Ford vil lage bil­de­ler med 3d-prin­ter

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TOR MJAALAND

Ford vil tes­te bruk av 3dprin­ter for å «skri­ve ut» stør­re bil­de­ler til frem­ti­di­ge mo­del­ler. Og kan­skje skal du kun­ne få dine egne spe­sial­til­pas­se­de bil­de­ler med den nye tek­no­lo­gi­en!

Iføl­ge en presse­mel­ding fra Ford Nor­ge er sel­ska­pet den førs­te blant bil­pro­du­sen­te­ne som for­sø­ker det­te med den helt spe­si­el­le 3d-prin­te­ren Stra­ta­sys In­fi­ni­te Build 3D. Det drei­er seg om en 3dprin­ter like stor som et van­lig rom. Med det nye sys­te­met som Ford har fått på plass i forsk­nings- og ut­vik­lings­sen­te­ret i Dear­born, Michi­gan i USA, kan det i prak­sis «skri­ves ut» bil­de­ler i alle for­mer og stør­rel­ser.

Sys­te­met er tenkt brukt til pro­duk­sjon av spe­si­el­le de­ler til bil­mo­del­ler med lavt vo­lum, spe­sial­til­pas­se­de bil­de­ler el­ler de­ler til byg­ging av proto­ty­per.

– Med den­ne tek­no­lo­gi­en kan de­sign- og ut­vik­lings­pro­ses­sen bli mer strøm­linje­for­met. Vi kan nå hjel­pe med å sty­re ut­vik­lin­gen av stor­ska­la 3d-prin­te­re inn mot bil­in­du­stri­ens be­hov, ut­ta­ler tek­nisk le­der for forsk­ning og ut­vik­ling av selve pro­duk­sjons­pro­ses­sen hos Ford, El­len Lee, i presse­mel­din­gen.

Ford ser for seg at 3d-ut­skrif­ter i frem­ti­den kan by på enor­me for­de­ler for bil­in­du­stri­en, for blant an­net å pro­du­se­re de­ler som vei­er lite for å re­du­se­re vek­ten og der­med bi­lens driv­stoffor­bruk yt­ter­li­ge­re.

FOTO: FORD MO­TOR COM­PANY

Her er 3d-prin­te­ren på plass i Fords forsk­nings- og ut­vik­lings­sen­ter i Dear­born, Michi­gan i USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.