Ber pa­si­en­ter kon­tak­te lege etter bak­te­rie­funn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLS­BU erlend.ols­bu@fvn.no -

To pa­si­en­ter ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand har blitt smit­tet av en anti­bio­tika­re­sis­tent tarm­bak­te­rie.

I en presse­mel­ding opp­ly­ser Sør­lan­det syke­hus at den mot­stands­dyk­ti­ge bak­te­ri­en VRE (Van­comy­cin re­sis­tent en­tero­kokk) er opp­da­get hos pa­si­en­ter ved syke­hu­set i Kris­tian­sand.

– VRE for­år­sa­ker ikke syk­dom hos fris­ke, men kan gi in­fek­sjon hos svært syke pa­si­en­ter. Syke­hu­set set­ter alt inn på å stop­pe vi­de­re spred­ning, sier smitte­vern­le­ge Si­ri Jo­hanne Boye i presse­mel­din­gen.

– Hva be­tyr det­te for de smit­te­de pa­si­en­te­ne?

– Det tren­ger ikke å bety noe sær­lig for den en­kel­te pa­si­ent, vi har and­re og ster­ke­re ty­per anti­bio­ti­ka vi kan bru­ke. Men når bak­te­ri­er ut­vik­ler en re­sis­tens får vi fær­re mid­ler å spil­le på i frem­ti­den. Det er jo ikke guns­tig på leng­re sikt, sier Boye til Fæd­re- lands­ven­nen.

BER 50 PA­SI­EN­TER SJEK­KE SEG

Syke­hu­set sen­der nå ut brev til rundt 50 pa­si­en­ter som har vært inn­lagt på den sam­me av­de­lin­gen som de smit­te­de pa­si­en­te­ne. Dis­se bes om å kon­tak­te sin fast­le­ge for å bli tes­tet.

– Det hjel­per oss i å få stop­pet vi­de­re spred­ning av re­sis­ten­te bak­te­ri­er. For den en­kel­te kan det være vik­tig å vite om man er bæ­rer av bak­te­ri­en, slik at man kan få rik­tig be­hand­ling hvis bak­te­ri­er for­år­sa­ker en in­fek­sjon, for­kla­rer Boye.

20 pa­si­en­ter vil i til­legg bli tes­tet i for­bin­del­se med po­li­kli­nikk­time på syke­hu­set.

TO PER­SONER SMIT­TET

Fag­di­rek­tør Per Eng­s­trand opp­ly­ser at VRE er på­vist hos to av syke­hu­sets pa­si­en­ter. Det førs­te til­fel­let skal ha blitt opp­da­get rundt påske, før et nytt til­fel­le ble av­dek­ket nå ny­lig.

Iføl­ge Eng­s­trand er pa­si­en­te­ne som ble ram­met ikke len­ger smit- te­far­li­ge.

– Det er nå ut­skre­vet fra syke­hu­set, sier Eng­s­trand.

Eng­s­trand øns­ker ikke å opp­ly­se om hvil­ken av­de­ling de smit­te­de pa­si­en­te­ne var inn­lagt på, med hen­vis­ning til taus­hets­plik­ten.

VANLIGERE I UT­LAN­DET

I press­mel­din­gen opp­ly­ser syke­hu­set at tarm­bak­te­ri­en VRE kan føre til at in­fek­sjo­ner blir vans­ke­lig å be­hand­le når den ut­vik­ler en re­sis­tens mot anti­bio­ti­ku­met van­comy­cin.

«Re­sis­ten­te bak­te­ri­er som MRSA og VRE er mind­re van­li­ge i Nor­ge enn i ut­lan­det, og fin­nes man­ge ste­der i syke­hus i ut­lan­det. Der­for er det vik­tig at du opp­ly­ser om du vært inn­lagt el­ler til be­hand­ling i ut­lan­det i møte med norsk helse­ve­sen. Da vil du bli scre­en­et før du kom­mer inn i syke­hu­set for un­der­sø­kel­se el­ler be­hand­ling», skri­ver syke­hu­set i presse­mel­din­gen.

FOTO: TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand sen­der ut brev til 50 pa­si­en­ter og ber dem kon­tak­te fast­le­ge etter funn av en anti­bio­tika­re­sis­tent bak­te­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.