Tar opp­gjør med Tan­gen­kri­ti­ker­ne

Kunst­ner Per Fronth tar et opp­gjør med den «re­ak­sjo­næ­re eli­te» og de­res mot­stand mot in­ves­tor Ni­co­lai Tan­gens en­ga­sje­ment i Kunst­si­lo­en, som in­klu­de­rer kunst­kjøp for svim­len­de 40 mil­lio­ner kro­ner i året.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Kunst­ner Per Fronth tar et opp­gjør med alle som er mot in­ves­tor Ni­co­lai Tan­gens en­ga­sje­ment i Kunst­si­lo­en.

– Det har vært gans­ke mye ne­ga­tiv om­ta­le av Ni­co­lai Tan­gen og hans kunst når det er, el­ler kan bli, noe fan­tas­tisk po­si­tivt. Her må noen kom­me og si at det­te er vel­dig bra. Det er mitt ho­ved­an­lig­gen­de, sier Per Fronth til Fædre­lands­ven­nen.

I en kro­nikk i da­gens avis åp­ner han en­tu­si­as­tisk med den hittil godt skjul­te opp­lys­nin­gen om at in­ves­tor Ni­co­lai Tan­gens stif­tel­se ut­vi­der kunst­sam­lin­gen for 40 mil­lio­ner kro­ner i året.

Den­ne sam­lin­gen, som al­le­re­de om­fat­ter 1400 kunst­verk, skal alt­så Sør­lan­dets kunst­mu­se­um (SKMU) få evig­va­ren­de dis­po­si­sjons­rett over.

– NOR­GES RI­KES­TE MU­SE­UM

Og det gjør SKMU til «na­sjo­nens al­ler ri­kes­te mu­se­um». Til sam­men­lig­ning har Na­sjo­nal­mu­se­et et år­lig inn­kjøps­bud­sjett på 7,7 mil­lio­ner, iføl­ge Per Fronth.

Han me­ner det­te bor­ger for so­lid inn­hold og dit­to kunst­opp­le­vel­ser i den kom­men­de Kunst­si­lo­en.

– Når du byg­ger en kunst­sam­ling med be­løp i den stør­rel­ses­or­den, fem gan­ger bud­sjet­tet til Na­sjo­nal­mu­se­et, vil det ska­pe uan­te mu­lig­he­ter, frem­hol­der 53-årin­gen.

Det be­tyr ikke at han me­ner pri­vat ka­pi­tal i kul­tu­ren er helt upro­ble­ma­tisk.

– Alle ting her i verden har både po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve si­der. Jeg vel­ger å fo­ku­se­re på det som kan løf­te oss, for som kunst­in­ter­es­sert er det­te fan­tas­tisk, sier Fronth, som i kro­nik­ken skri­ver:

«Kob­lin­gen kultur og næ­ring blir av en re­ak­sjo­nær «eli­te» frem­stilt som et skit­tent ek­te­skap. Det er en iboen­de for­akt for den pri­va­te ka­pi­ta­lens inn­tog i kul­tur­li­vet. Dess­ver­re.»

– Jeg bren­ner for kunst, han bren­ner for å sam­le kunst. Det be­tyr ikke at man set­ter fyr på alt rundt seg, sier sam­tids­kunst­ne- ren fra Flek­ker­øy.

Han støt­ter dess­uten den om­strid­te an­set­tel­sen av Rei­dar Fugle­stad som Skmu-di­rek­tør.

– KJØ­PER SEG INN­FLY­TEL­SE

Rødt-po­li­ti­ker Hal­vor Fjer­mer­os kan i mot­set­ning til kunst­ne­ren sty­re sin be­geist­ring.

– Jeg har ikke noe imot pri­va­te spon­sor­bi­drag i til­legg til of­fent­li­ge. Men vi er nødt til å hol­de snørr og bar­ter at­skilt. Det er for­skjell på å do­ne­re pen­ger og kjø­pe seg inn­fly­tel­se, og det er det han har gjort over he­le fjø­la, hev­der Fjer­mer­os.

Han er prin­si­pi­elt mot­stan­der av at en pri­vat in­ves­tor leg­ger føringer på folke­valg­te or­ga­ner, som så spyt­ter sto­re be­løp av skatte­be­ta­ler­nes pen­ger inn i pot­ten.

– Det­te er ut­trykk for hvor­dan sta­tu­sen til et of­fent­lig mu­se­um un­der­gra­ves. Hvem er an­svar­lig for å dri­ve of­fent­li­ge mu­se­er? En hvil­ken som helst men­neske­venn, som har lyst å spon­se i øst og vest, spør Fjer­mer­os, som hil­ser Fronth med føl­gen­de:

– Skal du være en re­flek­tert kunst­ner, må du stil­le noen kri­tis­ke spørs­mål i vår penge­ver­den.

– AVVENTENDE

Fri­da Fors­gren er første­ama­nu­en­sis og kunst­his­to­ri­ker på UIA, samt kunst­an­mel­der i Fædre­lands­ven­nen.

