Fi­lo­so­fi, ord­tak og litt moro

Faedrelandsvennen - - MENING - Spind

I sta­be­len min av no­tat­bø­ker, kan ein fin­ne my­kje om mangt: Par­ti­et Høg­re har man­ge svin på sko­gen, men gje­ter dei godt.

●● Kvar sin smak, sa man­nen, han drakk mens dei and­re slost.

Al­der­dom er flott: Då har vi sølv i hå­ret, gull i ten­ne­ne, og gass i ma­gen.

En­ten har du det både i ho­vu­det og hen­de­ne, el­ler in­gen sta­d­ar.

Menn gir kjær­leik for å få sex, kvin­ner gir sex for å få kjær­leik.

Det er meir mel­lom him­mel og jord enn dei fles­te and­re sta­d­ar.

Jan Kjær­stad: Vår ek­sis­tens er kom­plett utan mål og mei­ning.

Eg tvi­lar på at fram­steg fins, for­di sum­men av alle fram­steg, mi­nus sum­men av alle til­bake­ste­ga blir null.

Som­me sei­er at vi bør leve kvar dag som om den er den sis­te.

Eg er skrå­sik­ker på mind­re, og mind­re, og mind­re… til eld­re eg blir.

Han døde ung nok til å bli legende.

Sjølv den fi­nas­te ideo­lo­gi vil til slutt snub­le i det men­nes­ke­le­ge.

Be­tre rævalaus enn råd­laus, sa far min.

Kvin­ne: Alle mann­folk er like, og noen vel så det.

S. Wold: Den ei­nes ter­ro­rist er den and­res fri­doms­kjem­par.

Nord­len­ding: Vi har ni må­na­dars vin­ter, og tri må­na­ders dår­leg sle­a­føre.

Det som er for godt til å ve­ra sant, er tru­leg akku­rat det.

Ve­gen til hel­ve­te er gjer­ne bru­lagt med dei bes­te hen­sik­tar.

Den som ikkje har møtt seg sjølv i dø­ra, har hatt eit kje­de­leg liv

Ivar Aa­sen: Til lags åt alle kan in­gen gje­ra, det hev so vore og vil so ve­ra.

Det er far­leg å leva, ein kan døy av det.

Ve­gen til menns hjar­ta, går gjen­nom ma­gen.

Viss vi ser på inn­tekt og ut­gift, vil vi fin­ne ut at det ikkje lø­ner seg å leve.

Kvin­ne: Alle mann­folk er like, og noen vel så det.

S. Slap­gard: Li­vet hand­lar om å rei­se seg opp att - og gå vi­da­re.

Gud er død, Marx er død, og ikkje er eg heilt bra sjølv hel­ler…

Kvin­ner finn te­ra­pi i dame­grup­per der dei let snav­la gå fritt om laust og fast; der finn dei men­tal styr­ke som menn ikkje får. Di-

HANS AR­NE ROGN,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.