– Håp­løst pro­sjekt å re­for­hand­le

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Eøs-mi­nis­ter Frank Bak­keJen­sen (H) går kraf­tig i ret­te med re­gje­rings­kol­le­ga Frps pla­ner om å end­re EØS­av­ta­len.

Tirs­dag er det 25 år si­den av­ta­len ble un­der­skre­vet. Frp-lands­mø­tet om en uke ven­tes å slå fast at de­ler av Eøs-av­ta­len bør re­for­hand­les.

Det får Bak­ke-jen­sen til å stei­le. – Å skul­le re­for­hand­le EØS-AV­ta­len er et håp­løst pro­sjekt, sier han.

– Det er rett og slett uan­svar­lig å hev­de at man skal si opp EØS­av­ta­len og re­for­hand­le den. Det er også etter min me­ning uan­svar­lig å si at man skal si opp de­ler av den for å kun­ne re­for­hand­le den, me­ner Bak­ke-jen­sen.

Også på venstre­si­den går EØS­de­bat­ten høyt. Både Sp og SV vil si opp av­ta­len, som også vil bli hef­tig dis­ku­tert på Lo-kon­gres­sen rett etter Frp-lands­mø­tet.

MYE DÅR­LI­GE­RE AV­TA­LE

Men Bak­ke-jen­sen min­ner om ut­gangs­punk­tet for even­tu­el­le nye for­hand­lin­ger.

– Da vi for­hand­let av­ta­len, var det seks land på Ef­ta-si­den og tolv land på Eu-si­den. I dag er vi tre land igjen på Eøs-si­den, og etter brexit 27 land i EU, sier han.

– Jeg er ikke så sik­ker på at de 27 lan­de­ne på den and­re si­den av for­hand­lings­bor­det vil ha stor sans for at Nor­ge sier at «nå sy­nes vi det be­gyn­ner å bli gans­ke kost­bart å være sam­men med dere. Vi vil gjer­ne skjer­me bøn­de­ne våre litt mer.»

Stats­rå­den er klar på hva som vil være føl­gen av å kom­me til Brussel med et slikt krav:

– Vi vil­le få en mye dår­li­ge­re av­ta­le.

– SVÆRT KOM­PLI­SERT

Bak­ke-jen­sen vi­ser også til sig­na­le­ne fra Eu-kom­mis­sær Michel Bar­ni­er, som le­der brexit­for­hand­lin­ge­ne, kom med i Oslo ny­lig.

– For EU er det vik­tigs­te med­lems­lan­de­ne. Men EU skal også frem­stå som en po­li­tisk sam­ar­beids­part­ner, så prio­ri­tet to er Eøs-lan­de­ne, for­di det er de nær­mes­te sam­ar­beids­lan­de­ne. Så kom­mer de lan­de­ne som vil ha en an­nen type av­ta­le, som Stor­bri­tan­nia og Ca­na­da, un­der­stre­ker Eøs-mi­nis­te­ren.

– Det tred­je ar­gu­men­tet for ikke å re­for­hand­le er kom­plek­si­te­ten i brexit vi nå ser. Det kom­mer en ny for­stå­el­se på bor­det hver dag av hvor kom­pli­sert, tett og bredt det euro­pe­is­ke sam­ar­bei­det er blitt etter Eu-ut­vi­del­sen.

TRYGDEEKSPORT

Også i spørs­må­let om trygdeeksport går Bak­ke-jen­sen i ret­te med Frp.

«Det er helt nød­ven­dig å re­du- se­re eks­por­ten av og til­gan­gen til nors­ke vel­ferds­ytel­ser», skri­ver Frp i pro­gram­ut­kas­tet, hvor det vi­de­re he­ter nors­ke vel­ferds­go­der «bør lønns- og pris­jus­te­res».

– Eu-re­gel­ver­ket åp­ner i dag ikke for å in­deks­re­gu­le­re ytel­ser, sier Eøs-mi­nis­te­ren, som un­der­stre­ker at Nor­ge job­ber sam­men med and­re Eu-land for å brin­ge sa­ken opp på dags­or­de­nen.

Bak­ke-jen­sen min­ner sam­ti­dig om at av en to­tal trygdeeksport på 7,5 mil­li­ar­der kro­ner, går 6,5 mil­li­ar­der til pen­sjon og uføre­trygd til nord­menn i ut­lan­det. 246 mil­lio­ner går til barne­trygd og kon­tant­støt­te.

– NOR­GES VIK­TIGS­TE AV­TA­LE

Stats­rå­den hyl­ler for øv­rig EØS­av­ta­len, som han me­ner gjør at Nor­ge blir sett på som en på­li­te­lig part­ner og skjer­mer de to vik­tigs­te sek­to­re­ne for et eks­port­ret­tet land som Nor­ge, nem­lig fis­ke­ri og land­bruk.

– Det er den vik­tigs­te in­ter­na­sjo­na­le av­ta­len Nor­ge har, rett og slett for­di den på en fan­tas­tisk måte re­gu­le­rer det be­ho­vet vi har for kon­takt med de nær­mes­te nabo­lan­de­ne være, sier han.

Stats­rå­den vi­ser også til at Nor­ge får nyte godt av be­ve­gel­ses­fri­het og på grunn av til­lit bygd opp gjen­nom Eøs-sam­ar­bei­det får være med på vik­ti­ge av­ta­ler som Dub­lin-re­gel­ver­ket Schen­gen­sam­ar­bei­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Eøs-mi­nis­ter Frank Bak­ke-jen­sen (H) sier det er Eøs-av­ta­len er den vik­tigs­te in­ter­na­sjo­na­le av­ta­len Nor­ge har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.