Nye buss­buer i Se­tes­dal

Sta­tens veg­ve­sen skif­ter ut de laf­te­de le­sku­re­ne i Se­tes­dal. Nå er vin­ne­ren av en de­sign­kon­kur­ran­se kå­ret.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Le­sku­re­ne skal være med og fram­heve iden­ti­te­ten til Se­tes­dal, og vil på sikt være de sku­re­ne som blir satt opp på alle de ak­tu­el­le holde­plas­se­ne i da­len, ut­ta­ler pro­sjekt­le­der Guro Ma­rie Myk­land Mar­vik fra Sta­tens veg­ve­sen i en presse­mel­ding.

De har ar­ran­gert de­sign­kon­kur­ran­se for å få gode og ny­ska­pen­de for­slag på le­skur som kan pas­se inn i na­tur- og kul­tur­land­ska­pet i Se­tes­dal.

Vin­ne­ren er hjemme­hø­ren­de i da­len. For­sla­get he­ter «Lys­ning», og er le­vert av THA Ar­ki­tek­ter fra Ev­je og Horn­nes.

Bak­grunn for kon­kur­ran­sen er at de laf­te­de le­sku­re­ne som er i bruk langs riks­vei 9 i dag ikke er uni­ver­selt ut­for­met, noe de etter stan­dar­den må være.

– Vi hå­per de nye le­sku­re­ne vil øke reise­gle­den til dem som al­le­re­de be­nyt­ter kol­lek­tiv­til­bu­det, og at det vil in­spi­re­re nye bru­ker­grup­per til å rei­se kol­lek­tivt, for­kla­rer pro­sjekt­le­der Mar­vik.

Sta­tens veg­ve­sen in­vi­ter­te fem ut­valg­te ar­ki­tekt­kon­tor til kon­kur­ran­sen, og tre av dem le­ver­te for­slag.

Kri­te­ri­ene var ar­ki­tek­to­nisk egen­ver­di, funk­sjon og bruk, bære­kraft/tid­løs ut­for­ming, øko­no­mi og gjen­nom­fø­ring.

I sin be­grun­nel­se har jury­en lagt vekt på at:

Ut­kas­tet er pre­get av en­kel­het, det er brukt et av­gren­set ut­valg ar­ki­tek­to­nis­ke virke­mid­ler. Det blir opp­levd som still­fer­dig. Bru­ken av det gro­ve tre­ma­te­ria­let som blir dek­ket av glass­hud vir­ker åpent og til­ta­len­de.

Le­sku­re­ne skal plas­se­res inn i uli­ke si­tua­sjo­ner gjen­nom he­le Se­tes­da­len og det vil være den ak­tu­el­le si­tua­sjo­nen som er ut­gangs­punk­tet for den ver­di­en byg­nin­gen får.

THA Ar­ki­tek­ter er et så­kalt wild­card­kon­tor, det vil si i etab­le­rings­fa­sen. Bak be­drif­ten med base på Horn­nes står ar­ki­tekt Erick Tho­mas Al­len­de.

FOTO: THA AR­KI­TEK­TER

Det er brukt gro­ve ma­te­ria­ler i ut­for­min­gen, noe som iføl­ge jury­en kler Se­tes­da­len godt.

FOTO: THA AR­KI­TEK­TER

Mo­dell­foto av vin­ner­ut­kas­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.