Kraf­tig fransk kost

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

SKREKK­FILM «Raw»

Bel­gia/frank­ri­ke 2016 18 år

Glem alt du har lest om de­pra­ver­te stu­dent­inn­vi­el­ses­ri­tua­ler og russe­fes­ter som kom­mer ut av kon­troll. De er in­gen­ting mot «Raw».

Når Jus­ti­ne be­gyn­ner på ve­te­ri­nær­høy­sko­len, er hun uskyl­den selv. Hun har ikke en­gang smakt kjøtt el­ler hatt sex. Men i lø­pet av en se­rie sta­dig mer ut­spe­ku­ler­te tra­kas­se­ri­er fra de eld­re stu­den­te­ne – som be­gyn­ner med at fers­kin­ge­ne blir over­sprøy­tet med rød guf­fe og tvun­get til å spi­se rå ka­nin­hjer­ter – opp­da­ger Jus­ti­ne nye og dy­ris­ke si­der ved seg selv: Ikke ba­re li­ker hun sma­ken av blod, hun kan rett og slett ikke få nok.

Det er sce­ner i «Raw» som kan få selv den mest hard­bar­ke­de skrekk­fil­m­en­tu­si­ast til å se bort. Men det er noe mer enn ba­re sut­ting på av­kap­pe­de fin­ger­stum­per som gjør opp­le­vel­sen så in­tens. Kan­skje er det den grad­vise av­skal­lin­gen av si­vi­li­sa­sjon Jus­ti­ne går gjen­nom. Kan­skje er det den is­kal­de må­ten ka­me­ra­et do­ku­men­te­rer pro­ses­sen på. Sik­kert er det i hvert fall at spille­film­de­bu­tant Ju­lia Ducour­nau frem­vi­ser en djerv­het og in­tel­li­gens som er alt­for sjel­den blant sjan­ger­re­gis­sø­rer.

Og kan hen­de hand­ler «Raw» til sju­en­de og sist mind­re om frykt og ube­hag enn den gjør om å bli vok­sen. Det gjør vondt når knop­per bris­ter, vet du.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.