Hon­ning­bar­na-ed­vard reis­te til Nord-korea

Faedrelandsvennen - - KULTUR - MAG­NUS NØDLAND SKOGEDAL

– Da­gen før vi dro fikk vi vite at Trump skul­le sen­de en ar­ma­da, men det var jo ba­re tull, sier vo­ka­lis­ten.

Iste­den­for å ta tu­ren til fjel­let reis­te Ed­vard Val­berg fra Hon­ning­bar­na på tur til Nord-korea i pås­ka.

– Nord-korea er ver­dens mest ekso­tis­ke og frem­me­de land å rei­se til. Jeg er fa­si­nert av at det fort­satt er plass i ver­den til å være grunn­leg­gen­de an­ner­le­des. En kan tross alt få blå og rosa drin­ker i Pyong­yang også, sier han.

– SOM EN CHARTERFERIE

Hans tur til det luk­ke­de lan­det skjed­de sam­ti­dig med 105-års­da­gen for fød­se­len til Kim Ils­ung (død 1994), som er Kim Jong-uns beste­far og evig pre­si­dent av lan­det. Det ble mar­kert med sto­re ar­ran­ge­men­ter og mi­li­tær­pa­ra­der.

– Det er slik at en ikke kan rei­se dit når en vil, men mel­der seg på kon­kre­te tu­rer. Den­ne tu­ren var i for­bin­del­se Kim Il-sung-fei­rin­gen, og vi fikk med oss den sto­re mi­li­tær­pa­ra­den. Vi 12-14 ti­mer med pro­gram hver dag. Vi ble tatt med til fle­re ste­der som guide­ne øns­ket vi skul­le se, og de til­pas­set også pro­gram­met etter ting vi selv øns­ket. Det hø­res ab­surd ut, men å rei­se til Nord-korea er egent­lig som en charterferie. Men man kan ikke gå noe sted uten guide­ne, og man får ba­re snak­ke med dem. Om det er på grunn av at vi ikke fikk lov el­ler in­ter­es­sen blant korea­ner­ne var li­ten er jeg ikke sik­ker på, sier han.

STREN­GE FOTOREGLER

Vo­ka­lis­ten bod­de på ho­tell i ho­ved­sta­den Pyong­yang hele opp­hol­det, og fikk be­søkt fle­re ste­der i og rundt ho­ved­sta­den.

– Det var ofte lett å glem­me at jeg var i Nord-korea, men av og til fikk vi på­min­nel­ser på at ikke alt var som vi var vant til and­re ste­der. Foto­reg­le­ne var for ek­sem­pel gans­ke stren­ge, og det gikk på hvor man kun­ne ta bil­de, når man kun­ne ta og hvor­dan. Da vi var på me­tro­en i Pyong­yang for å ta bil­der tok det fak­tisk ba­re en halv­time fra vi had­de vært der til en kvin­ne i reise­grup­pa mi ble for­talt at hun måt­te slet­te et bil­de. Grun­nen var at myn­dig­he­te­ne had­de blitt kon­tak­tet av ei som ikke lik­te at hun ble tatt bil­de av. Det er im­po­ne­ren­de, men åpen­bart litt skrem­men­de at de kla­rer å spo­re opp hvem som tok bil­det på en halv­time.

TRUMP SEND­TE «AR­MA­DA»

Nord-korea har vært mye i fo­kus den sis­te ti­den, og fra ame­ri­kansk side har det blitt vars­let om mu­li­ge mi­li­tæ­re kon­se­kven­ser. Mye av det­te skjed­de like rundt av­reise­tida til Ed­vard.

– Da­gen før vi dro fikk vi vite at Trump skul­le sen­de en ar­ma­da, men det var jo ba­re tull. Selv om det vir­ket dra­ma­tisk vil­le jeg jo gjen­nom­føre tu­ren, og vi sjek­ket mye med Uten­riks­de­par­te­men­tet og les­te ny­he­ter som ikke svart­mal­te si­tua­sjo­nen så mye. Vi ble be­tryg­get av det vi fikk høre, og det gikk jo helt greit.

FOTO: PRI­VAT

Her er Ed­vard Val­berg og hans nord-kore­ans­ke guide.

FOTO: PRI­VAT

Her foran to sta­tu­er av lan­dets tid­li­ge­re le­de­re, Kim Il-sung og Kim Jong-il.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.