Strand­fes­ten vokser med ra­kett­fart

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no -

I 2015 om­sat­te Palme­sus for 29 mil­lio­ner kro­ner. I år skal det bli 70 mill., pluss pluss.

– Ja, det går bra – de­fi­ni­tivt. Fak­tisk går det grad­vis bed­re. In­ves­te­rin­ge­ne vi har gjort gjen­nom fle­re år gir av­kast­ning, sier Leif Fos­se­lie. Han er dag­lig le­der i Palme­sus og både grün­der og ei­er sam­men med Hei­ne Strøm­me. (50/50).

Og san­ne­lig sti­ger vekst­kur­ve­ne i det som har blitt et helt Palme­sus-kon­sern. Hoved­sel­ska­pet, Palme­sus AS, som står for Skan­di­na­vias størs­te strand­fest på By­stran­da i Kris­tian­sand hver som­mer (tien­de året i 2017), om­sat­te for 29 mil­lio­ner kro­ner i 2015, 42 mill. i 2016 og sik­ter mot 70 mill. i 2017.

I til­legg kom­mer fers­ke­re sel­ska­per som er opp­ret­tet for å «ta en stør­re del av verdi­kje­den», som si­vil­øko­nom Fos­se­lie ut­tryk­ker det. I prak­sis be­tyr det slikt som over­nat­ting, event og ut­leie. Og Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re rap­por­tert at Palme­sus har kjøpt seg inn i re­kla­me- og kom­mu­ni­ka­sjons­hu­set Fun­da­ment.

KREA­TI­VE NAVN

Både Palme­sus AS og søs­ter­sel­ska­pe­ne ei­es av Na­kato­mia En­ter­pri­ses AS, som igjen ei­es av Go­ril­la Hol­ding AS. Det er gjen­nom Go­ril­la Hol­ding at Fos­se­lie og Strøm­me ut­øver sitt ei­er­skap.

– Har dere moret dere med å fin­ne sel­skaps­navn?

– He-he, vi har hatt en god run­de, be­kref­ter Leif Fos­se­lie.

Han be­kref­ter også at ti­den går fort. Nes­te strand­fest nær­mer seg med storm­skritt. Og da Fædre­lands­ven­nen rin­ger, tar han en kjapp pau­se fra et møte som drei­er seg om Palme­sus i 2018.

– Hva skal dere om­set­te for da? – Vi sat­ser på fort­satt vekst, sier Leif Fos­se­lie.

KAPITALEN ER FLYT­TET

Så må det i rett­fer­dig­he­tens navn leg­ges til at rik­tig­nok ser Palme­sus AS’ be­ta­lings­evne og egen­ka­pi­tal­an­del skra­le ut i Fædre­lands­ven­nens regn­skaps­gra­fikk, men det skyl­des den sel­skaps­mes­si­ge om­kal­fat­rin­gen i 2016.

Som det he­ter i sty­rets be­ret­ning: «Palme­sus AS ren­dyr­kes som ar­ran­gør av Palme­sus, og opp­tjent egen­ka­pi­tal over­fø­res til mor­sel­ska­pet Na­kato­mi En­ter­pri­ses AS for å in­ves­te­re der­fra i and­re in­ter­es­san­te pro­sjek­ter.»

2016-regn­ska­pet fra Na­kato­mi Entre­pri­ses fore­lig­ger ikke i Brønn­øy­sund ennå.

MAS HEG­NA (AR­KIV) FOTO: THO-

Stor stas på ei by­strand som nå har tatt igjen mye av det area­let ha­vet har slukt gjen­nom fle­re år, tak­ket være sand fra Tor­vet i Kris­tian­sand. Og med plass til fle­re gjes­ter, kan det også bli stør­re bu­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.