Stian Fjell­dal går elek­tro­ni­ka-vei­en

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

POP/ELEK­TRO­NI­KA Stian Fjell­dal

«Blind­tarm» (MTG music)

Etter to al­bum ble lyng­dø­len Stian Fjell­dal lei av sin egen vise­pop. På

Blind­tarm går han den elek­tro­nis­ke vei­en. Var det lurt? Kan­skje ikke.

Med al­bu­me­ne «En alt­for vak­ker park» og «En­den er nær», vis­te Stian Fjell­dal sine ster­ke sang­skri­ver­fer­dig­he­ter med solide og un­der­fun­di­ge teks­ter med brodd, sar­kas­me og her­li­ge skrå­blikk. Det gjor­de han med lytte­venn­li­ge me­lo­di­er inn­pak­ket i helt ål­rei­te ar­ran­ge­men­ter. Det ga ham ra­dio­sla­ge­re som «Hå­b­løs» og «I ver­dens ri­ges­te land».

Det­te er hans tred­je al­bum på fem år. Fjell­dal vir­ker in­spi­rert og utål­mo­dig. Han vil ska­pe noe mer enn små­fin vise­pop. Og her ska­per han frik­sjon og ut­ford­rin­ger så det hol­der. Al­bu­met be­gyn­ner ro­lig med «Jeg vet» i et elek­tro­nisk ar­ran­ge­ment. Drøm­men­de og sve­ven­de med en tekst full av tan­ker og re­flek­sjo­ner. Helt greit. Ikke noe mer enn det.

På de fles­te av de åtte lå­te­ne er vo­ka­len skrudd inn i det elek­tro­nis­ke lyd­bil­det. Det er al­bu­mets svak­het, for det­te had­de fun­gert bed­re om vo­kal­for­mid­lin­gen og stem­men hans had­de vært streit og nor­mal, uten syn­te­tis­ke ef­fek­ter. På «Ikke lite bare det» har han be­holdt sin opp­rin­ne­li­ge stem­me. Det er lett å ten­ke at han bur­de ha gjort det på fle­re lå­ter. Da had­de også teks­te­ne kom­met bed­re fram.

Når det er sagt, så le­ve­rer Stian Fjell­dal mye bra her. Han er en krea­tiv ar­tist som er al­ler flin­kest med ord og teks­ter, men har også noen god­bi­ter på me­lo­di­si­den. Ikke minst den ny­de­li­ge og for­fø­ren­de «Tvil» med en for­fø­ren­de opp­byg­ging mot det stor­slåt­te. Tit­tel­kut­tet er også et nøk­kel­spor med en va­rig­het på godt over­seks­mi­nut­ter. Fet ko­ring ala T he Beach Boys gjør seg, og den bry­ter litt med de øv­ri­ge lå­te­ne.

Med sin­ge­len, «Baby, du fin­ner meg på ta­ket», le­ve­rer han en slent­ren­de dis­co­pop-låt som kun­ne ha vært gjort av Daft Punk. He­le vei­en er de syn­te­tis­ke ly­de­ne og ef­fek­te­ne litt av et stil­brudd for Fjell­dal. Det er mo­dig gjort å ta det­te ste­get. Men den litt kan­te­te elek­tro­nis­ke drak­ten på «Blind­tarm» er ikke bare vel­lyk­ket. Til det er teks­te­ne hans for gode og for vik­ti­ge. De druk­ner litt i det­te lyd­bil­det.

FOTO: MTG MUSIC

Stian Fjell­dal fra Lyng­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.