Har ikke «lap­pen», vant ny el­bil

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Tho­mas Thor­kild­sen lur­te vel­dig da kjøre­læ­re­ren ring­te ham en lør­dag for­mid­dag.

Han slapp å lure len­ge, for kjøre­læ­rer Rei­dar Da­land på Ufo Tra­fikk­sko­le var kjapp med glad­ny­he­ten til 21-årin­gen fra Kris­tian­sand. Tho­mas som for ti­den er kjøre­elev på tra­fikk­sko­len med godt håp om å ha fø­rer­kor­tet i lom­ma i god tid før som­mer­fe­rien.

– Du har vun­net en ny bil verd 220.000 kro­ner, kun­ne Da­land for­tel­le den unge stu­den­ten som fort­satt bor hjem­me hos for­eld­re­ne og så langt har vært uten både fø­rer­kort og bil.

NOE MORO

– Ufo Tra­fikk­sko­le er 15 år i år, og vi had­de lyst til å gjø­re noe moro i den for­bin­del­se, sier fag­lig le­der ved tra­fikk­sko­len, Kris­tof­fer Mo­fjeld. Og «mo­roa» var at de trakk ut en vin­ner blant de rundt 300 som har vært ele­ver ved tra­fikk­sko­len i pe­rio­den fra au­gust til april. Og den hel­di­ge vin­ne­ren stakk alt­så av med en flun­ken- de ny Vol­ks­wa­gen e-up.

Ny­lig kun­ne Tho­mas Thor­kild­sen hen­te bi­len hos Gum­pens Auto Vest . Uten «lap­pen» var det bror Tor­je som måt­te sit­te bak rat­tet. Men det var en smi­len­de lille­bror Tho­mas som fikk over­rakt nøk­le­ne.

Han skry­ter av opp­læ­rin­gen han har fått så langt på tra­fikk­sko­len og me­ner at han har lært svært mye om sik­ker kjø­ring. El­bil er han vant med fra før av, fa­mi­li­en har nem­lig en Nis­san Le­af. Og for en ung stu­dent er det jo god øko­no­mi å kun­ne lade bi­len hjem­me hos mor og far.

TEN­KER GRØNT

– Da blir det bil­lig kjø­ring for mitt ved­kom­men­de, sier Tho­mas. Mens Mo­fjeld fra Ufo Tra­fikk­sko­le leg­ger til at de sy­nes det er gøy både å gjø­re noe moro sam­ti­dig som de ten­ker grønt og frem­tids­ret­tet. At opp­læ­rin­gen av unge bil­fø­re­re er et høyt prio­ri­tert om­rå­de, er han ty­de­lig på. – Da er det gle­de­lig at vi ser at unge mel­lom 18 og 25 år kom­mer sta­dig bed­re ut på ulyk­kes­sta­ti­stik­ken, sier Mo­fjeld.

FOTO: MJAALAND, TOR

En svært blid Tho­mas Thor­kild­sen blir over­rakt nøk­le­ne til en flun­ken­de ny Vol­ks­wa­gen e-up av Kris­tof­fer Mo­fjell fra Ufo Tra­fikk­sko­le. I bak­grun­nen salgs­le­der Art­hur Hansen fra Gum­pens Auto vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.