Livs­mest­ring inn på time­pla­nen

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) end­rer på time­pla­nen for å gjø­re unge men­nes­ker bed­re rus­tet til å mest­re li­vet. Russ på Tan­gen vi­dere­gå­en­de, som nå star­ter inn­sam­lings­ak­sjon etter at en med­elev be­gikk selv­mord, har stor tro på at det vil få ef

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no TEKST: tor­mod.flem.veg­ge@fvn.no

– Du skal være flink på sko­len, god i idrett og gjer­ne pen. Det er ikke nok å være mid­del­må­dig, helst skal man være en ener i alt. Et slikt press er nes­ten ikke til å leve med, og kan være noe av år­sa­ken til at man­ge unge sli­ter psykisk i dag, me­ner kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen.

– Vi vet ikke helt hva det skyl­des, men det kan jo være man fø­ler økt press både hjemme­fra, fra sko­len og sam­fun­net. Skjønn­hets­idea­ler og kra­vet om at man all­tid skal ta seg ut og må iscene­set­te seg selv. Det er man­ge som me­ner mye om det, men det vi har tall for, er hvor man­ge i sko­len som fø­ler stress, sier kunn­skap­mi­nis­te­ren.

– Det star­tet al­le­re­de på midt­en av 90-tal­let, men es­ka­ler­te etter hvert og da sær­lig blant jen­ter.

Røe Isak­sen me­ner det er li­ten tvil om at det­te er ett av vår tids sto­re sam­funns­pro­blem. Uav­hen­gig om det hand­ler om dår­lig selv­bil­de el­ler en­der med en psykisk li­del­se, så er det et pro­blem. Blant an­net der­for øns­ker man å ta livs­mest­ring og folke­helse inn i sko­len når alle lære­pla­ner nå skal for­nyes de nær­mes­te åre­ne.

SKO­LEN ER IKKE BEHANDLER

– Sko­len er ikke psy­ko­log el­ler helse­per­so­nell, og sko­len kan ikke be­hand­le psy­kis­ke li­del­ser, un­der­stre­ker stats­rå­den.

– Men sko­len kan på en sys­te­ma­tisk måte gi ung­dom kunn­skap, verk­tøy og inn­sikt i hva som på­vir­ker psykisk helse.

Livs­mest­ring er ikke tenkt som et en­kelt­stå­en­de fag, men skal inn i som et tema i fle­re fag.

– I mat og helse læ­rer man hvor­dan kost­hold på­vir­ker krop- pen. Vi vet jo at kost­hold også har inn­virk­ning på psykisk helse. Det sam­me gjel­der for gym­nas­tikk, og bio­lo­gi hvor vi læ­rer om krop­pen på for­skjel­li­ge må­ter, sier Røe Isak­sen.

Han trek­ker frem norsk­fa­get som en vik­tig are­na for kunn­skap om tekst- og kilde­kri­tikk.

– Der er jo so­sia­le medi­er en vel­dig re­le­vant del. Må­let er å sam­le livs­mest­ring slik at det blir et tema som går igjen, og hvor el­ve­ne kan knyt­te kunn­ska­pen til noe som er vik­tig i hver­da­gen de­res.

– PRATES IKKE Så MYE OM

Russ på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le har stor tro på at livs­mest­ring på time­pla­nen vil få ef­fekt.

– Det­te er noe det ikke blir pra­tet så mye om, om det som fore­går i ho­det, som de­pre­sjon- og selv­mords­tan­ker. Det bra at ele­ver og læ­re­re kan dele tan­ker om det­te. Det kan gi trygg­het i en klas­se, me­ner Wil­liam Just­næs.

Da­ni­el Hors­gård Iver­sen for­tel­ler at han selv slet med blant an­net spise­for­styr­rel­ser uten å være be­visst på hva som var galt.

– Kunn­skap kan hjel­pe både den per­sonen som sli­ter og de som er rundt per­sonen med å for­stå hva som er galt, sier han.

– STORT PRESS

Inge­borg Lun­de Frøy­saa sier at hun og venn­in­ner opp­le­ver er stort press i hver­da­gen.

