Kon­tant­bil­lett vil bli dy­re­re

Fra høs­ten kan pri­sen på en en­kelt­bil­lett sti­ge til rundt 40 kro­ner hvis du be­ta­ler med kon­tan­ter om bord i bus­sen. Det er et av fle­re tiltak som skal bus­sen til å kom­me ras­ke­re fram.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Bil­lett kjøpt om bord på bus­sen med kon­tan­ter blir å an­se som en nød­bil­lett, sa Tho­mas Ruud Jen­sen, mar­kedsog ut­vik­lings­sjef i Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk, på en kon­fe­ran­se i Kil­den tors­dag.

Der ble det pre­sen­tert fle­re løs­nin­ger som skal få bus­sen ras­ke­re fram. Et av til­ta­ke­ne er å re­du­se- re ti­den den bru­ker på buss­holde­plas­sen. Da må ti­den på bil­let­te­ring ned. Fra høs­ten kom­mer der­for en ny løs­ning som gjør det enk­le­re å be­stil­le bil­lett på smart­te­le­fo­ner. Da vil fle­re kjø­pe bil­let­ten før de går på bus­sen.

Dis­se bil­let­te­ne blir bil­li­ge­re enn i dag, mens de tra­di­sjo­nel­le bil­let­te­ne blir dy­re­re. Hvor mye går ikke AKT ut med nå, men iføl­ge Tho­mas Ruud kan det kom­me et lig­nen­de sys­tem som i Oslo der man får et eks­tra­ge­byr ved kon­tant be­ta­ling. I Kris­tian­sand be­tyr det tro­lig buss­bil­let­ter på rundt 40 kro­ner. I dag kos­ter en en­kelt­bil­lett 31 kro­ner.

– Det er for man­ge som kjø­per bil­lett om bord og da bru­ker bus­se­ne alt­for lang tid på buss­holde­plas­sen, sier Ruud Jen­sen til Fædre­lands­ven­nen.

FREMKOMMELIGHET

En un­der­sø­kel­se som AKT har gjen­nom­ført, vi­ser at an­tall av­gan­ger og fremkommelighet er det av­gjø­ren­de for om folk i Kris­tian­sand og omegn vel­ger buss el­ler ikke. På tors­da­gens by­miljø­kon­fe­ran­se ble fle­re tiltak pre- sen­tert for å få fle­re over til buss:

Bus­se­ne skal hin­der­fritt gjen­nom sen­trum: Vest­re Strand­gate blir byg­get om slik at bus­se­ne har full prio­ri­tet. Der­et­ter er en mu­lig­het at de går inn i Toll­bod­gata som blir ren buss­gate. Al­ter­na­ti­vet er en de­ling mel­lom Dron­nin­gens gate og Toll­bod­gata.

Økt fre­kvens og buss hvert tien­de mi­nutt: Gjen­nom en ny by­miljø­av­ta­le skal over­fø­rin­ge­ne til kol­lek­tiv­tra­fik­ken økes grad­vis. Også bom­pen­ger kan bli brukt til buss. Da blir det fle­re av­gan­ger på en rek­ke ru­ter.

Buss der folk bor: Når bus­sens rute gjen­nom sen­trum for­and­res er det også for­di an­tall inn­byg­ge­re i Kvad­ra­tu­ren skal øke kraf­tig og bus­sen må gå der folk bor.

Noen av til­ta­ke­ne kom­mer først på lang sikt, mens det nye bil­lett­sys­te­met kom­mer til høs­ten. An­tall buss­rei­sen­de skal for­dob­les til 2030 (fra 2015-nivå).

LET­TE­RE

Å gjø­re kon­tant be­ta­ling ve­sent­lig dy­re­re er al­le­re­de inn­ført i Oslo. Der kos­ter det 22 kro­ner eks­tra å kjø­pe en bil­lett om­bord på bus­sen.

– Vi går ikke ut med pri­sen her, men vi tenker oss et lig­nen­de sys­tem som i Oslo, sier Ruud Jen­sen.

Ikke alle pas­sa­sje­rer set­ter pris på det:

– Jeg sy­nes det hø­res idio­tisk ut. Vi gam­le vil jo ikke bru­ke mo­bi­len, sier Ragnhild Even­sen som går på bus­sen i Hen­rik Wer­ge­lands­gate.

Men i AKT ser de for seg en fram­tid der mo­bi­len re­gist­rer når man går på og av bus­sen og trek­ker deg for den strek­nin­gen du kjø­rer.

– Da tren­ger man ikke ten­ke på bil­lett i det he­le tatt, sier Ruud Jen­sen.

Han leg­ger til at også so­ne­ne blir for­and­ret fra høs­ten slik at Kris­tian­sand i prak­sis blir en sone. De gam­le ra­batt­kor­te­ne be­hol­des.

FOTO: KJETIL REITE

Fra høs­ten blir det dy­re­re å be­ta­le med kon­tan­ter på bus­sen. Ragnhild Even­sen me­ner det er synd for eld­re men­nes­ker som ofte bru­ker det­te be­ta­lings­mid­de­let. Her på vei inn i bus­sen i Hen­rik Wer­ge­lands gate der hun får bil­lett av bussjå­fø­ren Lulu. Han vil­le ikke opp­gi he­le nav­net sitt til avi­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.