Nå er moms­reg­nin­gen er be­talt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLE­BUST eva.mykle­bust@fvn.no

– En spe­si­ell fø­lel­se å god­kjen­ne en reg­ning på 20 mil­lio­ner kro­ner, sier Kil­dens di­rek­tør Hans An­ton­sen.

I fe­bru­ar mot­tok Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus en­de­lig ved­tak i moms­sa­ken.

I som­mer ble kra­vet re­du­sert fra 295 mil­lio­ner kro­ner til 20,3 mil­lio­ner kro­ner. Kil­den har hatt fle­re inn­ven­din­ger og spørs­mål i etter­kant, men nå er det alt­så klart at Skatte­di­rek­to­ra­tet ikke har tatt det­te til etter­ret­ning.

Reg­nin­gen er al­le­re­de be­talt.

– Vi be­tal­te reg­nin­gen for noen uker si­den. Det var en litt spe­si­ell fø­lel­sen å god­kjen­ne en reg­ning på 20 mil­lio­ner kro­ner, sier Kil­dens di­rek­tør Hans An­ton­sen til Fædre­lands­ven­nen.

SKAL VI FO­KU­SE­RE På KUNST

Moms­sa­ken var et av te­ma­ene på styre­mø­tet i Kil­den tors­dag.

– Vi ble hørt på det vik­tigs­te. Det vi dri­ver med er kunst, og ikke kom­mer­si­elt. Vi kan ir­ri­te­re oss over en­kel­te de­tal­jer, men det lar vi være å gjø­re. Vi fikk ikke om­gjort så mye av kost­na­de­ne som vi had­de øns­ket, og det må vi bare for­hol­de oss til, sier An­ton­sen.

– Vi inn­ret­ter oss etter ved­ta­ket. Nå skal vi fo­ku­se­re på kunst og ikke moms, sier styre­le­der Ma­ri­an­ne John­sen som skry­ter av Kil­dens hånd­te­ring av sa­ken.

Et sen­tralt anke­punkt for Kil­den har vært at Skatte­di­rek­to­ra­tet hev­der at klas­sis­ke kon­ser­ter med be­røm­te so­lis­ter reg­nes som kom­mer­si­el­le ar­ran­ge­men­ter. Det er ikke Kil­den eni­ge i.

– Vi er helt sik­re på at vi har rett i det­te spørs­må­let. Det er vi som er eks­per­ter på klas­sisk musikk, sier An­ton­sen.

– Men kom­mer det en slik sak, tar vi en run­de på det som even­tu­elt kom­mer, sier Ma­ri­an­ne John­sen.

EI­ER­NE BE­TA­LER

Da Kil­den ble bygd sto Kris­tian­sand kom­mu­ne og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne som ei­ere, og dis­se vil for­de­le moms­reg­nin­gen mel­lom seg. Kil­den har hatt rundt 20 mil­lio­ner i fond, og har brukt av dis­se mid­le­ne til å be­ta­le reg­nin­gen nå. Der­for er bud­sjet­tet noe la­ve­re enn nor­malt. Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, som tok 20 pro­sent av reg­nin­gen, har al­le­re­de over­ført pen­ge­ne til Kil­den. Kris­tian­sand kom­mu­ne vil be­ta­le sin an­del over fle­re år, men det­te er ennå ikke for­melt ved­tatt.

PO­SI­TIVT RE­SUL­TAT

I styre­mø­tet ble også års­rap­por­ten for 2016 lagt fram. Kil­den om­sat­te for 231,95 mil­lio­ner kro­ner i fjor, og had­de et brut­to drifts­re­sul­tat på 1,30 mil­lio­ner kro­ner. Egen­inn­tek­te­ne ut­gjor­de 56,33 mil­lio­ner kro­ner, mens til­skudd og over­fø­rin­ger fra of­fent­li­ge in­stan­ser sto for 175,62 mil­lio­ner kro­ner.

Så langt i år vi­ser regn­ska­pet er po­si­tivt drifts­re­sul­tat på 1,8 mil­lio­ner kro­ner, noe som er i over­kant av 1,1 mil­lio­ner kro­ner bed­re enn bud­sjet­tert. I år har Kil­den fått 116.300 i støt­te fra Kul­tur­de­par­te­men­tet, og sø­ker om 118.800 for 2018.

Penge­ga­ver på til sam­men 4,1 mil­lio­ner kro­ner ut­lø­ser i år 1,025 mil­lion kro­ner i gave­for­sterk­ning fra Kul­tur­de­par­te­men­tet.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kil­den-di­rek­tør Hans An­ton­sen har be­talt moms­reg­nin­gen. Sa­ken ble dis­ku­tert i et styre­møte i Kil­den tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.