Nå kan du be­stil­le elek­trisk suv

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Audi åp­ner nå for be­stil­ling av en hele­lek­trisk suv som er pro­duk­sjons­klar nes­te år.

Leg­ger du 20.000 kro­ner på bor­det kan du for­hånds­re­ser­ve­re den sto­re hele­lek­tris­ke su­ven Audi e-tron quat­tro. Pro­duk­sjo­nen star­ter nes­te år, og de 20.000 kro­ne­ne trek­kes fra når bi­len skal be­ta­les. Det nors­ke mar­ke­det blir først ut med en slik re­ser­va­sjons­løs­ning.

– In­ter­es­sen for Audi e-tron quat­tro har vært enorm si­den den førs­te kon­sept­ut­ga­ven ble vist i 2015. Nor­ge er et fore­gangs­mar­ked for elek­tri­fi­se­ring og vi er stol­te av å være først ute i Audi-kon­ser­net med en løs­ning som det­te. Sam­ti­dig har vi sto­re for­vent­nin­ger til bi­len som nå nær­mer seg nors­ke vei­er, sier Ha­rald Ed­vard­sen-eibak, di­rek­tør for Audi i Nor­ge.

BIL NUM­MER EN?

Audi-de­sig­net er lett gjen­kjen­ne­lig på bi­len som har en stør­rel­se mel­lom Audi Q5 og Audi Q7.

– Vår førs­te elek­tris­ke mo­dell pas­ser ut­mer­ket for det nors­ke mar­ke­det, med både quat­tro fire­hjuls­trekk, godt med inn­ven­dig plass, høy bakke­kla­ring og ikke minst lang rekke­vid­de. Den­ne kan bli en per­fekt bil num­mer én for man­ge nors­ke hus­hold­nin­ger, sier Ed­vard­sen-eibak.

TRE MO­TO­RER

Audi e-tron quat­tro har tre elek­tris­ke mo­to­rer. En dri­ver for­ak­se­len, mens de to and­re dri­ver bak­ak­se­len.

Mo­to­re­ne le­ve­rer to­talt 320 kw (435 hk), men en boost­funk­sjon øker ef­fek­ten over kor­te­re pe­rio­der til 370 kw (503 hk) og drei­e­mo­men­tet til over 800 Nm.

0-100 km/t: 4,6 se­kun­der. Topp­fart: 210 km/t. Bi­len er 4,88 me­ter lang, 1,93 me­ter bred og 1,54 me­ter høy. Ba­ga­sje­rom­met er på 615 li­ter.

Batte­ri­ka­pa­si­te­ten på 95 kwh gir 500 kilo­me­ter rekke­vid­de målt etter NEDC måle­me­to­de. Hva Audi e-tron Quat­tro skal kos­te er fore­lø­pig ikke til­gjen­ge­lig.

FOTO: AUDI/AUDI AG

In­gen tvil om at det­te er en Audi, den nye hele­lek­tris­ke e-tron Quat­tro som kom­mer til Nor­ge nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.