Fol­k­somt i 1. mai-to­get

– Jeg tror at re­gje­rin­gens an­grep på fas­te an­set­tel­ser og ar­beids­ti­der får man­ge folk til å kom­me ut, sier ko­mité­le­der Ton­je Alve­stad.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

Det var ven­tet rundt 500 men­nes­ker til årets 1. mai-tog i Kristiansand. Det ble nes­ten dob­belt så man­ge, iføl­ge Alve­stad.

– Jeg får opp­lyst fra fle­re hold at det må ha vært nær­me­re 1000 styk­ker, med­de­ler en be­geist­ret leder for 1. mai-ko­mi­te­en i Kristiansand, Ton­je Alve­stad i etter­kant av ar­bei­der­nes sam­ling i Tres­se.

– TRYGGE JOBBER

– Det er utro­lig flott. Det for­tel­ler at man­ge vil vise en­ga­sje­men­tet sitt. Jeg tror at re­gje­rin­gens an­grep på fas­te an­set­tel­ser og ar­beids­ti­der får man­ge folk til å kom­me ut. Jeg er ka­non­for­nøyd med da­gen, og væ­ret var vir­ke­lig på vår side. Og det er eks­tra gøy å se at det kom så man­ge med egne fa­ner, sier Alve­stad.

– Tror du at eks­tra man­ge en­ga­sje­rer seg i år som det er valg?

– Det er godt mu­lig. Det er fle­re som ser end­rin­ger i ar­beids­mar­ke­det og at ar­beids­miljø­lo­ven myk­nes opp. Folk vil stå sam­men på en dag som det­te.

– Hva er da­gens vik­tigs­te bud­skap?

– Det er ho­ved­pa­ro­len – «Trygge jobber – ny re­gje­ring!». Trygge jobber er vik­tig både for unge og gam­le.

– ØKER FORSKJELLENE

Det­te var også et av te­ma­ene til le­de­ren for Fag­for­bun­det, Met­te Nord. Hun holdt årets ho­ved­ap­pell for de fram­møt­te ar­bei­der­ne i Tres­se.

– Siv Jen­sen og Ma­ri­ne Le Pen er po­li­tis­ke ku­si­ner, sa Nord og trakk lin­jer mel­lom frem­med­fryk­ten som sprer seg i Euro­pa og Frem­skritts­par­ti­ets re­to­rikk.

Hun er ikke sær­lig im­po­nert etter fire år med blått sty­re og bruk­te mye tid på å snak­ke om sys­sel­set­tin­gen i lan­det.

– Det er 140.000 ar­beids­le­di­ge i Nor­ge. Re­gje­rin­gen ska­per ikke nye jobber, de bare øker forskjellene i sam­fun­net, sa Nord.

Ikke uven­tet, me­ner hun at en ny rødgrønn re­gje­ring er det som skal til for å løse de vik­tigs­te pro­ble­me­ne i lan­det:

– Vi har 134 da­ger på oss til å få fa­mi­lie, ven­ner og kol­le­ger til å stem­me for et re­gje­rings­skif­te. Po­li­tikk vir­ker. Vi har et valg, sa hun.

– UNIK På SØRLANDET

En trygg ar­beids­hver­dag var også ho­ved­te­ma­et til årets ung­doms­ap­pell ved Olav Mos­fjell (18), som hyl­let fag­be­ve­gel­sens tid­li­ge­re sei­re.

– Vi kan kla­re det vi også når vi står sam­men i so­li­da­ri­tet – slik som vi gjør i dag, sa han.

Fag­for­enings­le­de­ren i NITO, Ma­li­ni Espe­land sto for den kvin- ne­po­li­tis­ke ap­pel­len, og bruk­te meste­par­ten av ti­den på å snak­ke om like­stil­ling på Sørlandet.

– Jeg er kvin­ne, i hund­re pro­sent ar­beid, in­ge­ni­ør, mor, kone, og har en mann som er i full jobb. Min fa­mi­lie er unik på Sørlandet. Det er på høy tid at myn­dig­he­te­ne sør­ger for at unge vokser opp med like mu­lig­he­ter om man er mann el­ler kvin­ne, sa Es­pe­dal i sitt inn­legg.

Årets pa­ro­ler

● Hoved­pa­ro­le: «Trygge jobber – ny re­gje­ring!»

● Ag­der fag­for­ening (Fel­les­for­bun­det): «For­svar vel­ferds­sta­ten!»

● Han­del og kon­tor: «Be­var an­ner­le­des­da­gen!»

● LO ung­doms­ut­valg Vest- Ag­der: «He­le fol­ket i ar­beid – Er­na må ta an­svar» og «Don’t pa­nic – Or­ga­nize».

● FO (Fel­les­or­ga­ni­sa­sjo­nen): «TRYGG PÅ JOBB – TRYGG HJEMME» og «Trus­ler og nett­sji­ka­ne mot so­sial­ar­bei­de­re må stop­pe!»

FOTO: EVA MYKLEBUST

Oppls­ut­nin­gen om årets 1. mai-tog i Kristiansand var høy­ere enn ven­tet, iføl­ge ar­ran­gø­ren.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Leder av 1. mai-ko­mi­te­en i Kristiansand, Ton­je Alve­stad foran et langt tog på vei inn i Tres­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.