Rett opp alle fei­la fra i går!

Faedrelandsvennen - - MENING - ROALD ØYE Kris­tian­sand Kris­tian­sand MALINI SARAH ESPE­LAND TOR AUREBEKK styre­med­lem i Vest Ag­der SV KNUT S. BAK­KEN pen­sjo­nert prest

Pre­si­den­ten i Det Lut­hers­ke Ver­dens­for­bund, bis­kop You­nan, tal­te i pås­ken i Jerusalem og av­slut­tet slik:

●● «Som krist­ne i Det hel­li­ge land opp­le­ver vi det skrem­men­de med så mye uro og for­vir­ring i nabo­lan­de­ne. Sam­ti­dig har vi her i «Palestina» ok­ku­pa­sjon og bru­tal un­der­tryk­kel­se av vårt kjæ­re hjem­land. Man­ge pa­le­stins­ke krist­ne spør: «Hvor len­ge, O, Her­re? Når skal det­te ta slutt? Hvor hø­rer vi egent­lig hjem­me?»

Her­rens svar til bis­ko­pen kan kom­me til å lyde slik: «Hvis alle leg­ger god­vil­jen til, kan dere snart inn­ta lan­det som dere fikk av Stor­bri­tan­nia i 1923. Sor­ry, men Ka­naan ble lo­vet bort til Ja­kobs barn av min Far for ca. 3400 år si­den!»

FN bør gjø­re godt igjen over­gre­pet som Stor­bri­tan­nia gjor­de mot jø­de­ne i 1923 da de delte Palestina-man­da­tet» og opp­ret­tet emi­ra­tet Trans­jor­dan. Det var et brudd på Folke­ret­ten.

San Re­mo-av­ta­len fra 1922 la grunn­la­get for et jø­disk hjem­land i Palestina, men ved­ta­ket ble året etter re­du­sert til å gjel­de bare en fire­del av det opp­rin­ne­li­ge om­rå­det. Uret­ten ble se­men­tert i 1946 da Trans­jor­dan ble opp­tatt i FN som konge­døm­met Jor­dan. I alle år etter 1946 har må­let for ara­ber­sta­te­ne og pa­le­sti­ner­ne på «Vest­bred­den» vært å få po­li­tisk kon­troll over he­le det opp­rin­ne­li­ge bri­tis­ke man­dat­om­rå­det. De­res kla­re mål har vært «å kas­te jø­de­ne på sjø­en». I tre kri­ger for­søk­te de på det.

Palestina-ara­be­re fikk i 1923 tre fire­de­ler av Det bri­tis­ke man­dat­om­rå­det som Folke­for­bun­det ga Stor­bri­tan­nia an­sva­ret for. Li­ke­vel sig­na­li­se­rer nå FN, EU og stor­mak­te­ne at to-stats­løs­nin­gen med en pa­le­stinsk stat på Vest­bred­den er enes­te far­ba­re vei til fred. Ca.1/8 av det opp­rin­ne­li­ge man­dat­om­rå­det sit­ter da Is­rael igjen med. PA og PLO får 7/8 av «kaka». Å ta den sis­te bi­ten blir bare et spørs­mål om tid. For Is­rael for­to­ner der­for to-stats­løs­nin­gen seg som sik­res­te vei til ut­slet­tel­se!

En op­po­si­sjons­le­der i Jor­dans par­la­ment, Zah­ran, ser for seg en løs­ning der et nytt re­gi­me i sam­ar­beid med Is­rael lø­ser pro­ble­me­ne med å gi alle pa­le­sti­ne­re som øns­ker det, også de i Judea og Sa­ma­ria, stats­bor­ger­skap og stemme­rett i Jor­dan. Det er dris­tig å gå ut med en slik vi­sjon. Han vet hvor­dan det gikk med Sa­dat.

Få tror vi­sjo­nen om Jor­dan som et na­sjo­nal­hjem for det pa­le­stins­ke folk, er gjen­nom­før­bar, men det må være lov å gjø­re et for­søk, sier Za­ran. Med «a new sha­riff in town» er det på tide at pre­si­dent Trump set­ter kong Ab­dul­lah un­der press, og får ham til å ten­ke nytt: «Ak­sep­ter at lan­det ditt er alle pa­le­sti­ne­res hjem­land, og at Ka­naan er jø­de­nes lo­ve­de land!» na­li­se­rer økt in­ge­ni­ør­be­hov er en god grunn for ung­dom til å sat­se på en in­ge­ni­ør­ut­dan­ning. Fris­ten for å søke høy­ere ut­dan­ning i 2017 gikk ut påske­af­ten, 15. april.