– Det kan være vans­ke­lig å være ten­åring, for­di pres­set er stort. Det for­ven­tes at vi skal strek­ke til på alle mu­li­ge om­rå­der. Det er ikke rart at man blir stres­set, på­pe­ker Frøy­saa.

– Du kan ha det kjipt uten å re­flek­te­re over det, me­ner Just­næs.

– Når man skal ha livs­mest­ring på time­pla­nen, hva er da vik­tig å set­te fo­kus på?

– Hvor­dan man kan fin­ne løs­nin­ger på det man sli­ter med, og hva man kan gjø­re for å unn­gå mør­ke, von­de tan­ker, sier Just­næs.

– Be­visst­gjø­re at man ikke tren­ger å være per­fekt he­le tida. Det er helt greit å gjø­re feil. Vi er men­nes­ker som alle gjør feil, un­der­stre­ker Frøy­saa.

– Alle er men­nes­ker ikke like. Vi er for­skjel­li­ge. Det er det vik­tig å ha fo­kus på, sup­ple­rer Iver­sen.

– VIK­TIG LØFT

Å få livs­mest­ring på plass i un­der­vis­nin­gen er et vik­tig løft for sko­len, me­ner Røe Isak­sen.

– Men, det be­tyr ikke at jeg tror det­te i seg selv vil gjø­re at fær­re unge får psy­kis­ke li­del­ser. Og det be­tyr hel­ler ikke at sko­len kan be­hand­le psy­kis­ke li­del­ser, det må over­la­tes til pro­fe­sjo­nel­le.

– å VÆRE LEI SEG ER NORMALT

Stats­rå­den vil hel­ler ikke bi­dra til å sy­ke­lig­gjø­re det han kal­ler nor­ma­le men­nes­ke­li­ge re­ak­sjo­ner.

– Å føle sorg, det å være lei seg, føle seg svik­tet el­ler være en­som, det er normalt. Og sko­len skal ikke lære opp unge til å bli en slags «su­per­men­nes­ker» som er helt im­mu­ne mot alle ut­ford­rin­ger i li­vet. Men det sko­len kan gjø­re er å lære ele­ve­ne hva en de­pre­sjon er, hva en spise­ve­gring er, hva psykisk li­del­se er. Alt vil ikke stå i lære­pla­nen i de­talj, men å sam­le kunn­skap og verk­tøy for å hånd­te­re det­te, det kan sko­len gjø­re.

Ar­bei­det med de nye lære­pla­ne­ne hvor livs­mest­ring skal inn­ar­bei­des, er al­le­re­de i gang, men vil først kun­ne tas i bruk høs­ten 2019.

– Grun­nen til at vi bruker så­pass lang tid, er at vi har med læ­re­re, ele­ver og and­re på lage pla­ne­ne, sier Røe Isak­sen, som ser fram til å star­te opp.

Sam­ti­dig øns­ker han at sko­le­ne sam­ar­bei­der med ele­ver, læ­re­re og helse­søs­ter­tje­nes­ten for å løf­te frem psykisk helse og fore­byg­ging også uten­for fa­ge­ne.

– Og så er det in­gen som me­ner at sko­len kan av­skaf­fe det at det er litt vans­ke­lig å være ten­åring. Det skjer mye i krop­pen, og man skal fin­ne seg selv. Sko­len kan jo ikke av­skaf­fe det, og det kan hel­ler ved­tas po­li­tisk. Men sko­len kan gi ele­ve­ne verk­tøy til å hånd­te­re det å være ung.

Foto: Rei­dar Koll­stad

Fra venst­re: Da­ni­el Hors­gård Iver­sen, inn­sam­lings­le­der for Tan­gen-rus­sen, russe­pre­si­dent Inge­borg Lun­de Frøy­saa og vise­pre­si­dent Wil­liam Just­næs.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Russ på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le sy­nes livs­mest­ring på time­pla­nen er et godt til­tak. Fra venst­re: Russe­pre­si­dent Inge­borg Lun­de Frøy­saa, vise­pre­si­dent Wil­liam Just­næs og Da­ni­el Hors­gård Iver­sen, inn­sam­lings­le­der for Tan­gen-rus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.