Jen­te­ne for­tje­ner ikke det­te. Sta­ten har tvun­get meg til å bli ale­ne.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

-Hvis jeg had­de gjort det slutt med Ha­di så kun­ne jeg fått over­gangs­stø­nad, dob­bel barne­trygd og til­skudd til barne­til­syn. Men da kun­ne vi ikke søkt om fa­mi­lie­gjen­for­ening, sier Nina Ba­ad­stø for­tvi­let.

Hun mis­tet 10.000 kro­ner i må­ne­den da sam­bo­eren hen­nes, Ha­di Wa­he­di, søk­te om fa­mi­lie­gjen­for­ening. Da men­te Nav at hun ikke var alene­for­sør­ger, til tross for at hun bor ale­ne med bar­na og for­sør­ger dem fullt og helt selv.

Ha­di bor nå i Iran. Han er kun se­song­ar­bei­der og har mer enn nok med å for­sør­ge seg selv, iføl­ge ham selv og den nors­ke kjæ­res­ten.

Skilt av Sta­ten

Nina Ba­ad­stø og Ha­di Wa­he­di er skilt av sta­ten. Wa­he­di opp­ga rik­tig etter­navn, men i ste­det for det for­melt kor­rek­te for­nav­net opp­ga han nav­net alle bru­ker. I til­legg opp­ga han etter råd fra men­neske­smug­le­re å være 21 i ste­det for 24, uten at det var noe som kun­ne få føl­ge for hans asyl­søk­nad.

Straf­fen var ut­vis­ning i to år, og han har si­den ikke fått inn­vil­get fa­mi­lie­gjen­for­ening. Man må ikke være gift for å få inn­vil­get fa­mi­lie­gjen­for­ening, det er nok å være sam­bo­ere el­ler å være i et for­hold med fel­les barn.

Til nå har han vært ute av Nor­ge i tre og et halvt år. Kon­tak­ten hol­des via vi­deo­sam­ta­ler på Ipa­den og noen få mø­ter i Tyr­kia. Nors­ke myn­dig­he­ter me­ner elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon er til­freds­stil­len­de er­stat­ning for fa­der­lig kon­takt i hver­da­gen.

«Det vil være mu­lig å opp­rett­hol­de kon­takt ved fe­rie­be­søk, samt via e-post, te­le­fon, Skype og brev», skrev UDI i et ved­tak da minste­jen­ta var ett år. – Hva slags liv er det, at pap­pa kun er på Ipa­den? spør Nina.

– Bar­na Straf­fes

Nina fø­ler at hun og de to små bar­na straf­fes hardt på grunn av sam­bo­erens tid­li­ge­re id-pro­ble­mer. Den førs­te ti­den etter at han reis­te ut av Nor­ge fikk hun ene­for­sør­ge­rytel­ser fra Nav.

Nav tok fra hen­ne pen­ge­ne da Wa­he­di søk­te fa­mi­lie­gjen­for­ening. Hos vel­ferds­eta­ten reg­nes ikke ut­vis­te som fra­skil­te.

– For å ha rett til ut­vi­det barne­trygd må man do­ku­men­te­re at det har fun­net sted et sam­livs­brudd. Når det sø­kes om fa­mi­lie­gjen­for­ening an­ses det som at for­eld­re­ne har et øns­ke om å bo sam­men. Det be­tyr van­lig­vis at ad­skil­lel­sen har rent prak­tis­ke år­sa­ker, og det reg­nes der­med ikke som et va­rig sam­livs­brudd, sier ytel­ses­di­rek­tør Kjer­sti Mo­land i Nav.

Nav Inn­kre­ving har i til­legg be­stemt at Nina må be­ta­le til­ba­ke de 130.000 kro­ne­ne hun har fått, med føl­gen­de be­grun­nel­se: «Du ble inn­vil­get over­gangs­stø­nad for­di du var ale­ne om den dag­li­ge om­sor­gen for små barn. (...) På bak­grunn av opp­lys­nin­ge­ne i sa­ken an­ses det ikke å fore­lig­ge brudd i for­hol­det mel­lom Nina Pom Sapp­haso Ba­ad­stø og far til bar­na. Hun fyl­ler ikke vil­kå­re­ne som ens­lig for­sør­ger».

