Ed­vart­sen om dom­mer­kon­flik­ten: – Stygt spill

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Kon­flik­ten rundt dom­mer Svein-erik Ed­vart­sen til­spis­ser seg. Fle­re dom­mer­kol­le­ger skal ha vars­let at de ikke len­ger vil døm­me med Ed­vart­sen.

Det kom­mer fram i epos­ter som er sendt til dom­mer­sjef Terje Hau­ge og ge­ne­ral­sek­re­tær Pål Bjer­ke­t­vedt i Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF). Både TV 2 og NRK skri­ver at de sit­ter på do­ku­men­te­ne.

Da Ed­vart­sen tors­dag ble kon­fron­tert med sa­ken, hen­vis­te han til sin ad­vo­kat.

– Som sik­kert alle for­står så er det et stygt spill som fore­går. Der­for er John Chris­ti­an El­den til­gjen­ge­lig for dere se­ne­re i dag, sa Ed­vart­sen til opp­møtt pres­se på Ul­le­vaal sta­dion.

– Ed­vart­sen er en fre­de­lig fyr, og øns­ker ikke å bi­dra til noen kon­flikt. Han for­hol­der seg til den av­ta­len som ble inn­gått med NFF for­ri­ge uke om at han skal til­ba­ke å døm­me nå fra run­de 7. Av­ta­len ble se­nest be­kref­tet fra NFF tors­dag mor­gen, og gir ikke be­hov for noen ad­vo­kat­bi­stand for Ed­vart­sen nå, sier El­den til NTB.

– Dom­mer­ne har yt­rings­fri­het, og kan selv­sagt ut­ta­le seg så len­ge de er lo­ja­le om Ed­vart­sen til medie­ne og til for­bun­det, men de er ikke part i av­ta­len, leg­ger han til.

Det har stor­met rundt Ed­vart­sen de sis­te uke­ne. Den­ne uken tok kon­flik­ten en ny ven­ding da Ha­mar-dom­me­ren ble be­skyldt for å være il­lo­jal av sine egne i dom­mer­for­enin­gen.

– Vi opp­fat­ter at sa­ken er langt mer kom­pleks og stik­ker dy­pe­re enn det som har frem­kom­met i medie­ne, sa le­der Ola Hob­ber Nil­sen i Norsk Fot­ball­dom­mer­for­ening til TV 2 tirs­dag.

Terje Hau­ge inn­kal­te ons­dag samt­li­ge dom­me­re og as­sis­tent­dom­me­re i Elite­se­ri­en til møte på Gar­der­moen. Iføl­ge NRK ble Ed­vart­sen sendt på gan­gen i en time da den be­ten­te kon­flik­ten ble dis­ku­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.