Hun er svært be­geist­ret over at Tan­gen­sam­lin­gen kom­mer til byen – gle­der seg som et lite barn, men er like fullt kri­tisk på ett punkt.

– Jeg har bare snak­ket med Ni­co­lai Tan­gen én gang, og ser på ham som en fag­mann, en kunst­his­to­ri­ker med stor teft og kunn­skap. Det at han sit­ter i sty­ret, kva­li­tets­sik­rer he­le pro­sjek­tet. Jeg har bare stilt meg und­ren­de til å vel­ge en di­rek­tør fra et helt an­net felt, sier Fors­gren.

– Du sto­ler ikke på ham der?

– Jeg er avventende til hvor­dan de lø­ser det­te. In­gen and­re kunst­mu­se­er i Skan­di­na­via, så vidt jeg vet om, har valgt en øko­nom til di­rek­tør­job­ben. Jeg er opp­tatt av at SKMU skal bli et kunst­mu­se­um, ikke en opp­le­vel­ses­de­sti­na­sjon.

– TILFELDIG INN­SLAG

Bil­led­kunst­ner Jan Fre­uch­en fra Kristiansand har tid­li­ge­re i vin­ter yt­ret seg kri­tisk til Tan­gen-pro­sjek­tet, og frem­for alt an­set­tel­sen av en di­rek­tør uten kunst­kom­pe­tan­se.

Ny­he­ten om 40 mil­lio­ner til sam­tids­kunst om­ta­ler Fre­uch­en som «fan­tas­tisk», og han støt­ter na­tur­lig nok Fronth i at kuns­ten og inn­hol­det må stå i sen­trum.

– Anke­punk­tet mitt er re­to­rik­ken rundt pro­sjek­tet, som står i fare for å gjø­re kuns­ten til et mer el­ler mind­re tilfeldig inn­slag i en reise­livs­øko­no­mi som byen al­le­re­de er bredd­full av, skri­ver han i en e-post til Fædre­lands­ven­nen.

Han un­der­stre­ker at den­ne uni­ke mu­lig­he­ten, som Fronth snak­ker om, må iva­re­tas på kuns­tens pre­mis­ser.

– Vi øns­ker selv­føl­ge­lig alle at Kunst­si­lo­en skal bli best mu­lig. Det vil frem­over av­hen­ge mye av hvem den nye di­rek­tø­ren vel­ger å lyt­te til, og at han er seg sitt an­svar be­visst som leder for en in­sti­tu­sjon som be­tyr mye for både et bredt pub­li­kum og et ( ja­visst!) kre­sent felt av ut­øven­de kunst­ne­re, på­pe­ker Fre­uch­en.

Han me­ner dess­uten at Fronth er «vel ukri­tisk over­for de åpen­bart pro­ble­ma­tis­ke si­de­ne ved an­set­tel­sen av Fugle­stad».

– UTVIDES I HØYT TEMPO

Som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har skre­vet bi­drar Ni­co­lai Tan­gens stif­tel­se, Ako Kunst­stif­tel­sen, med 20 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging av Kunst­si­lo­en til 500 mil­lio­ner.

I til­legg kom­mer én mil­lion kro­ner i året som opp­starts­mid­ler de førs­te fem åre­ne, og 1,8 av de til sam­men tre mil­lio­ner kro­ne­ne di­rek­tør Fugle­stad får i års­lønn. Med seks års åre­mål til­sva­rer det­te 10,8 mil­lio­ner kro­ner.

Styre­le­der Ar­vid Grunde­kjøn i stif­tel­sen be­kref­ter over­for Fædre­lands­ven­nen Per Fronths an­slag på 40 mil­lio­ner kro­ner i år­li­ge inn­kjøp, men på­pe­ker:

– Rent av­tale­mes­sig lig­ger det in­gen for­plik­tel­se fra stif­tel­sen til å til­fø­re inn­kjøps­mid­ler i den­ne stør­rel­ses­or­den, men så langt har jo Ni­co­lai Tan­gen vist en enorm en­tu­si­as­me når det gjel­der å byg­ge ut en al­le­re­de svært spen­nen­de sam­ling i høyt tempo.

Pla­nen er at Sør­lan­dets kunst­mu­se­um og Tan­gen­sam­lin­gen flyt­ter inn i den om­byg­de si­lo­en i lø­pet av 2020.

FOTO: MEST­RES WÅGE ARQUITEC­TES OG MX_

Kunst­si­lo­en skal stå fer­dig i 2020. Vin­ner­for­sla­get «Silo­sam­lin­gen» kut­ter si­lo­ene på tvers inn­ven­dig, og ska­per sto­re ut­stil­lings­lo­ka­ler om­trent halv­veis opp i byg­get, mens noen av de res­te­ren­de silo­de­le­ne fun­ge­rer som lys­sjak­ter. Det blir også ut­stil­lin­ger i la­ger­byg­nin­gen i front, og i ny­bygg på bak­si­den. På top­pen blir det bar og even­tarea­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.