«Pe­der Bul­ks» test-år

Pe­der Nær­bøs Bulkkon­sern fikk et godt år i 2016. I år kom­mer syre­tes­ten: Blir det kon­trak­ter, inn­tek­ter og suk­sess på Støle­heia?

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Re­sul­tat­mes­sig var 2016 et godt år. I 2017 skal vi be­gyn­ne å teg­ne kon­trak­ter og byg­ge ver­di­er i Cam­pus N01 på Støle­heia. Til høs­ten skal vi være i stand til å le­ve­re hel ved til kun­den, sier Pe­der Nær­bø (48) til Fædre­lands­ven­nen.

Man­nen bak Bulk In­fra­struc­tu­re-kon­ser­net og det svæ­re data­lag­rings­sen­te­ret som gror fram i Vennesla, har pre­sen­tert en of­fi­si­ell års­rap­port for 2016, en de­li­kat trykk­sak på 100 si­der. I inn­led­nin­gen for­tel­ler Nær­bø om en av­kast­ning de sis­te ti åre­ne, med in­tern­ren­te som måle­stokk, på 34 pro­sent – «på tross av alle for­hånds­in­ves­te­rin­ge­ne i vår di­gi­ta­le lo­gis­tikk­sek­tor», som han ut­tryk­ker det. (Fædre­lands­ven­nens over­set­tel­se fra en­gelsk.)

114 SORTE MILL.

2016 end­te rik­tig så pent på pluss 114 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd før skatt, hvor­av snaue 61 mil­lio­ner stam­mer fra opp­jus­te­ring av ei­en­doms­ver­di­er, som det seg hør og bør un­der regn­skaps­re­gi­met IFRS.

– Vi byg­ger, lei­er ut og sel­ger. Mye av inn­tek­te­ne i i 2016 kom fra salg av tra­di­sjo­nel­le lo­gis­tikk­ei­en­dom­mer, kom­men­te­rer Nær­bø.

Om ba­lanse­regn­ska­pet er det å si at det også er pent. Gjel­den er mo­de­rat i for­hold til de bok­før­te ver­di­ene. Som Pe­der Nær­bø sa til Fædre­lands­ven­nen i ja­nu­ar i år:

– Jeg har lagt ned tett på 700 mil­lio­ner kro­ner i Støle­heia og fib­er­ka­bel­for­bin­del­ser. Alt er egen­ka­pi­tal; in­gen and­re vil jo fi­nan­siere noe sånt. Selv det In­no­va­sjon Nor­ge måt­te ha kun­net bi­dra med, blir pea­nøt­ter, sa han da.

BIKKER MILLIARDEN

– Hvor mye er det blitt nå, Nær­bø?

– Å, i lø­pet av 2017 bikker vi nok én mil­li­ard kro­ner, til­hø­ren­de in­ves­te­rin­ger i Oslo med­reg­net. Men nå nær­mer vi oss alt­så det punk­tet at vi kan gå ut i mar­ke­det. Der får vi bare én sjan­se til å gjø­re et godt inn­trykk, der­for skal alt være på stell før det skjer: bygg, tek­no­lo­gi, do­ku­men­ta­sjon og folk som har god tre­ning i å gjø­re job­ben sin. Det gjel­der ikke å snub­le, for da sprer et dår­lig ryk­te seg fort, fast­slår data­sen­ter­grün­de­ren.

Han leg­ger til:

– Vi har sig­na­ler om at det kom­mer til å gå bra. Spørs­må­let er selv­sagt hvor bra. Nor­ge har in- gen tra­di­sjon for proff data­sen­ter­virk­som­het, så det er ny­brotts­ar­beid, det­te.

ENERGIMENGDENE

For­an­led­nin­gen for si­ta­tet om de 700 mill. i ja­nu­ar, var at Nær­bø had­de holdt et seks mi­nut­ters in­ten­siv­fore­drag un­der Ag­der­kon­fe­ran­sen 2016.

Han be­nyt­tet an­led­nin­gen til å ham­re inn bud­ska­pet sitt: «Re­gio­nen er alt­for be­skje­den. Gjen­nom Støle­heia pas­se­rer stør­re energi­meng­der enn de som fin­nes i he­le Ir­land, men det vir­ker som om in­gen bryr seg!»

ARKIVFOTO: ODD-IN­GE R. ULEBERG

Her er Pe­der Nær­bø for­evi­get i «elek­trisk» ra­ce­ran­trekk i Vennesla. 2017 blir spen­nen­de: Får han det til med Cam­pus N01?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.