Spil­ler crick­et mens de ven­ter

I håp om å gi dem et lys­punkt i hver­da­gen in­vi­ter­te Cynt­hia Try­dal og Kurt Mosvold mindre­åri­ge asylsøkere til crick­et­kamp på Kris­tian­sand sta­dion.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no -

In­tezar skul­le helst spilt crick­et hver dag, men li­vet på asyl­mot­tak gir få mu­lig­he­ter til det. Det var der­for stort når Cynt­hia og Kurt in­vi­ter­te ham, og 20 and­re gut­ter fra asyl­mot­ta­ket, til crick­et­kamp på Kris­tian­sand Sta­dion.

– Cynt­hia har et godt hjer­te, og om­sorg for alle. Det er hun som er ar­ran­gø­ren, jeg er kun hen­nes høy­re hånd, sier Kurt Mosvold.

Kurt og Cynt­hia er i alle fall eni­ge om en ting – gut­te­ne på mot­ta­ket tren­ger mo­ti­va­sjon.

– Det er kje­de­lig for asyl­sø­ker­ne å kun gå og ven­te. Fle­re av gut- tene har vært på mot­ta­ket i man­ge år. Noen ven­ter på å bli sendt ut av lan­det, mens and­re ikke har fått svar på søk­na­den, sier Cynt­hia.

– GØY å KOM­ME UT

For In­tezar ga in­vi­ta­sjo­nen fra Cynt­hia og Kurt ham mu­lig­he­ten til å gjø­re noe han els­ker: å spil­le crick­et.

– Jeg har spilt crick­et si­den jeg var ti år. Jeg sy­nes det er vel­dig gøy, sier han.

På spørs­mål om han er flink, sva­rer In­tezar be­skje­dent.

– Jeg tror det. Jeg har jo spilt det gans­ke mye, sva­rer han.

In­tezar og kom­pi­sen Za­nul­lah har bodd på asyl­mot­tak i Kris­tian­sand i over ett år. 17-årin­ge­ne har enda ikke fått svar på om de får bli i Nor­ge.

– Det er litt kje­de­lig å ven­te, men jeg krys­ser fing­re­ne hver dag. Det var vel­dig moro å bli in­vi­tert til crick­et av Cynt­hia slik at vi kom oss litt ut, sier Zan­zul­lah.

BREN­NER FOR CRICK­ET

Et fler­tall av gut­te­ne kom­mer opp­rin­ne­lig fra Afghanistan. Crick­et er den af­ghans­ke na­sjo­nal­idret­ten. Det var slik Cynt­hia fikk ide­en om å in­vi­te­re til crick­et­kamp.

– Dis­se gut­te­ne bren­ner for crick­et. Der­for tenk­te jeg at det vil­le være fint å gjø­re noe som min­ner dem om noe po­si­tivt. De tren­ger mo­ti­va­sjon mens de sit­ter og ven­ter, sier Cynt­hia.

Kurt har vært Cynt­hias høy­re hånd i fle­re sa­ker. Sam­men har de blant an­net job­bet for å splei- se inn­vand­re­re og inn­fød­te i Kris­tian­sand gjen­nom den år­li­ge Kul­tur­fes­ti­va­len.

– Det er vik­tig å sør­ge for at inn­vand­rer­ne får et godt opp­hold mens de er her. Det­te er noe av det mins­te vi kan gjø­re for dem, sier Kurt.

Ved si­den av job­ben en­ga­sje­rer den pro­fi­ler­te for­ret­nings­man­nen seg i en rek­ke bi­stands­pro­sjek­ter.

– Det er jo kje­de­lig å kun dri­ve bu­si­ness. Det er også vik­tig å en­ga­sje­re seg for de mind­re hel­di­ge, sier han.

LIKE VIK­TIG SOM SPIL­LET

Cynt­hia også fått med seg den lo­ka­le res­tau­rant­ei­e­ren Mo­hammad Khan. I til­legg til å dri­ve res­tau­rant, er Mo­hammad pro­fe­sjo­nell crick­et­spil­ler.

– Jeg og Cynt­hia bren­ner for det sam­me. Fle­re av dis­se gut­te­ne har rømt fra krig og elen­dig­het, der- for er det vik­tig at vi gir dem litt gle­de i hver­da­gen, sier han.

Etter kampen vil gut­te­ne også få mat fra Mo­hammads in­dis­ke res­tau­rant.

– I crick­et er ma­ten like vik­tig som spil­let. Det er van­lig å kose seg sam­men med et godt mål­tid etter en kamp. Da blir vi på en måte ven­ner igjen etter at vi har vært fien­der på ba­nen, sier Mo­hammad.

Cynt­hia, Kurt og Mo­hammad hå­per at de kan gjø­re det­te til et fast en­ga­sje­ment.

– Vi hå­per at gut­te­ne kan få spil­le hver uke. De har vel­dig godt av å kom­me seg ut og gjø­re noe gøy. På den må­ten hol­der vi dem også let­te­re unna kri­mi­nel­le mil­jø­er, sier Cynt­hia.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Mindre­årig asyl­sø­ker, In­tezar, er glad for at han får spil­le spor­ten fra hjem­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.