«Det er de rike bar­na som spør mest»

Tor­geir Kalvehagen har vist do­ku­men­tar­fil­men om fat­ti­ge barn til 500 skole­barn. Fre­dag vi­ses den på Fø­nix un­der Barne­film­fes­ti­va­len.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

– Må­let mitt med det­te er å fore­byg­ge mob­bing. Jeg har vist fil­men for 500 skole­barn, og bar­na fra de vel­stå­en­de fa­mi­lie­ne er de som er mest en­ga­sjert etter å ha sett fil­men. Da fø­ler jeg at jeg har opp­nådd noe, sier Tor­geir Kalvehagen.

Film­ska­pe­ren fra Grim­stad dri­ver sel­ska­pet Film­plot i Pors­grunn. Tors­dag vis­te han do­ku­men­tar­fil­men «Min fa­mi­lie - når noen er fat­ti­ge» på Alad­din kino i for­bin­del­se med et se­mi­nar un­der Barne­film­fes­ti­va­len.

Fil­men vi­ses også fre­dag på Fø­nix kino som del av det or­di­næ­re pro­gram­met på Barne­film­fes­ti­va­len, og med det har den også pre­miere for åpen vis­ning.

– Men jeg har al­le­re­de vist fil­men for 500 barn i 5. til 7. klas­se med Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken i Tele­mark, og vår­en 2018 vi­ses den med DKS i Ag­der, sa Kalvehagen før vis­nin­gen tors­dag.

Fædre­lands­ven­nen skrev i be- gyn­nel­sen av mars om den øken­de barne­fat­tig­dom­men både lo­kalt og na­sjo­nalt. I 2015 lev­de 11 pro­sent av bar­na i Ag­der-fyl­ke­ne i fa­mi­li­er med «va­rig lav inn­tekt». Det­te er fire pro­sent mer enn i 2006. Ag­der skil­ler seg sam­ti­dig fra res­ten av lan­det ved at en over­vekt av de fat­ti­ge bar­na frem­de­les kom­mer fra et­nisk nors­ke fa­mi­li­er.

– I fil­men for­tel­ler to jen­ter fra fat­ti­ge fa­mi­li­er histo­ri­en sin. En av dem er et­nisk norsk, den and­re ikke, sier Kalvehagen.

BRU­KER SKUE­SPIL­LE­RE

Selv om fil­men går un­der sjan­ge­ren do­ku­men­tar, er det al­ler mes­te i den dra­ma­ti­sert. Kalvehagen har latt barne­skue­spil­le­re opp­tre i rol­le­ne som de to fat­ti­ge bar­na.

fak­ta Barne­film­fes­ti­va­len

● Kris­tian­sand 25. – 30. april

● Ar­ran­ge­res for 20 gang.

● 100 fil­mer fra 21 land.

● Fa­mi­lie­dag lør­dag.

– Det enes­te vi ser av dem som for­tel­ler histo­ri­en sin er hen­de­ne de­res som teg­ner, teg­nin­ge­ne de la­ger og stem­me­ne de­res. Men vi har «pitcha» litt på stem­me­ne for at det ikke skal være mu­lig å kjen­ne dem igjen, sier Kalvehagen. Stig­ma­et knyt­tet til fat­tig­dom blant barn er enormt, noe som også kom­mer godt fram i fil­men.

GOD­TAR MOB­BING

– Den ene jen­ta me­ner at mob­bin­gen bare er noe hun må leve med, sier Kalvehagen.

I fil­men er også bo­for­hol­de­ne til de to jen­te­ne pre­sen­tert, men da slik at han og team­et har fil­met i lei­lig­he­ter de har inn­re­det til å lig­ne de vir­ke­li­ge bo­li­ge­ne. Den ene jen­ta gle­der seg til å bli tret­ten år slik at hun kan få over-

ta morens sove­rom og slip­pe å gjø­re lek­ser på det ene rom­met hun de­ler med to ma­se­te små­søs­ken. Mo­ren skal sove på so­fa­en. Den and­re bor i en fuk­tig kjel­ler sam­men med fa­mi­li­en, og for­tel­ler hvor­dan hun bare har fei­ret to av fød­sels­da­ge­ne sine. Hun sy­nes også det er trist at de and­re i klas­sen lu­rer på hvor­for hun bare kan kjø­pe hår­strikk til de and­re i fød­sels­dags­gave.

«UTEN­KE­LIG»

– Man­ge av bar­na blir vel­dig over­ras­ket over dis­se tin­ge­ne, og spe­si­elt over kjel­ler­lei­lig­he­ten. Det­te er for­hold som er helt uten­ke­li­ge for de fles­te. Også det­te med at det fin­nes men­nes­ker som ikke har råd til mat og klær er uven­tet for man­ge. Men at fri­tids­ak­ti- vi­te­ter og fe­rier er dyrt vir­ker det som de fles­te har re­flek­tert over, sier Kalvehagen.

Sta­ti­stik­ken vi­ser at det i gjen­nom­snitt er to barn i hver skole­klas­se som le­ver un­der for­hold lik dem han be­skri­ver i fil­men.

– Men når jeg snak­ker med læ­rer­ne etter­på for­tel­ler de at det er de «rike» bar­na som har en­ga­sjert seg mest i dis­ku­sjo­nen etter film­vis­nin­gen. De som selv er i en slik si­tua­sjon snak­ker ikke om det, sier Kalvehagen.

ARVELIG UTEN­FOR­SKAP

An­ne Ran­di Han­sen i Bar­nas sta­sjon i Kris­tian­sand be­kref­ter at det er mye skam knyt­tet til fat­tig­dom:

– Jeg snak­ket se­nest i dag med en mor som ab­so­lutt vil­le unn­gå at dat­te­ren hen­nes skul­le få vite hvor dår­lig stelt det var med øko­no­mi­en de­res. Mora had­de selv blitt mob­bet som barn og had­de opp­levd stort uten­for­skap i sam­men­heng med det­te, for­tel­ler An­ne Ran­di Han­sen i Bar­nas sta­sjon i Kris­tian­sand. Or­ga­ni­sa­sjo­nen job­ber med fat­tig­dom og uten­for­skap blant barne­fa­mi­li­er med barn i al­de­ren 0-8 år.

– Det er en lang vei, men vårt mål er at det ikke len­ger skal være skam­be­lagt å måt­te søke hjelp. Vi mø­ter man­ge for­eld­re som så in­der­lig øns­ker seg at bar­na de­res ikke skal føle seg an­ner­le­des enn de and­re, sier Han­sen til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: FILM­PLOT

Barn fra fat­ti­ge fa­mi­li­er blir ofte mob­bet.

FOTO: FILM­PLOT

Man­ge av bar­na som har sett fil­men har vondt for å tro at det er mu­lig å bo slik som det­te.

FOTO: FILM­PLOT

Fra inn­spil­lin­gen av do­ku­men­tar­fil­men «Min fa­mi­lie – noen er fat­ti­ge».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.