Tren­ger 400 nye helse­ar­bei­de­re

Nav Vest-ag­ders nye be­drifts­un­der­sø­kel­se vi­ser at det i år er be­hov for å opp­ret­te 400 nye stil­lin­ger in­nen helse- og so­sial­sek­to­ren i fyl­ket. Det er dob­belt så man­ge som i fjor.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

For tre år si­den kun­ne vi ha 15 sø­ke­re til hver ut­lys­te syke­plei­er­stil­ling. Nå må vi le­te med lys og lyk­te.

Anet­te So­lin­ski, kli­nikk­di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus Flekke­fjord

– Ba­re for tre år si­den kun­ne vi ha 15 sø­ke­re til hver ut­lys­te syke­plei­er­stil­ling. Nå må vi le­te med lys og lyk­te. Ved førs­te ut­lys­ning til som­mer­vi­ka­rer fikk vi ikke noen sø­ke­re i det hele tatt, sier kli­nikk­di­rek­tør Annette So­lin­ski ved Sør­lan­det syke­hus Flekke­fjord.

Den sto­re be­drifts­un­der­sø­kel­se til Nav Vest-ag­der vi­ser at kom­mu­ner og syke­hus i år vil ha be­hov for å an­set­te dob­belt så man­ge i ny­opp­ret­te­de stil­lin­ger som i fjor. Iføl­ge be­reg­nin­ger som Nav har gjort på bak­grunn av be­drifts­un­der­sø­kel­sen, vil det i år bli be­hov for å opp­ret­te 400 nye stil­lin­ger in­nen helse- og so­sial­sek­to­ren i fyl­ket. An­set­tel­ser som er­stat­ter de som går av med pen­sjon el­ler av an­nen grunn slut­ter, kom­mer i til­legg. Til­sva­ren­de tall for for­ven­te­de ny­an­set­tel­ser i sek­to­ren var i fjor 225 nye stil­lin­ger.

TA­PER LØNNSKAMPEN

– Vi opp­le­ver at en del ny­ut­dan­ne­de har fått sti­pend fra sine hjem­kom­mu­ner mot at de bin­der seg til å ta som­mer­jobb og even­tu­elt fast jobb ved syke­hjem. Kom­mu­ne­ne til­byr også syke­plei­ere høy­ere lønn enn syke­hu­set, sier Annette So­lin­ski.

Tid­li­ge­re har syke­hu­set i Flekke­fjord blitt hjul­pet gjen­nom fe­rie­pe­rio­der av vi­kar­by­rå­er, men nå har også de fær­re syke­plei­ere til­gjen­ge­lig.

HJELP FRA DAN­MARK

Alle vi­ka­ria­ter og fas­te stil­lin­ger ved syke­hu­set i Flekke­fjord ut­ly­ses også i Dan­mark gjen­nom Nav og Eu­res (euro­pe­isk jobb­nett­verk).

– Da det var over­skudd av syke­plei­ere i Dan­mark var det fle­re som kom til oss, men nå er det også blitt syke­plei­er­man­gel der. Vi har li­ke­vel noen in­ter­es­ser­te, men vi må job­be mer for å fin­ne gode kan­di­da­ter, sier Annette So­lin­ski.

Kli­nikk­sje­fen hå­per UIA igjen kan opp­ret­te en de­sen­tra­li­sert syke­plei­er­ut­dan­ning i Lis­ter­re­gio­nen.

PEND­LER FRA DAN­MARK

En dansk syke­plei­er som har har latt seg fris­te til å ar­bei­de i Flekke­fjord er Bet­ti­na Hol­bæk. Hun har en fast hund­re pro­sent stil­ling ved medi­sinsk senge­post ved syke­hu­set i Flekke­fjord, og lang­pend­ler til mann og barn i Dan­mark.

– Det had­de jo ikke gått med små barn. Jeg har også fått en skred­der­sydd tur­nus der jeg job­ber in­ten­sivt i tre uker og har en uke fri. Jeg øns­ker å job­be ved sy- ke­hu­set i Flekke­fjord for­di det er et ut­ford­ren­de ar­beid med gode ut­vik­lings­mu­lig­he­ter og fan­tas­tis­ke kol­le­ger, sier hun.

HVER FEM­TE OPPBEMANNER

Fyl­kes­di­rek­tør Elisabeth Blør­stad i Nav Vest-ag­der sier re­sul­ta­tet av Be­drifts­un­der­sø­kel­sen gir grunn til op­ti­mis­me. Den vi­ser at det er et udek­ket be­hov for 750 ar­beids­ta­ke­re, mens til­sva­ren­de tall i fjor var 650 nye stil­lin­ger.

21 pro­sent el­ler en av fem of­fent­li­ge el­ler pri­va­te virk­som­he­ter i Vest-ag­der for­ven­ter å øke an­tall an­sat­te i år. Til­sva­ren­de tall i fjor var 19 pro­sent. På den and­re si­den reg­ner 12 pro­sent av virk­som­he­te­ne med at de må ned- be­man­ne, noe som er sam­me an­del som i fjor.