– Men jeg er jo ale­ne om den dag­li­ge om­sor­gen og må for­sør­ge dem selv. Det har de jo skyld i selv, sier Nina.

Nav Inn­kre­ving be­gyn­te å trek­ke 5050 kro­ner av hen­nes må­ned­li­ge netto­lønn på cir­ka 23.000 kro­ner.

Det tvinger den ves­le fa­mi­li­en un­der fat­tig­doms­gren­sen. Nina er be­kym­ret for å ha pen­ger nok til hver­da­gen, til burs­da­ger og til ak­ti­vi­te­ter.

– Tenk at man­gel på pen­ger skul­le bli en så stor be­kym­ring. Det øde­leg­ger alt. Bar­na straf­fes, sier hun.

I for­ri­ge uke gikk Nav med på å trek­ke mind­re, 2050 kro­ner, og hel­ler for­len­ge ned­be­ta­lings­ti­den.

– Ufri­vil­lig Brudd

– Jen­te­ne for­tje­ner ikke det­te. Sta­ten har tvun­get meg til å bli ale­ne. Det er et ufri­vil­lig sam­livs­brudd. Sta­ten har la­get brud­det, men nek­ter å god­ta at jeg er alene­mor, sier to­barns­mo­ren.

Ba­ad­stø er norsk stats­bor­ger. Hun har full­tids­stil­ling i en barne­hage og klar­te å kjø­pe seg lei­lig­het sam­men med Wa­he­di for noen år si­den. Nå strek­ker ikke løn­na

len­ger til. Hun har ikke råd til å be­hol­de lei­lig­he­ten stort len­ger.

– Jeg sy­nes det er utro­lig urett­fer­dig. De gjør oss fat­ti­ge, sier Nina Ba­ad­stø, og lu­rer på hvor bar­nas bes­te er blitt av i det­te.

3000 I UN­DER­SKUDD

Nav har reg­net ut at de kan trek­ke 5050 kro­ner fra Ni­nas ut­be­tal­te lønn som er cir­ka 23.000 kro­ner i må­ne­den.

Når Nav i sitt eget regne­styk­ke trek­ker fra livs­opp­hold, ut­gif­ter til barne­hage og SFO og bo­ut­gif­ter sit­ter hun igjen med fire kro­ner.

Pro­ble­met for Nina er at Nav for­ut­set­ter at bar­nas far bi­drar til å for­sør­ge jen­te­ne. Der­med fjer­ner de 3000 kro­ner fra mid­le­ne til livs­opp­hold. Si­den Nina ikke mot­tar pen­ger fra Wa­he­di så går hun til­sva­ren­de i «un­der­skudd» hver enes­te må­ned. Hun har al­le­re­de fått av­drags­fri­het på lå­net, og ser ikke så man­ge fle­re mu­lig­he­ter til å kut­te i ut­gif­te­ne.

– Jeg kan ikke få pen­ger fra en fat­tig mann i Iran som knapt har til seg selv. I Nor­ge had­de han jobb og kun­ne bi­dra, men det får han ikke lov til, sier hun. Wa­he­di had­de jobb på jern­stø­pe­ri­et i Kris­tian­sand frem til han mis­tet ar­beids­til­la­tel­sen og så ble ut­vist.

UDI FORT­SATT I TVIL

«In­ne i» Ipa­den sit­ter en pap­pa og har dår­lig sam­vit­tig­het. Han fø­ler at bar­na, kjæ­res­ten og han selv blir straf­fet knall­hardt for feil han si­den har ret­tet opp i, men som nors­ke myn­dig­he­ter ikke vil gå inn i.

– Jeg har øde­lagt mye for meg selv, men det har jeg inn­røm­met. Jeg har lagt fram ny og rik­tig do­ku­men­ta­sjon, sier Ha­di Wa­he­di via vi­deo­sam­ta­le fra Iran.

Da han kom til Nor­ge fra Iran i 2006 opp­ga han å he­te Ha­di Wa­heid og at han var 21 år. I vir­ke­lig­he­ten var han 24 år og het Sa­jjad Ah­mad Wa­he­di.

– Ha­di var mitt «kalle­navn» og det alle bruk­te, sier han. Nå har han of­fi­si­elt skif­tet til det­te nav­net. UDI og UNE me­ner det fort­satt er tvil om hans iden­ti­tet og har der­for nek­tet ham opp­hold og ut­vist ham fra lan­det.

