Sper­rer for sei­ling gjen­nom seks uker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­MOD FLEM VEGGE

Sei­lings­le­den knyt­tet til Banke­broa sten­ges for sei­ling gjen­nom seks uker.

– Vi har job­bet med å fin­ne and­re løs­nin­ger for steng­nin­ge­ne, men det­te blir den løs­nin­gen som gir kor­test sper­re­pe­rio­de, sier Ole Pet­ter Opsahl, bygge­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, i en presse­mel­ding.

For å sik­re trygg skole­vei, skal det byg­ges ny gang- og syk­kel­bro pa­ral­lelt med Banke­broa på fyl­kes­vei 202 i Man­dal.

Pro­sjek­tet, som er et sam­ar­beid mel­lom Sta­tens veg­ve­sen, VestAg­der fyl­kes­kom­mu­ne og Man­dal kom­mu­ne, har en pris­lapp på 26 mil­lio­ner kro­ner.

I for­bin­del­se med grunn­ar­beid og fun­da­men­te­ring av den nye broa, skal sei­lings­lø­pet i før- ste om­gang sten­ges fra man­dag til tors­dag gjen­nom seks uker, fra 8. mai til 15. juni.

Steng­nin­gen vil føre til at bå­ter får be­gren­set mu­lig­het for å sei­le inn og ut av fjor­den.

– Steng­nings­pe­rio­den er re­du­sert fra 12 til seks uker sam­men­lig­net med den opp­rin­ne­li­ge pla­nen, opp­ly­ser Opsahl i presse­mel­din­gen.

Sei­lings­le­den vil være åpen mor­gen og etter­mid­dag hver dag, slik at bå­ter kan pas­se­re.

– Det er verdt å mer­ke seg at det vil være helt åpent fra fre­dag til søn­dag og på hel­lig­da­ger. 17. mai, Kris­ti him­mel­farts­dag og 2. pinse­dag vil det være helt åpent, un­der­stre­ker bygge­le­de­ren.

Tra­fik­ken over selve broa vil ikke på­vir­kes av ar­bei­det.

Fra 15. juni til 15. ok­to­ber vil sei­lings­lø­pet være åpent un­der an­leggs­ar­bei­det.

Fra 15. okt. til 23. mars 2018, vil det være umu­lig å pas­se­re un­der broa. Båt­ei­ere som har båt­plass i fjor­den, vil til­bys båt­plas­ser and­re ste­der.

ILL: STA­TENS VEG­VE­SEN

Slik skal den nye gang- og syk­kel­broa ved Banke­broa i Man­dal se ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.