Virk­som­he­te­ne i Vest-ag­der som tror det blir det nød­ven­dig å re­du­se­re an­tall an­sat­te i 2017 er i alle bran­sjer, men størst in­nen finans/for­sik­ring og me­ka­nisk industri.

Net­to for­ven­tet sys­sel­set­tings­vekst i Vest-ag­der (sum­men av virk­som­he­ter som for­ven­ter vekst og ned­gang i an­tall an­sat­te) er for Vest-ag­ders del i år 9 pro­sent mot 6 pro­sent i fjor.

❞ Ba­re for tre år si­den kun­ne vi ha 15 sø­ke­re til hver ut­lys­te syke­plei­er­stil­ling. Nå må vi le­te med lys og lyk­te.

ANNETTE SO­LIN­SKI, kli­nikk­di­rek­tør ved Sør­lan­det syke­hus Flekke­fjord

NES­TEN JUMBOPLASS

Selv om Elisabeth Blør­stad er godt for­nøyd med fram­gan­gen fra i fjor, er hun ikke til­freds med at Vest-ag­der lig­ger i ned­re sjikt i lan­det. Det er ba­re virk­som­he­ter i Sogn og Fjor­da­ne som i år har mind­re tro på at de vil ut­vi­de ar­beids­stok­ken. I Sogn og Fjor­da­ne er net­to­an­de­len virk­som­he­ter som for­ven­ter å for­ven­ter å ut­vi­de ar­beids­stok­ken i år 4 pro­sent, mens Tele­mark og Horda­land lig­ger likt med Vest-ag­der. I Aust-ag­der er an­de­len 10 pro­sent, mens Akers­hus og Troms tro­ner i top­pen med hen­holds­vis 22 og 21 pro­sent.

500 FÆR­RE LE­DI­GE

– Det er også fle­re tegn på at det lys­ner for ar­beids­mar­ke­det i VestAg­der. Det er nå 500 fær­re ar­beids­le­di­ge i fyl­ket enn på sam­me tid i fjor. Vi har på en stund hel­ler ikke fått nye vars­ler fra le­ve­ran­dør­in­du­stri­en om at de plan­leg­ger nye ned­be­man­nin­ger, sier Elisabeth Blør­stad.

Nav-di­rek­tø­ren sier at de også har en stor og vik­tig opp­ga­ve med å hjel­pe det of­fent­li­ge og pri­va­te næ­rings­liv med å fin­ne kva­li­fi­sert ar­beids­kraft. Iføl­ge be­reg­nin­ge­ne til Nav skal det i år også opp­ret­tes 100 nye stil­lin­ger in­nen sam­le­grup­pen ei­en­doms­drift/for­ret­nings­mes­sig og fag­lig tje­neste­yting og 75 nye an­sat­te in­nen over­nat­tings- og ser­ve­rings­virk­som­het, samt 50 nye stil­lin­ger in­nen vare­han­del og bil­verk­ste­der.

SPENT På BYGG- OG AN­LEGG

– Det blir spen­nen­de å se hvor­dan plan­lag­te vei­pro­sjek­ter som ny Varodd­bro, vei til Kje­vik og E 39 vil slå ut for sys­sel­set­tin­gen de nær­mes­te åre­ne, sier Elisabeth Blør­stad.

I til­legg til et opp­sving for den lo­ka­le bygg- og an­leggs­bran­sjen vil sto­re an­leggs­ar­bei­der kun­ne slå po­si­tivt ut for alt fra over­nat­tings­be­drif­ter til salg og ser­vice.

Se­nior­råd­gi­ver Egil Linde­kleiv i Nav Vest-ag­der vi­ser til at mens det på Ind­re Øst­lan­det skal in­ves­te­res 26 mil­li­ar­der i til­knyt­ning til ny E 6 og ny jern­bane skal det på E 39-strek­nin­gen Kris­tian­sand - Stav­an­ger over tid in­ves­te­res 44 mil­li­ar­der.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å få tak i syke­plei­ere. En­hets­le­der Ka­ri Ol­sen Hå­heim (t.h.) ved medi­sinsk av­de­ling er der­for svært glad for at Bet­ti­na Hol­bæk pend­ler mel­lom Dan­mark og fast jobb ved syke­hu­set i Flekke­fjord.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Kli­nikk­sjef for so­ma­tikk ved syke­hu­set i Flekke­fjord, Annette So­lin­ski, inn­ser at det fram­over vil bli enda vans­ke­li­ge­re å re­krut­te­re syke­plei­ere og an­net helse­per­so­nell.

Se­nior­råd­gi­ver i Nav Vest-ag­der, Egil Linde­kleiv.

Nav-di­rek­tør i Vest-ag­der, Elisabeth Blør­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.