– Vi me­ner at den for­kla­rin­gen han har gitt om hvor­for han skal være re­gist­rert i Iran med en an­nen fød­sels­dato enn den han selv me­ner er rik­tig ikke er tro­ver­dig, da den ikke pas­ser med an­nen in­for­ma­sjon og do­ku­men­ta­sjon i sa­ken, opp­ly­ser om­råde­le­der i UDI Ca­mil­la Tor­ger­sen i en epost. UDI vil ikke la seg in­ter­vjue i den­ne sa­ken, men sva­rer elek­tro­nisk.

UDI på­pe­ker at de­res av­slag på søk­na­den om fa­mi­lie­gjen­for­ening er på­kla­get og kla­gen er til be­hand­ling i UNE. UNE vil gjø­re en ny vur­de­ring av om fa­mi­lie­inn­vand­rings­til­la­tel­se skal inn­vil­ges el­ler ikke.

– IKKE UVAN­LIG STOR BE­LAST­NING

Wa­he­di kom til Nor­ge førs­te gang i 2006 som asyl­sø­ker. Året etter ble han kjæ­res­te med Nina Ba­ad­stø. I 2009 og 2012 ble han far for førs­te og and­re gang. Da førs­te barn kom til ver­den had­de han ar­beids­til­la­tel­se, men ikke opp­hold. Si­den mis­tet han ar­beids­til­la­tel­sen og ble etter hvert ut­vist.

Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet og Ut­len­dings­nemn­da me­ner at hans til­knyt­ning til Nor­ge og bar­na ikke skal til­leg­ges så mye vekt for­di han ikke had­de opp­holds­til­la­tel­se da de ble født. I av­sla­ge­ne ar­gu­men­te­rer de også med at for­hol­det til Nina Ba­ad­stø ikke kan vekt­leg­ges for­di det ble inn­le­det før han fikk opp­hold.

Wa­he­di reis­te ut av Nor­ge i 2013 med en ut­vis­ning på to år. Inn­vand­rings­re­gu­le­ren­de hen­syn ble satt foran bar­nas bes­te.

«Det er in­gen opp­lys­nin­ger som til­si­er at bar­na vil bli ut­satt for uvan­lig sto­re be­last­nin­ger ut­over den for­ven­te­de be­last­ning en split­tel­se av fa­mi­li­en vil med­føre», skrev UDI da far ble sendt til Iran.

Ut­vis­nin­gen har løpt ut, men Wa­he­di har blitt nek­tet be­søks­vi­sum.

– I ved­ta­ket står det at han ut­vis­ning var på to år av hen­syn til bar­na. Da had­de jeg håp om at han skul­le få kom­me til­ba­ke etter to år. Nå har det snart gått fire, sier Nina opp­gitt.

– IKKE HINDER FOR UT­VIS­NING

UDI me­ner at hen­sy­net til bar­nas bes­te i den­ne sa­ken ikke vei­de tungt nok til å la far bli i Nor­ge.

– Hen­sy­net til bar­net er et grunn­leg­gen­de hen­syn som all­tid skal vur­de­res. Det har også UNE gjort. Selv om hen­sy­net til bar­na tal­te mot ut­vis­ning i den­ne sa­ken, så har de hen­sy­ne­ne som tal­te for ut­vis­ning veid tyng­re. Vi ser at det at fa­mi­li­en har blitt split­tet er en be­last­ning for fa­mi­li­en.

FOTO: PRI­VAT

En sjel­den gang får Ha­di være «or­dent­lig» pap­pa for døt­re­ne sine. Men ikke i Nor­ge, her er fa­mi­li­en på fe­rie i Tyr­kia.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Den ves­le fa­mi­li­en tvin­ges un­der fat­tig­doms­gren­sen når Nav kre­ver til­bake­be­talt 130.000 kro­ner som Nina Ba­ad­stø fikk da hun ble alene­for­sør­ger.

FOTO: PRI­VAT

Ha­di set­ter stor pris på norsk na­tur. Her er han og Nina på fjell­tur.

FOTO: PRI­VAT

Nina og Ha­di har pla­ner om å gif­te seg hvis han får kom­me til­ba­ke til Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.