Vil ha dia­log med Nord-korea

Etter uker med sa­bel­ras­ling og økt frykt for at kon­flik­ten på Korea-halv­øya skul­le kom­me helt ut av kon­troll, vil USA ha dia­log med re­gi­met i Pyong­yang.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

De sis­te da­ge­ne har Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen dre­vet hek­tisk di­plo­ma­tisk virk­som­het for å fin­ne en vei ut av Nord-korea-kri­sen sam­ti­dig som det er gitt inn­trykk av at USA ikke vil nøle med et mi­li­tært an­grep hvis Nord-korea ikke hol­der seg på mat­ta.

Tors­dag had­de pre­si­dent Do­nald Trump be­søk av he­le Se- na­tet for å in­for­me­re om kri­sen, men i en ut­ta­lel­se rett etter mø­tet nev­nes ikke len­ger mu­lig­he­ten for et mi­li­tært an­grep. Sje­fen for USAS stil­le­havs­kom­man­do, Har­ry Harris, fram­holdt dess­uten at USA ikke har noen in­ten­sjon om å tvin­ge det nord­kore­ans­ke re­gi­met i kne.

I ste­det vil Trump trap­pe opp sank­sjo­ne­ne for å tvin­ge re­gi­met til­ba­ke til for­hand­lings­bor­det – en stra­te­gi som lig­ner umis­kjen­ne­lig på den som fle­re av hans for­gjen­ge­re fulg­te, uten sær­lig suk­sess.

– IKKE NOE NYTT

En se­na­tor som del­tok på mø­tet, Tammy Duck­worth, var ikke im­po­nert over bri­fin­gen. In­for­ma­sjo­nen som ble gitt, kun­ne hun lest i en avis, me­ner hun.

En­kel­te ana­ly­ti­ke­re er også kri­tis­ke etter­som de fin­ner det vans­ke­lig å for­stå hva Trumps in­ten­sjon egent­lig er. Ons­dag snak­ket ame­ri­ka­ner­ne iher­dig om å leg- ge mer press på Nord-korea i FNS sik­ker­hets­råd, blant an­net ved å åpne for et mi­li­tært an­grep. Tors­dag var to­nen en helt an­nen.

– Det er så for­vir­ren­de og selv­mot­si­gen­de. Den­ne po­li­tik­ken sy­nes å gå i en helt an­nen ret­ning, sier Yang Moo-jin ved Uni­ver­si­te­tet for nord­kore­ans­ke stu­di­er i Se­oul til AFP.

IN­GEN ATOMTEST

Da Nord-korea mar­ker­te 105-års­da­gen til sin grunn­leg­ger Kim Ils­ung, ble det spe­ku­lert på om lan­det vil­le gjen­nom­føre enda en kjerne­fy­sisk test. I ste­det nøy­de re­gi­met seg med å vise fram det som an­tas å ha vært nye langt­rek­ken­de bal­lis­tis­ke mis­si­ler.

Eks­per­ter fast­slår at re­gi­met har vært re­la­tivt til­bake­hol­dent un­der den ame­ri­kans­ke sa­bel­ras­lin­gen de sis­te uke­ne.

– Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen lyk­tes i å hind­re Nord-korea i å gjen­nom­føre en høyst for­ven­tet kjerne­fy­sisk test el­ler mis­sil­test i april ved hjelp av ver­ba­le trus­ler og ut­plas­se­rin­gen av stra­te­gisk ut­styr slik som luft­styr­ken knyt­tet til han­gar­ski­pet Carl Vin­son, sier Paik Hak-soon, le­der for nord­kore­ans­ke stu­di­er ved Se­jong-in­sti­tut­tet i Se­oul

– Ki­na har også hjul­pet til å med dem­pe Nord-korea ved å an­ty­de mu­lig­he­ten for fle­re sank­sjo­ner, som kutt i vik­ti­ge olje­for­sy­nin­ger, sier han.

BENSINMANGEL

Den sis­te uken er det meldt om bensinmangel i Pyong­yang, noe som er svært uvan­lig. På ben­sin­sta­sjo­ner er det hengt opp skilt om ra­sjo­ne­ring, og fryk­ten for tom­me pum­per har økt. Ryk­te­ne går om at det er Ki­na som står bak, mel­der ny­hets­by­rå­et AP.

Sam­ti­dig kom­mer det fle­re sig­na­ler fra Pyong­yang som ty­der på at lan­det igjen er vil­lig til å inn­ta en mer di­plo­ma­tisk holdning til om­ver­de­nen. Tors­dag ble det kjent at re­gi­met for førs­te gang har in­vi­tert en av FNS men­neske­retts­eks­per­ter til lan­det

BREV TIL ASEAN

Nord-ko­reas uten­riks­mi­nis­ter har dess­uten skre­vet et brev til den sør­asia­tis­ke sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjo­nen ASEAN der lan­det ber om støt­te i kon­flik­ten med USA, som iføl­ge bre­vet kan føre til «kjerne­fy­sisk ho­lo­caust».

I bre­vet, som er da­tert 23. mars, ret­tes det også kraf­tig kri­tikk mot USA og Sør-ko­reas fel­les mi­li­tær­øvel­ser, som re­gi­met me­ner bæ­rer preg av å være alt an­net en de­fen­si­ve

Nord-korea er kjent for å ha nære bånd til noen av ASEANlan­de­ne, der­iblant Kam­bod­sja og Laos. Or­ga­ni­sa­sjo­nen hol­der toppmøte i Ma­ni­la den­ne uken. I et ut­kast til slutt­er­klæ­ring står av­snit­tet som skal om­hand­le NordKorea, fort­satt tomt. Det be­tyr tro­lig at lan­de­ne ennå ikke er eni­ge om hvil­ken holdning de vil inn­ta.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

USAS pre­si­dent Do­nald Trump har om­talt NordKorea i sterkt kri­tis­ke orde­lag den sis­te ti­den, men nå prø­ver ame­ri­ka­ner­ne å gå i dia­log for å unn­gå at kri­sen mel­lom lan­de­ne for­ver­rer seg yt­ter­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.