Show­er i Kil­den

Me­rete Hod­ne går til ny sak mot Løg­na­sla­get, den­ne gan­gen for ære­kren­kel­ser. – En ab­surd si­tua­sjon, me­ner ko­mi­ker Rune An­der­sen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EVA MYKLE­BUST eva.mykle­bust@fvn.no -

Me­rete Hod­ne går til ny sak for å få Løg­na­sla­get til å fjer­ne sket­sjen «nazifri­sør». – Ab­surd, sy­nes Rune An­der­sen.

Løg­na­sla­get had­de pre­miere på nytt show i fjor. Hvor­dan har det gått?

– Det har vært ny re­kord for Løg­na­sla­get. Vi nær­mer oss 27.000 solg­te bil­let­ter på 60 fore­stil­lin­ger. I Kil­den har vi hatt fire ut­solg­te fore­stil­lin­ger til sam­men - alt­så 4000 solg­te bil­let­ter bare i Kris­tian­sand. Det fø­les godt å av­slut­te med en grand fi­na­le i hjem­byen.

– Det har blitt man­ge presse­opp­slag om Me­rete Hod­ne som gikk til sak mot Løg­na­sla­get for å få fjer­net sket­sjen om «nazifri­sø­ren». Nå går hun til ny sak, den­ne gan­gen for ære­kren­kel­ser. Hva tenker du om det?

– Det er en gans­ke ab­surd si­tua­sjon. Or­det nazi er etter hvert tatt inn i dag­lig­ta­len. Sein­feld bruk­te det al­le­re­de i 1995 i epi­so­den «The Soup Nazi». Om man slår det opp, fore­kom­mer det i dag som et ord som be­skri­ver en per­son som er vel­dig streng på noe. Vi opp­fat­ter Me­rete Hod­ne som en nazifri­sør i be­tyd­nin­gen at hun er vel­dig streng på at det er noen hun vil klip­pe og ikke klip­pe. Hun har nek­tet folk med mus­limsk hode­plagg å kom­me inn på fri­sør­sa­lon­gen sin. Det har hun ikke lov til å gjø­re, sier Rune An­der­sen og på­pe­ker at de ikke har kalt Me­rete Hod­ne for na­zist.

– Vi har brukt or­det nazifri­sør. Det står vi hund­re pro­sent in­ne for. Ser man på hva hun har gjort opp gjen­nom, er det for­bau­sen­de at hun er så opp­brakt over å bli kalt nazi. Hun er en selv­er­klært ak­ti­vist på yt­ters­te høy­re fløy, og har øns­ket å hyre Sa­ga, en er­klært åpen na­zis­tisk ar­tist til å syn­ge på en de­mon­stra­sjon hun ar­ran­ger­te med Pegi­da. Det­te er en sak som hand­ler om se­man­tikk og hva vi kan si fra en sce­ne. Og sett i lys av hva nazifri­sø­ren har kom­met med av yt­rin­ger i det of­fent­li­ge rom, i pres­se og på so­sia­le medi­er, så sy­nes jeg be­teg­nel­sen «nazifri­sør» er både pre­sis og med en dob­belt­bunn som er opp­til pub­li­kum og tol­ke. For vi kal­ler hen­ne ikke na­zist! – Hva tror du ut­fal­let av sa­ken blir?

– Jeg har snak­ket med en del ju­ris­ter som sier at den­ne sa­ken er mer spen­nen­de og prin­si­pi­elt vik­tig enn det man­ge tar inn over seg. Det­te er et spørs­mål om hvor vi trek­ker gren­sen for hva vi kan si in­nen­for pa­ra­graf 100 og yt­rings­fri­he­tens ram­mer. Kunst­ne­ris­ke ut­trykk fra en revy­sce­ne har ikke blitt for­søkt be­gren­set el­ler sen­su­rert

si­den 1940-45, pus­sig nok da av na­zis­te­ne. Den­ne sa­ken kan vi ikke til­la­te oss å tape. Den er for vik­tig. – Men tror du at dere har en god sak?

– Had­de du stilt meg det­te spørs­må­let for fem år si­den had­de jeg blitt over­ras­ket om det­te i det he­le tatt var en sak. Nå må vi se det­te i et stør­re per­spek­tiv. Det er en drei­ning mot høyre­po­pu­lis­me over he­le Euro­pa. Vi gjør sa­ti­re på noe som er stør­re enn nazifri­sø­ren. Det hand­ler om hvor­dan vi kan rea­ge­re på høyre­po­pu­lis­tis­ke yt­rin­ger i po­li­tik­ken. Det må vi få lov til. Vi had­de ikke fått lov til det i Tyr­kia, men det er et land vi ikke vil sam­men­lig­ne oss med. – Hvor­dan har det vært å stå i det­te?

