne måte at Fædre­lands­ven­nen ikke er nøy­tral i de­bat­ten om ny­norsk. Hvis man bru­ker den­ne tanke­måte så er Fædre­lands­ven­nen imot ho­mo­fi­le ek­te­skap. Der er vel­dig man­ge inn­legg om det­te i Fædre­lands­ven­nen. Dis­se inn­legg gir på in­gen måte ny in­for­ma­sjon om te­ma­et for­di Gud skul­le ha be­stemt at mann og kone til­hø­rer ek­te­ska­pet ale­ne, iføl­ge dis­se man­ge inn­legg. Fædre­lands­ven­nen bør fin­ne plass til mitt sis­te kon­klu­de­ren­de inn- legg om ny­norsk.

I man­ge le­ser­inn­legg spør man etter hvil­ke ty­per stor­drifts­for­de­ler kom­mune­sam­men­leg­ning kan gi. I mitt inn­legg «Kris­tian­sand er en knall­sterk kommune» be­skri­ver jeg nett­opp noen ster­ke stor­drifts­for­de­ler. Er det ikke ba­re godt at jeg kan kom­me med prak­tisk in­for­ma­sjon i ste­det for blir der ba­re all­tid ar­gu­ment teo­re­tisk uten vi­de­re for­stå­el­se for be­folk­nin­gen? Dere bur­de els­ke inn­leg­get.

Det fore­kom­mer meg ufor­ståe­lig at dere ikke bru­ker inn­leg­get «Lær i barne­ha­gen». Dan­marks størs­te avis Po­li­ti­ken har skre­vet om nett­opp den­ne sak på for­si­den og de­tal­jert på fle­re si­der. Sa­ken hand­ler om at inn­læ­rin­gen i barne­hage er used­van­lig ve­sent­lig, hvis man vil gi sva­ke barn bed­re mu­lig­he­ter i sko­len og for res­ten av li­vet. Fædre­lands­ven­nen er opp­tatt av at unge ikke full­fø­rer sine ut­dan­nel­ser. Be­kla­ge­lig­vis er det ikke noe som jeg selv har un­der­søkt dypt­gå­en­de, men kon­klu­sjo­nen er sann. Det er et spen­nen­de emne, som Fædre­lands­ven­nen og ikke minst le­ser­ne ab­so­lutt også bør in­ter­es­se­re seg for. Dere bør være vel­dig be­geist­ret for at jeg skri­ver om te­ma­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.