Her er de mu­li­ge løs­nin­ge­ne på spis­s­kri­sen

Start sig­ne­rer tro­lig minst én ny spil­ler før kampen mot Bodø/glimt. Kan­skje blir det en av dis­se tre: Djord­je Susn­jar, Da­ny N'gues­san el­ler Ni­gel Reo-co­ker.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STE­NER­SEN stef­fen.ste­ner­sen@fvn.no

– Vi skal ta noen be­slut­nin­ger, og de skal vi ta re­la­tivt kjapt.

Det sier Start-tre­ner Steinar Pedersen til Fædre­lands­ven­nen tors­dag.

Med da­ger igjen til topp­opp­gjø­ret mot Bodø/glimt i Bodø, haster det å få på plass spil­ler­ne Pedersen øns­ker seg.

Med Las­se Si­gurdsen og LarsJør­gen Salve­sen ute med lang­tids­ska­de, har Start nå i leng­re tid jak­tet of­fen­si­ve for­sterk­nin- ger. Fle­re spil­le­re har vært in­ne og tes­tet seg på Sør Are­na, og det er tro­lig én el­ler fle­re av dis­se som er nær­mest å sig­ne­re for klub­ben.

– HAN HAR VÆRT BRA

●● Det nye til­skud­det er Ni­gel Re­oCo­ker. Han had­de sin and­re tre­ning med Start tors­dag. Der fikk man se en 32-åring som helt ty­de­lig har spilt på høy­ere nivå tid­li­ge­re. Han tok kon­troll og snak­ket til med­spil­ler­ne un­der he­le spill- se­kven­sen.

– Du ser han er god med bal­len, og du ser han har spilt på et høyt nivå. Han har vært bra til nå, sier Es­pen Børuf­sen om Reo-co­kers inn­tre­den.

Etter økta var dog den tid­li­ge­re As­ton Vil­la- og West Ham-spil­le­ren ikke in­ter­es­sert i å snak­ke med Fædre­lands­ven­nen. Han be­grun­net det med at han ikke had­de så mye han kun­ne si - ikke en gang hvor len­ge han skal tre­ne med Start.

– Akku­rat det sy­nes jeg er greit. Han skal bare være her, og vi skal se ham i det sto­re spil­let på lør­dag. Så tar vi det da, sier Pedersen.

– Har du be­stemt deg for hvem av dem du øns­ker å hen­te?

– Det be­gyn­ner å nær­me seg, ja, sva­rer Start-tre­ne­ren, som tror og hå­per å ha en ny spil­ler på plass før Bodø/glimt-kampen tirs­dag.

Reo-co­ker er rik­tig nok midt­bane­spil­ler. Skul­le man gå for en­gelsk­man­nen, må tro­lig Ni­els Vort­ho­ren be­la­ge seg på å fort­set­te på spiss­plass.

DIS­SE ER AK­TU­EL­LE:

I til­legg til Reo-co­ker er det i ho­ved­sak tre spil­le­re som har vært å se på tre­nings­fel­tet over en leng­re pe­rio­de:

●● Da­ny N’gues­san (29). Tid­li­ge­re spilt i blant and­re Leices­ter. Et fy­sisk mons­ter av en an­greps­spil­ler. Kan­skje den spil­le­ren som har im­po­nert mest av de prøve­spil­ler­ne som har vært inn­om de sis­te uke­ne. Etter det Fædre­lands­ven­nen for­står skul­le Start i møte med N’gues­san og hans re­pre­sen­tan­ter tors­dag.

●● Djord­je Susn­jar (25). Ser­be­ren har spilt seg opp i lø­pet av sitt opp­hold i Kris­tian­sand. Spiss med gode av­slutter­egen­ska­per, men spørs­må­let er om han har fy­sikk nok til å spil­le i 1. di­vi­sjon. Da Fædre­lands­ven­nen snak­ket med han etter økta tors­dag, opp­lys­te han at han skul­le ha en prat med Steinar Pedersen sam­me dag.

●● Art­hur Car­val­ho (19). Spis­sen har etter det Fædre­lands­ven­nen for­står dratt fra Kris­tian­sand, og in­gen­ting ty­der på at han blir

Start-spil­ler med det førs­te. Inn­tryk­ket blant spil­ler­ne er også at han er den som har im­po­nert minst.

– Vi må bare ta noen be­slut­nin­ger nå, og være smar­te i en even­tu­ell opp­tre­nings­fase, for å få mest nyt­te av dem, sier Steinar Pedersen.

Start-tre­ne­ren er klar på at han øns­ker å hen­te to spil­le­re akku­rat nå. Even Brands­dal, Start-di­rek­tør, sier klub­ben ennå ikke har kon­klu­dert med an­tall spil­le­re de skal hen­te.

– JOB­BE RASKT

– Vi må ta en run­de in­ternt, og se på mu­lig­he­te­ne vi har. Vi har ikke kon­klu­dert. Vi er åpne for at det må hen­tes inn én for­sterk­ning, så får vi se om det er nok, sier Brands­dal til Fædre­lands­ven­nen.

På spørs­mål om det en sig­ne­ring er nært fore­stå­en­de, sva­rer den av­trop­pen­de Start-sje­fen at «det er øns­ke­lig at det skjer så raskt som mu­lig».

– Vi øns­ker å job­be raskt, for hver uke som går så går også kam­pe­ne. Det er vik­tig at vi tar en rik­tig be­slut­ning, men i et sånt type mar­ked vil det være en stor grad av ri­si­ko, sier Brands­dal.

Han øns­ker ikke å kom­men­te­re hvil­ke spil­le­re som er ak­tu­el­le.

FOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/IKSTART.NO

Djord­je Susn­jar (f.v.), Da­ny N’gues­san og Ni­gel Reo-co­ker er prøve­spil­le­re som kan være ak­tu­el­le for Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.