Kur­der­krig ska­per frust­ra­sjon

Minst 70 kri­ge­re som kjem­pet mot IS er blitt drept un­der tyr­kis­ke luft­an­grep i Sy­ria og Irak. Tyr­kia ser på det som et for­svar mot ter­ro­ris­me.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARTIN SELSØE SØ­REN­SEN, BERGENS TI­DEN­DE/POLITIKEN

Det kom­mer som en ube­ha­ge­lig over­ras­kel­se for fle­re av Tyr­kias nær­mes­te al­li­er­te at lan­det har star­tet en bombe­kam­pan­je mot kur­dis­ke mål i Sy­ria og Irak. Kam­pan­jen har de sis­te da­ge­ne drept minst 70 mi­li­tan­te kur­de­re, opp­ly­ser Tyr­kia.

Pro­ble­met for USA og den re­gio­na­le ira­kisk-kur­dis­ke re­gje­rin­gen er at det blant de drep­te fin­nes kri­ge­re som spil­ler en vik­tig rol­le i kampen mot IS, og det er ikke førs­te gang de er blitt gjen­stand for tyr­kis­ke an­grep.

– Vi har ut­trykt vår be­kym­ring di­rek­te til den tyr­kis­ke re­gje­rin­gen, sier en tal­s­per­son for det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet til ame­ri­kans­ke medi­er.

IKKE GOD­KJENT

Han sier at de tyr­kis­ke an­gre­pe­ne ikke var god­kjent av el­ler ko­or­di­nert med den in­ter­na­sjo­na­le koa­li­sjo­nen som be­kjem­per IS i Irak og Sy­ria. Tvert imot, skri­ver New York Ti­mes, som si­te­rer ano­ny­me em­bets­menn på at Tyr­kia ga part­ner­ne sine be­skjed mind­re enn en time før de førs­te tyr­kis­ke fly­ene gikk på vin­ge­ne tirs­dag og gjen- nom­før­te an­gre­pet, på tross av at koa­li­sjo­nen ba lan­det la være.

Det sy­ris­ke ob­ser­va­to­ri­um for men­neske­ret­tig­he­ter sier at de tyr­kis­ke an­gre­pe­ne i Sy­ria både har ram­met mi­li­tæ­re mål i Ha­saka-pro­vin­sen og et lo­kalt medie­sen­ter.

AN­GRI­PES KON­TI­NU­ER­LIG

For Tyr­kia er an­gre­pet et for­svar mot det lan­det opp­le­ver som sin al­ler størs­te trus­sel: Det for­bud­te kur­dis­ke ar­bei­der­par­ti­et PKK. Si­den 1984 har PKK ført væp­net kamp, først for selv­sten­dig­het og se­ne­re for selv­sty­re og like ret­tig­he­ter. Tyr­kia me­ner at grup­pen er en ek­sis­ten­si­ell trus­sel i mot­set­ning til IS, som rik­tig­nok dre­per man­ge med ter­ror­an­gre­pe­ne sine, men som ikke tru­er na­sjo­nens en­het.

De mi­li­tan­te sy­ris­ke kur­der­ne i YPG hen­ger sam­men med PKK og føl­ger beg­ge den kur­dis­ke le­de­ren Ab­dul­lah Öcalan, som grunn­la PKK. YPG an­gri­pes kon­ti­nu­er­lig av Tyr­kia, men er sam­ti­dig den best or­ga­ni­ser­te og di­si­pli­ner­te styr­ken på bak­ken i Sy­ria, hvor grup­pen for­ven­tes å spil­le en nøk­kel­rol­le i det kom­men­de sla­get om Is-ho­ved­sta­den Raqqa i Sy­ria, 95 kilo­me­ter fra den tyr­kis­ke gren­sen.

– SKA­DER KOA­LI­SJO­NEN

– Vi an­er­kjen­ner be­kym­rin­ge­ne de­res rundt PKK, men den­ne for­men for hand­lin­ger ska­der rett og slett koa­li­sjo­nens inn­sats for å ta IS og ska­der helt en­kelt part­ne­re på bak­ken som fø­rer pla­nen ut i li­vet, sier Mark To­ner.

Tyr­kia meld­te seg sent og mot­vil­lig som med­lem av koa­li­sjo­nen mot IS, og først etter et stort ter-

FAK­TA Tyr­kis­ke luft­an­grep

● Over 70 kur­dis­ke kri­ge­re er drept i tyr­kis­ke luft­an­grep i Sy­ria og Irak. I beg­ge land spil­ler kur­disk mi­lits en vik­tig rol­le i kampen mot IS. Tyr­kis­ke myn­dig­he­ter sier an­gre­pe­ne var ret­tet mot «ter­ro­ris­ter» og vars­ler at de vil fort­set­te å bom­be grup­per som de me­ner er knyt­tet til ge­ril­ja­en til Det kur­dis­ke ar­bei­der­par­ti­et (PKK), som er ak­tiv sør­øst i Tyr­kia. An­gre­pe­ne i Ha­saka-pro­vin­sen nord­øst i Sy­ria var ret­tet mot YPG, som spil­ler en sen­tral rol­le i frem­ryk­kin­gen mot Is-bas­tio­nen Raqqa litt len­ger sør. ror­an­grep i Tyr­kia. I mot­set­ning til fle­re av sine al­li­er­te har Tyr­kia ment at Sy­rias størs­te pro­blem var lan­dets pre­si­dent Bashar alAs­sad og kao­set han har skapt. Si­den star­ten på den sy­ris­ke kri­gen har Tyr­kia der­for etter­spurt et in­ter­na­sjo­nalt en­ga­sje­ment, som tok seg av he­le Sy­ria og ikke bare del­pro­ble­mer. Det ver­ken vil­le el­ler vil Ves­ten, og der­for har koa­li­sjo­nen kun sik­te på IS.