– Jeg er litt stolt over at jeg kan være med å fron­te en så vik­tig sak. Had­de det­te vært gjort for 20 år si­den med Tang­aka­va­le­re­ne had­de in­gen leet på et øye­lokk. Nå er det ster­ke kref­ter i sving. Vi snak­ker om en dame som sier at mus­li­mer er en dø­de­lig pest som kan ut­slet­te fa­mi­li­en din. Det er Pegi­da og Nor­we­gi­an De­fen­ce League. Men det­te har nok vært tøf­fest for Per In­ge, selv om det er jeg som står in­ne i nika­ben på sce­nen. – Per In­ge Tor­kel­sen har mot­tatt fle­re trus­ler. Har dere alle tre det?

– Jeg har fått noen. Jeg har blitt kalt lands­svi­ker og sånn, men det går ikke inn på meg i det he­le tatt. – Dere gjør et show i Kil­den i kveld. Blir det med nazifri­sør-sket­sjen?

– Ja, selv­føl­ge­lig.

– Vur­der­te dere noen gang å drop­pe den?

– Ikke før det kom et søks­mål om mid­ler­ti­dig for­føy­ning. Da måt­te vi vur­de­re det. Men vi var helt en­stem­mi­ge om at det­te drop­per vi ikke. Vi vil ikke bli un­der­lagt sen­sur av en yt­ter­lig­gå­en­de fri­sør fra Bryne. – Hva tenker du om at det­te ble en så stor sak?

– Det for­tel­ler oss litt om det sam­fun­net vi le­ver i i dag. Vi har tatt opp et vik­tig tema. Selv­føl­ge­lig er det ikke hyg­ge­lig å bli kalt nazifri­sør, og det er ikke ment å være hyg­ge­lig hel­ler. Vi set­ter fin­ge­ren på en far­lig ut­vik­ling i sam­fun­net. Vi me­ner vi har hengt bjel­la på sau­en, og det li­ker sau­en dår­lig. Det er bra. – Et sen­tralt spørs­mål i den­ne sa­ken er hvor langt yt­rings­fri­he­ten går i hu-

mo­ren. Sy­nes du at rom­met for sa­ti­re har blitt mind­re?

– Ja, det har blitt tran­ge­re. Det po­li­tis­ke mil­jø­et har hard­net til. I po­li­tis­ke de­bat­ter ute i Euro­pa er det ikke bare ar­gu­men­ter de hi­ver i huet på hver­and­re. Man hi­ver bom­ber i huet på hver­and­re også. Vi bru­ker hu­mor – ord! Det er synd at retts­ve­se­net må be­lem­res med en sak som det­te. – Hvor me­ner du selv gren­sen går for hva man kan si?

– Man må kun­ne stå in­ne for det man gjør. Vi ut­tryk­ker me­nin­ger. Vi er ikke et fak­ta­for­lag. Vi ut­tryk­ker våre opp­fat­nin­ger, og det skal vi få lov til in­nen­for yt­rings­fri­he­tens ram­mer. Yt­rings­fri­he­ten skal være vid for kunst­ne­ris­ke ut­trykk. Noe slikt som det­te har vi ikke sett si­den Ag­nar Myk­le-sa­ken. Det er ikke en retts­sak vi er stol­te av fant sted i etter­tid.

– Har du noen gang ang­ret på noe du har gjort på sce­nen – tenkt at her gikk det for langt?

– Ikke på sce­nen. Men vi var gans­ke kras­se mot en del po­li­ti­ke­re i «Hal­lo i Uken». Jeg har hatt litt vondt i ma­gen for at Thor­bjørn Jag­land ble kjørt vel­dig hardt over en leng­re pe­rio­de. Det er det ens­te jeg har tenkt på i etter­kant.

– Det er som kjent lov å spar­ke opp­over, men ikke ned­over. Hvil­ken vei spar­ker dere med den­ne sket­sjen?

– Jo, det er lov å spar­ke alle vei­er man vil. Hel­dig­vis. Men det er lite ele­gant å spar­ke ned­over. Og det gjør vi hel­ler ikke. På­står man det i den­ne sa­ken, er man opp­rø­ren­de lite in­for­mert om hvem Me­rete Hod­ne er, hva hun har gjort og hva hun står for. De fles­te på yt­ters­te høy­re fløy vil plas­se­re seg i en of­ferrol­le når de blir kon­fron­tert. Den of­ferrol­len skal hun ikke få ha. Hun er en selv­er­klært po­li­tisk ak­ti­vist på yt­ters­te høy­re fløy. Hun for­fek­ter gans­ke kras­se og men­neske­fiendt­li­ge hold­nin­ger, og ny­ter godt av den yt­rings­fri­het vi har i Nor­ge. Og det skal hun ha lov til. Men jeg har in­gen sym­pa­ti med den dama når hun så leg­ger seg ned i fos­ter­stil­ling når hun blir kon­fron­tert, og sier hjelp meg, send pen­ger. Frekk­he­tens nåde­gave len­ge leve!

FOTO: NTB SCANPIX

Fri­sør Me­rete Hod­ne gikk tid­li­ge­re i år til sak mot Løg­na­sla­get og krev­de at de fjer­net sket­sjen om nazifri­sø­ren. Hod­ne fikk ikke med­hold i ret­ten. Nå går hun til ny sak, den­ne gan­gen for ære­kren­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.