Selv om olje­kri­sa dess­ver­re har ram­met man­ge, er ar­beids­mar­ke­det for in­ge­ni­ø­rer svært sam­men­satt og fort­satt godt de fles­te ste­der. Et sik­kert tegn på det­te er at blant de in­ge­ni­ør­stu­den­te­ne som gikk ut i fjor, er de fles­te i jobb. Av dis­se ble nes­ten 80 pro­sent an­satt mind­re enn to må­ne­der etter at de var fer­di­ge med stu­di­et.

Set­ter vi det­te i sam­men­heng med de sto­re be­ho­ve­ne for sam­funns­løft in­nen ny­bygg og ved­li­ke­hold av in­fra­struk­tur, di­gi­ta­li­se­rin­gen av sam­fun­net og det enor­me be­ho­vet for vel­ferds­tek­no­lo­gi frem­over er jeg helt sik­ker på at in­ge­ni­ør vil være et trygt og gi­ven­de kar­rie­r­evalg.

Det som in­spi­rert meg når jeg skul­le ta fag­valg var det­te: «En­gi­neer­ing is not a pro­fes­sion, it is a way of li­fe.» Bli en in­ge­ni­ør så ser du ver­den fra et helt an­net per­spek­tiv.

Selv om det kan­skje ikke er så man­ge unge po­ten­si­el­le in­ge­ni­ør­sø­ke­re som le­ser det­te inn­leg­get i Fædre­lands­ven­nen, hå­per jeg at det er noen for­eld­re som gjør det. Vi vet fra en fersk un­der­sø­kel­se at det er for­eld­re sam­men med skole­råd­gi­ver­ne som er de vik­tigs­te når ung­dom skal vel­ge ut­dan­ning og yrke. Skole­året nær­me seg slut­ten, men jeg an­tar at man­ge unge som er i tvil, vil dis­ku­te­re val­get med sine nær­mes­te i som­mer­fe­rien og gjen­nom åre­ne som kom­mer. Mitt råd er; bli in­ge­ni­ør og vær med på å ska­pe vel­ferd og sam­funns­ut­vik­ling. bruk!

Det er også nok­så håp­løst å slå hver­and­re i ho­det med bi­bel­vers. Det er nok ikke det Bi­be­len bør bru­kes til, så kan­skje bør jeg ta selv­kri­tikk på det om­rå­det. Men li­ke­vel vil jeg av­slut­te med et per­son­lig cre­do: evan­ge­lie­ne er for meg gans­ke ra­di­ka­le teks­ter, med front nett­opp mot rik­dom­men og rik­dom­mens makt, vir­ke­lig satt på spis­sen i Mat­teus 19.24: «Det er let­te­re for en ka­mel å gå gjen­nom et nål­øye enn for en rik å kom­me inn i Guds rike.» Der­for er jeg so­sia­list nett­opp for­di jeg er ak­tiv kris­ten!

Med det­te inn­leg­get av­slut­tes den­ne de­bat­ten. Red. spørs­mål ved i man­ge sam­men­hen­ger!»

I lo­ve­ne for Imfs vi­ses det til at or­ga­ni­sa­sjo­nen byg­ger sitt ar­beid på Bi­be­len. Og de an­sat­te må leve i sam­svar med Guds Ord. Jeg har gjen­nom et langt liv lurt på hva det be­tyr i 2017. Be­tyr det f.eks. at kvin­ne­ne skal tie i for­sam­lin­gen? Det had­de vært øns­ke­lig at de bi­beltro kom­mer bak or­de­ne og for­kla­rer hva bi­bel­tro­skap i 2017 be­tyr?

Det må gjen­tas til kjed­som­me­lig­het. Ti­de­ne for­and­rer seg.

Og også Bi­be­lens «kla­re» ord blir mind­re kla­re i mø­tet med en ny vir­ke­lig­het.

Jeg har in­gen pro­ble­mer med at med­krist­ne har and­re teo­lo­gis­ke syns­punk­ter enn det jeg har. Jeg er glad for mang­fol­det. Men ti­den er over­mo­den for å ta et opp­gjør med bi­bel­tos­skap og Bi­be­lens ufeil­bar­lig­het!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.