Ni­co­lai Tan­gen slip­per to kunst­ne­re løs i si­lo­en

To av Nor­dens mar­kan­te sam­tids­kunst­ne­re skal i mai ska­pe helt ny kunst i den gam­le korn­si­lo­en i Kris­tian­sand. Nors­ke Per Bar­clay og dans­ke Per Bak Jen­sen har fått frie hen­der.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

– Ja, de har fått helt frie tøy­ler, be­kref­ter kunst­sam­ler og fonds­for­val­ter Ni­co­lai Tan­gen som på veg­ne av AKO Kunst­stif­tel­se har en­ga­sjert de to foto­kunst­ner­ne til å job­be i den for­fal­ne si­lo­en før den om­ska­pes til kunst­mu­se­um.

I lø­pet av fire da­ger i mai skal Bar­clay og Bak Jen­sen gjen­nom­føre pro­sjek­tet som Ni­co­lai Tan­gen hå­per vil re­sul­te­re i ny kunst som skal inn­lem­mes i den sta­dig vok­sen­de Tangensamlingen han har do­nert til føde­byen Kris­tian­sand.

Instal­la­sjons­kunst­ner og fo­to­graf Per Bar­clay (62), som er bo­satt i To­ri­no, er kjent over sto­re de­ler av ver­den for sine gåte­fullt «olje­rom» der han dek­ker gul­ve­ne med svart olje og lar den spei­le ar­ki­tek­tu­ren. Det har han gjort ek­sem­pel­vis i italienske pa­las­ser, frans­ke bok­hand­ler – og ved fiske­hjell i Lo­fo­ten.

Nå skal han dek­ke gul­vet i si­lo­ens topp­eta­sje med olje før han fo­to­gra­fe­rer.

– ØL VIL­LE PAS­SE

– Bar­clay har tid­li­ge­re også brukt melk, og blod i et slak­te­ri, så jeg men­te øl vil­le pas­se si­den det er en gam­mel korn­silo, for­tel­ler Tan­gen til Fædre­lands­ven­nen.

– Han var åpen for ide­en, men øl gir ikke god nok re­fleks, så der­for blir det olje, for­kla­rer han.

Ide­en til pro­sjek­tet er Ni­co­lai Tan­gens egen, og ble til etter at han i fjor høst had­de vært i Dan­mark og tilbrakt en dag sam­men med den dans­ke kunst­fo­to­gra­fen Per Bak Jen­sen (68).

Bak Jen­sen er kjent for sine bil­der av land­skap og for­fal­ne in­du­s­tri­om­rå­der, og 36 av hans bil­der er nå inn­kjøpt til Tangensamlingen.

– Jeg tenk­te det vil­le være helt fan­tas­tisk å slip­pe ham løs på si­lo­en, for­tel­ler Tan­gen.

Han dis­ku­ter­te det­te med ku­ra­to­rer ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um som umid­del­bart ten­te på ide­en.

– FAN­GER TOMHETEN

– Da jeg tenk­te på hvem and­re som kun­ne gjø­re en slik jobb, frem­sto Bar­clay som helt ide­ell. Vi har også kjøpt inn ti sto­re bil­der av ham til sam­lin­gen.

– De to har mye til fel­les, og er i til­legg to av Euro­pas bes­te kunst­fo­to­gra­fer. Selv om de har vel­dig

for­skjel­lig til­nær­ming, fan­ger de begge opp tomheten den­ne ty­pen for­fal­ne byg­nin­ger etter­la­ter seg, sier sam­le­ren som selv har mas­ter­grad i kunst­his­to­rie.

Ni­co­lai Tan­gen er grunn­leg­ger og le­der av hedge­fon­det AKO Ca­pi­tal som bar base i Lon­don og for­val­ter mil­li­ard­ver­di­er for uli­ke kun­der. Det er AKO Kunst­stif­tel­se som for­melt ei­er og kjø­per inn kunst til Tangensamlingen som nå tel­ler over 1400 verk, og som Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um har fått evig­va­ren­de dis­po­si­sjons­rett over.

Det er også AKO Kunst­stif­tel- se som fi­nan­sie­rer pro­sjek­tet med Bar­clay og Bak Jen­sen, men Tan­gen vet ikke hva den en­de­li­ge pris­lap­pen vil bli.

– HIS­TO­RISK DO­KU­MENT

– Det er fle­re ting som er vik­ti­ge her. For det førs­te ska­pes det fin kunst som kan bli klas­sisk og som skal bli en del av sam­lin­gen. Jeg ser også for meg at det kan re­sul­te­re i kunst­pla­ka­ter som kan bru­kes i mar­keds­fø­rin­gen av Kunst­si­lo­en. Dess­uten får vi si­lo­en do­ku­men­tert i noe som kan bli et his­to­risk do­ku­ment før den byg­ges om, me­ner Ni­co­lai Tan­gen.

Han gir både Kris­tian­sand kommune, Havne­ve­se­net og Mari­us Jen­sen ved SKMU ros for å ha lagt vel­vil­jen til ved å gi til­gang til de to kunst­ner­ne og sør­ge for nød­ven­di­ge tek­nis­ke til­tak.

Kunst­si­lo­en er fore­lø­pig ba­re på tegne­bret­tet, men der­som alle brik­ker fal­ler på plass, er pla­nen at Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um og Tangensamlingen flyt­ter inn i den om­skap­te si­lo­en i lø­pet av 2020.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJEL­LAND

– De har fått helt frie tøy­ler, sier kunst­sam­ler og fonds­for­val­ter Ni­co­lai Tan­gen som har en­ga­sjert nors­ke Per Bar­clay og dans­ke Per Bak Jen­sen til å ska­pe nye verk i den gam­le korn­si­lo­en før den blir kunst­mu­se­um.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Si­lo­ens topp­eta­sje skal bli en egen at­trak­sjon i det nye kunst­mu­se­et. Men først skal Per Bar­clay ska­pe kunst der. Her fra en ar­ki­tekt­be­fa­ring i 2016.

Det­teD er noen av bild bil­de­ne av d de to k kunst­ner­ne som er inn­kjøp­ti kj til­il Tangensamlingen:T li «OlieO­li felt» (2012) av Per Bak Jen­sen (øverst til v.), «Lo­fo­ten 4» (2012) av Per Bar­clay (øverst til h.), «Adolf gun, Har­stad 8» (2009) av Per Bar­clay (ne­derst til v.) og «Walnut Ave­nue, Bronx» (1990) (ne­derst til h.) av Per Bak Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.