And­re run­de galak­tisk gal­skap

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

AC­TION/SCIEN­CE FIC­TION «Guar­di­ans of the Galaxy Vol. 2»

USA 2017 12 år

Si hva du vil om «Guar­di­ans of the Galaxy Vol. 2», men du får i hvert fall mye film for pen­ge­ne. «Guar­di­ans of the Galaxy» var 2014s hyg­ge­ligs­te over­ras­kel­se på su­per­helt- og scien­ce fic­tion­fron­ten. Mens and­re sjan­ger­fil­mer bak­set rundt i en henge­myr av pom­pøs selv­høy­ti­de­lig­het, var den­ne lu­rin­gen fri­mo­dig nok til å ikke ta seg selv al­vor­lig i det hele tatt. Det gjør hel­dig­vis ikke «Guar­di­ans of the Galaxy Vol. 2» hel­ler. Men over­ras­ket er det nep­pe noen som vil bli den­ne gan­gen.

His­to­ri­en er nes­ten enda mind­re in­ter­es­sant enn den var i ene­ren. Det har noe med fa­ren til kjek­ka­sen Quill (Chris Pratt) å gjø­re – han duk­ker opp av in­tet, bor på en pla­net han har skapt selv, har det kle­de­li­ge nav­net Ego og blir spilt av selv­es­te Kurt Rus­sell – men det­te er ikke fil­mer man ser for hand­lin­gens skyld. Det er hu­mo­ren, ka­rak­te­re­ne og de in­ter­pla­ne­ta­ris­ke her­jin­ge­ne som er greia.

Og «Vol. 2» le­ve­rer bøtte­vis av alt: soft­rock fra 70-tal­let og Da­vid Has­sel­hoff-re­fe­ran­ser, kit­schy sce­no­gra­fi og psy­ke­de­lis­ke vib­ber, samt, ikke minst, en mini­ver­sjon av Groot som kom­mer til å smel­te alle fan-hjer­ter. Og hvis den­ne opp­sum­me­rin­gen ikke sier deg noe, kom­mer du ikke til å skjøn­ne stort av fil­men hel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.