Si­den au­gust i fjor har Tyr­kia inn­tatt og ut­vi­det en buf­fer­sone i det nord­li­ge Sy­ria som i dag dek­ker et om­rå­de stør­re enn Dovre­fjell-sunn­dals­fjel­la na­sjo­nal­park. So­nen er la­get både for å hol­de IS unna den tyr­kis­ke gren­sen og for­hind­re at kur­disk­kon­trol­ler­te om­rå­der øst og vest for so­nen blir sam­men­hen­gen­de.

Ope­ra­sjo­nen er for­melt av­slut­tet og har ført til fle­re dø­de­li­ge sam­men­støt mel­lom sy­ris­ke kur­de­re og Tyr­kia.

– EN OVER­RAS­KEL­SE

I til­legg til an­grep på sy­ris­ke kur­de­re har Tyr­kia i den­ne uken også an­gre­pet kur­dis­ke stil­lin­ger i Sin­jar-om­rå­det i Nord-irak. Også her var an­gre­pet en over­ras­kel­se for en tyr­kisk al­li­ert, si­den den ira­kisk-kur­dis­ke re­gje­rin­gen (KRG) som kon­trol­le­rer om­rå­det ikke ble ad­vart.

– Det var en over­ras­kel­se, sier Mas­rour Barza­ni, en høyt­stå­en­de em­bets­mann i KRG, til New York Ti­mes.

KRG mis­tet fem med­lem­mer av pe­sh­mer­ga-styr­ken sin un­der an­gre­pet.

– Det er førs­te gang de har bom­bet der (…) Vi har bedt om en forklaring, men har ikke fått noen svar ennå. Jeg hå­per det var en feil fra tyr­kisk side.

TYR­KIA VIL FORT­SET­TE

Tyr­kias pre­si­dent, Re­cep Tayy­ip Er­do­gan, sier at an­gre­pet ikke var ret­tet mot pe­sh­mer­ga-styr­ke­ne, men mot PKK, som også ope­re­rer i om­rå­det. Tyr­kia vil fort­set­te til «den sis­te ter­ro­ris­ten er ut­ryd­det», sier han.

– Vi er nødt til å fore­ta oss noe. Vi må ta skritt. Vi har in­volvert USA og Russ­land, og vi har også in­volvert Irak, sier Er­do­gan i et in­ter­vju med ny­hets­by­rå­et Reuters.

Med jev­ne mel­lom­rom har Tyr­kia i fle­re ti­år an­gre­pet Pkk-stil­lin­ger i Nord-irak både fra luf­ten og fra bak­ken, men det har all­tid væ­ret i Kan­dil-fjel­le­ne nær gren­sen til Iran. An­gre­pet på Sin­jar er det førs­te uten­for det­te om­rå­det. For den kur­dis­ke na­sjo­nal­re­gje­rin­gen er PKK et uro­mo­ment for­di grup­pen for­styr­rer det øko­no­mis­ke og po­li­tis­ke sam­ar­bei­det mel­lom den ira­kisk-kur­dis­ke re­gje­rin­gen og Tyr­kia.

JESIDI-BE­FOLK­NIN­GEN

– Det­te smer­te­li­ge og uak­sep­tab­le an­gre­pet på pe­sh­mer­ga-styr­ke­ne fra tyr­kis­ke kamp­fly er et re­sul­tat av PKKS til­stede­væ­rel­se i og rundt Sin­jar. PKK har vært pro­ble­ma­tisk for be­folk­nin­gen i KRG, og til tross for opp­ford­rin­ger til til­bake­trek­ning av­vi­ser de å for­la­te Sin­jar, sier det ira­kisk-kur­dis­ke pe­sh­mer­ga-de­par­te­men­tet til det sy­risk­kur­dis­ke ny­hets­by­rå­et Ara­news.

– PKK må slut­te å de­sta­bi­li­se­re og es­ka­le­re spen­nin­ge­ne i om­rå­det.

KRG har sett gjen­nom fing­re­ne på tid­li­ge­re tyr­kis­ke an­grep mot PKK, men har også måt­tet god­ta at den vel­tren­te opp­rørs­grup­pen har spilt en av­gjø­ren­de rol­le i kampen mot IS, og at grup­pen dess­uten bi­dro til å red­de KRGS ho­ved­stad Er­bil fra å fal­le i hen­de­ne på IS da ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­nen i 2014 rul­let ned gjen­nom Irak og blant an­net erob­ret Mosul.

KRG har blitt kri­ti­sert for at de ikke en­gang klar­te å be­skyt­te jesidi-be­folk­nin­gen, som bor i Sin­jar, mot IS, og der­for an­ser PKK det­te som sin opp­ga­ve. Un­der IS ble je­si­die­ne ut­satt for folke­mord, sla­ve­ri og om­fat­ten­de sek­su­el­le over­grep.

FOTO: ERIC VIDAL

Også i Euro­pa har re­ak­sjo­ne­ne vært ster­ke mot de tyr­kis­ke an­gre­pe­ne på kur­der­ne. Det­te bil­det er fra en de­mon­stra­sjon til støt­te for kur­der­ne uten­for den tyr­kis­ke am­bas­sa­den i Brussel i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.