K-en i KRF står for kaos

Knut Arild Harei­de og Krf-er­ne vil helst snak­ke om ver­di­er, sor­te­rings­sam­funn og kamp mot fat­tig­dom. Men på grunn av de­res egen uklar­het blir det mest fo­kus på hvem par­ti­et vil sam­ar­bei­de med etter val­get.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

-Nor­ge tren­ger en ny re­gje­ring! ut­ba­su­ner­te Knut Arild Harei­de til lands­mø­tet. Men også etter hans nes­ten time­lan­ge tale er det uklart hvil­ken re­gje­ring man får ved å stem­me KRF.

I ta­len sto Harei­de fast på det som er Krfs pri­mæ­re syn: De vil helst inn i re­gje­ring med Høy­re og Venst­re. Men tid­li­ge­re den­ne uka vil­le ikke Krf-le­de­ren av­vise at en stem­me til KRF kan føre til en re­gje­ring der Ap er med. Hel­ler ikke at KRF kan kom­me til å inn­gå en ny sam­ar­beids­av­ta­le med da­gens re­gje­rings­par­ti­er. Før han han plut­se­lig lan­ser­te Sp-le­der Trygve Slags­vold Ve­dum som stats­mi­nis­ter­kan­di­dat.

●● Det er ikke rart vel­ger­ne kan bli for­vir­ret. Og det er ikke de­res skyld. Kao­set har Krfs le­del­se skapt selv.

●● Harei­de inn­ser det nok også. I alle fall ta­ler det til hans for­del at han iro­ni­ser­te over egne ut­ta­lel­ser. I ta­len til lands­mø­tet kom Krf-le­de­ren med føl­gen­de løf­te til sine parti­fel­ler, og alle and­re: «Vel­ger Er­na oss, kan jeg trygt stop­pe se­ri­en: Knut Arild Harei­de lan­se­rer nye og litt uven­te­de stats­mi­nis­ter­kan­di­da­ter.»

●● Re­gje­rings­spørs­må­let er ikke bare vik­tig po­li­tisk for KRF. Det er svært vik­tig or­ga­ni­sa­to­risk. KRF har ikke sit­tet i re­gje­ring si­den 2005. Skul­le de igjen hav­ne uten­for mak­tens kor­ri­do­rer etter val- get til høs­ten, vil det gå 16 år uten re­gje­rings­makt. Det er mye for et par­ti med am­bi­sjo­ner om på sty­re lan­det – og å re­krut­te­re dyk­ti­ge med­lem­mer. Politikk hand­ler ikke bare om idea­lis­me. Det hand­ler også om ut­sik­ter til po­si­sjo­ner for unge lo­ven­de po­li­ti­ke­re. Et par­ti uten makt kan mis­te en ge­ne­ra­sjon med ta­len­ter.

❞ Det er ikke rart vel­ger­ne kan bli for­vir­ret. Og det er ikke de­res skyld.

●● Men enn så len­ge hand­ler Krfs kamp om ti­de­ler og pro­sen­ter av vel­ger­mas­sen fram til sep­tem­ber. Harei­des par­ti sli­ter med må­lin­ge­ne. «Noen går opp, mens and­re går litt mind­re opp», som Harei­de hu­mo­ris­tisk for­mu­ler­te det. Men bak hu­mo­ren lig­ger al­vo­ret: På gjen­nom­snit­tet av må­lin­ge­ne for april lig­ger KRF bare åtte små ti­de­ler over sperre­gren­sen.

●● Også der­for var det som ven­tet at Harei­de først og fremst fo­ku­ser­te på tra­di­sjo­nel­le Krf-sa­ker i lands­møte­ta­len. Og han var på sitt al­ler bes­te da han tal­te en­ga­sjert om kampen mot fat­tig­dom og sor­te­rings­sam­fun­net. Mens ap­plau­sen fra sa­len kan­skje var al­ler ster­kest da han ar­gu­men­ter­te for K-en i fa­get KRLE. Kris­ten­dom­men i sko­len ser ut til å kun­ne bli en vik­tig sym­bol­sak for KRF, som også en god del vel­ge­re er opp­tatt av. I alle fall hvis man skal døm­me ut fra de­bat­ter i so­sia­le og tra­di­sjo­nel­le medi­er i da­ge­ne som har gått etter Aps ved­tak om å fjer­ne K-en.

●● Det vil i så fall være sårt til­trengt. KRF sli­ter, i lik­het med sen­trums­ka­me­rat Venst­re, med vin­ner­sa­ker blant folk flest. Harei­des par­ti har ikke hatt det si­den kon­tant­støt­ten ble in­tro­du­sert, og det be­gyn­ner etter hvert å bli len­ge si­den. Nes­ten like len­ge si­den som for­ri­ge gang KRF satt i re­gje­ring.

●● Det sto­re spørs­må­let nå er når de hav­ner der igjen. Og i så fall med hvem.

FOTO: NTB SCANPIX

Krf-le­der Knut Arild Harei­de fikk varm ap­plaus for sin tale til lands­mø­tet i Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.