Opp en di­vi­sjon

Den var Nor­ges og Sør­lan­dets mest solg­te el­bil i 2016. Med ny­ut­ga­ven av VW e-golf bør det være gode sjan­ser for at den tar til­ba­ke tet­po­si­sjo­nen.

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Så langt i år er e-golf forbi­gått av både BMW i3 og Nis­san Le­af. Med for­len­get rekke­vid­de fra 200 til 300 kilo­me­ter, mer kref­ter og en god del nytt på ut­styrs­fron­ten, le­ve­rer Vol­ks­wa­gen en el­bil det luk­ter kva­li­tet av. Golf er som kjent Nor­ges klart mest solg­te bil­mo­dell. Nye e-golf har alt det ben­sin-, die­sel og plug-in ut­ga­ven av bi­len har. Pluss en god del til. Ikke minst god øko­no­mi for ei­er­ne.

Vi vil tro at en god del el­bil­kun­der har ven­tet på den­ne ut­ga­ven som nå er un­der le­ve­ring. Og i mot­set­ning til en­kel­te and­re el­bi­ler med lang rekke­vid­de, vil de som be­stil­ler i dag kun­ne få bi­len om et par, tre må­ne­der.

KVA­LI­TET

Etter hvert er det kom­met svært man­ge gode el­bi­ler på mar­ke­det. Pris­mes­sig blir e-golf slått av en del av dis­se. Men når det gjel­der opp­levd kva­li­tet, ut­styr, still­het un­der fart, og ikke minst kjapp­het fra stille­stå­en­de til mer enn høy nok fart, stik­ker e-golf seg ube­skje­dent fram.

ØKT BATTERKAPASITET

Bat­te­ri­ene er økt fra 25 til 35,8 kwh, mo­to­ren fra 115 til 136 heste­kref­ter. Det mer­kes både på rekke­vid­de og ak­se­le­ra­sjon. Fra 0-100 km/t går det på rundt ni se­kun­der, ikke ak­ku­rat Te­s­la-stan­dard, men de førs­te 50– 75 me­ter­ne går det stygg­fort. Og forbi­kjø­rin­ger in­nen­for det lov­li­ge farts­om­rå­det går trygt unna.

Plass og kom­fort for pas­sa­sje­rer og sjå­før er på et nivå som bur­de til­freds­stil­le de fles­te. Ba­ga­sje­rom­vo­lu­met er nes­ten som i en van­lig Golf på rundt 350 li­ter, og det er plass til to barne­se­ter med iso­fix-fes­te i bak­se­tet.

HØY­ERE KLAS­SE

Og så var det rekke­vid­den. Den som nes­ten alle snak­ker om, men som for de fles­te er et svært lite pro­blem slik folk flest be­nyt­ter el­bi­le­ne. Men Vol­ks­wa­gen har åpen­bart følt be­hov for å løf­te seg opp i en høy­ere klas­se også her og opp­gir nå 300 kilo­me­ter etter den euro­pe­is­ke Nedc-syk­lu­sen.

I mot­set­ning til en­kel­te and­re er den tys­ke pro­du­sen­ten rekke­vidde­rea­lis­tisk og skri­ver at for­ven­tet kjøre­leng­de vil lig­ge mel­lom 200 og 300 kilo­me­ter i som­mer­tem­pe­ra­tur, og mel­lom 150 og 200 kilo­me­ter vin­ters­tid. Det er noe alle el­bil­ei­ere har er­fart, nem­lig at rea­lis­tisk kjøre­leng­de av­hen­ger både av tem­pe­ra­tur, kjøre­for­hold og ikke minst kjøre­måte.

Men økt rekke­vid­de be­tyr også at fle­re kan vel­ge e-golf som bil num­mer én i hus­stan­den. Både for­di den har plass og kom­fort til­strek­ke­lig for man­ge, og for­di la­din­ge­ne kom­mer sjeld­ne­re. Er du snill på gass­pe­da­len, og væ­ret er hyg­ge­lig, kan du kan­skje kla­re Kris­tian­sand-hov­den uten å fre­kven­te­re lade­sta­sjo­ne­ne un­der­veis.

KJAPPERE LADING

Må du lade, går det kjappere unna med in­nen­bords la­der som har dob­let ef­fek­ten i for­hold til for­gjen­ge­ren. Vel å mer­ke om du har en til­strek­ke­lig sterk strøm­kil­de til­gjen­ge­lig. La­der du for ek­sem­pel bi­len på en of­fent­lig lade­sta­sjon med like­strøm, kan du opp­nå 80 pro­sent batte­ri­ka­pa­si­tet på tre kvar­ter.

Uten­om rekke­vid­den, stør­re mo­tor og stør­re in­nen­bords la­der, er det ikke de sto­re for­and­rin­ge­ne i for­hold til ut­gå­en­de mo­dell. Men noe er det, som for ek­sem­pel ny lykt­op­tikk, nytt de­sign på støt­fan­ger bak og nytt infotain­sys­tem med skik­ke­lig ipad­fe­eling.

Men til syv­en­de og sist er det den to­ta­le Golf-kva­li­te­ten som er av­gjø­ren­de når vi kon­klu­de­rer med at nye e-golf må være ett av de bes­te el­bil-kjø­pe­ne en kan gjø­re. «

TREF­FER GODT

»

Salgs­le­der Art­hur Hansen hos Gum­pens Auto Vest er trygg på at and­re ge­ne­ra­sjon e-golf tref­fer godt i det sør­lands­ke mar­ke­det. Ut­le­ve­ring av bi­ler er i full gang, og han leg­ger ikke skjul på at am­bi­sjo­nen er å være mest­sel­gen­de i el­bil­mar­ke­det.

Med åtte års bat­teri­ga­ran­ti, noe man­ge av kon­kur­ren­te­ne også har, ble li­ke­vel Vol­ks­wa­gens ga­ran­ti ny­lig kå­ret til best i Nor­ge. – Det er blant an­net for­di vi ga­ran­te­rer minst 70 pro­sent batte­ri­ka­pa­si­tet etter åtte år, sier Hansen.

FOTO: TOR MJAALAND

Du kjø­rer grønt og bra langt i nye Vol­ks­wa­gen e-golf.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.