Like­kjøn­ne­de ek­te­skap – hvor sta­bi­le er de?

Faedrelandsvennen - - MENING - ØI­VIND BENESTAD dag­lig le­der av Stif­tel­sen Mor­far­barn

Forsk­ning og er­fa­ring vi­ser at ek­te­ska­pet er den mest sta­bi­le sam­livs­for­men. Men er det for­skjell på like­kjøn­ne­de ek­te­skap og ek­te­skap mel­lom mann og kvin­ne?

●● En ar­tik­kel på nett­si­de­ne til Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå (SSB) gir et ty­de­lig svar. Ar­tik­ke­len har over­skrif­ten «Høy skils­mis­se­ri­si­ko blant like­kjøn­ne­de par». Den er et sam­men­drag av en forsk­nings­rap­port blant nors­ke par, fore­tatt av Tu­rid Noa­ck og to and­re fors­ke­re i SSB.

I ar­tik­ke­len le­ser vi: «Par i re­gist­rer­te part­ner­skap og like­kjøn­ne­de ek­te­skap har be­ty­de­lig høy­ere skils­mis­se­ri­si­ko enn ulike­kjøn­ne­de gif­te par. Ri­si­ko­en for brudd er al­ler størst blant kvinne­par. (…) Fors­ker­ne fin­ner at like­kjøn­ne­de par har høy­ere skils­mis­se­ri­si­ko enn ulike­kjøn­ne­de par selv om de har ett el­ler fle­re fel­les barn.»

Den opp­rin­ne­li­ge rap­por­ten ble ut­gitt på en­gelsk. I april 2016 tryk­ket fors­ker­ne en norsk ver­sjon i Tids­skrift for vel­ferds­forsk­ning. Der skri­ver de: «Sam­men­lik­net med ulike­kjøn­ne­de gif­te par, had­de like­kjøn­ne­de manns­par 38 pro­sent høy­ere ri­si­ko for å skil­le seg (…) For kvinne­pa­re­ne var skils­mis­se­ri­si­ko­en mer enn dob­belt så høy som blant de ulike­kjøn­ne­de gif­te pa­re­ne.»

De fles­te barn som vokser opp med for­eld­re av sam­me kjønn, vokser opp med to kvin­ner. For­di skils­misse­ra­ten blant kvin­ne­li­ge par er så høy, be­tyr det at svært man­ge barn i like­kjøn­ne­de ek­te­skap vil opp­le­ve at de­res to mød­re skil­ler lag.

Nå i slut­ten av april gjen­nom­fø­rer KRF sitt lands­møte. I par­ti­ets nå­væ­ren­de pro­gram står det at ek­te­ska­pet mel­lom mann og kvin­ne er «den mest sta­bi­le ram­men rundt barns opp­vekst». Som Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå på­vi­ser, er det­te en vel­do­ku­men­tert sann­het.

Po­li­tis­ke par­ti­er – og alle and­re – har gode grun­ner til å løf­te fram ek­te­ska­pet mel­lom kvin- ne og mann som den mest sta­bi­le ram­men rundt barns opp­vekst. Det er in­gen grunn til å være be­skje­den på veg­ne av det tra­di­sjo­nel­le ek­te­ska­pet. Tvert imot: Det er til barns bes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.