❞ På hel­gas Krf-lands­møte kun­ne man un­der man­ge de­bat­ter luk­ket øyne­ne og trodd man var på et lands­møte i Sp.

Krfs egne verdi­sa­ker fen­ger ikke vel­ger­ne. Da blir det vik­tigs­te for KRF å dem­me opp mot dis­trikts­po­li­tis­ke an­grep fra Sp.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

tret av at Sp-leder Tryg­ve Slags­vold Ve­dum ofte snak­ker om en verdi­kamp, at Er­na Sol­berg snak­ket om ver­di­er i sin lands­møte­tale, at K-en i KRLE nå støt­tes av fle­re par­ti­er – in­klu­dert halve Ap. Og av at tro og re­li­gion har fått en vik­tig plass i sam­funns­de­bat­ten.

●● Det spørs­må­let Krf-er­ne ikke har noe godt svar på er: Hvor­for kom­mer ikke det­te fo­ku­set på ver­di­er KRF til gode? I mot­set­ning til på 90-tal­let sli­ter par­ti­et med opp­slut­nin­gen.

●● I ste­det er det Sp som fos­ser fram. Godt hjul­pet av et dis­trikts­opp­rør. Som også ram­mer KRF. Knut Arild Harei­des par­ti be­fin­ner seg i en skvis. De kan med ret­te fei­re be­ty­de­lig po­li­tisk gjen­nom­slag fra sin vippe­po­si­sjon i Stor­tin­get. Men de blir også reg­net som en del av re­gje­rings­blok- ken i upo­pu­læ­re sa­ker.

●● Og KRF har man­ge vel­ge­re i dis­trik­te­ne. Der hak­ker Sp løs på re­gje­rin­gens po­li­tikk. Mens KRF stort sett hav­ner på de­fen­si­ven. De­res ar­gu­ment er uli­ke ver­sjo­ner av: «Det had­de vært enda ver­re uten oss». Det vin­ner ikke man­ge nye vel­ge­re.

●● Også der­for har par­ti­et på lands­mø­tet, og el­lers de sis­te må­ne­de­ne, skjer­pet sin dis­trikts­po­li­tis­ke pro­fil. I vår lands­del har vi sett et of­fen­sivt KRF i kamp for be­va­ring av Flekke­fjord syke­hus, mot ned­leg­gel­se av Luft­for­sva­ret på Kje­vik og ned­skjæ­rin­ger i Heime­ver­net.

●● På hel­gas Krf-lands­møte kun­ne man un­der man­ge de­bat­ter luk­ket øyne­ne og trodd man var på et lands­møte i Sp. Så kun­ne da også en dis­trikts­po­li­tisk re­so­lu­sjon som ble ved­tatt søn­dag, nes­ten like godt kom­met fra Slags­vold Ve­dums par­ti.

●● En av de få sto­re forskjellene er at KRF bren­ner for nye, stør­re re­gio­ner. Hel­ler ikke det vil Sp ha noe av. Men i kom­mune­de­bat­ten tar KRF nå et langt steg i ret­ning av Sp.

●● Det er opp­sikts­vek­ken­de når både Harei­de, stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van og fyl­kes­le­der Per Sver­re Kvin­laug åp­ner for å re­ver­se­re ved­tak om tvangs­sam­men­slå­in­ger av kom­mu­ner. For noen må­ne­der si­den sto Sp ale­ne om det­te, og ble sett på som re­ak­sjo­næ­re. Så åp­net Ap for det sam­me. Og nå føl­ger KRF etter.

●● Det kan være svært dår­lig nytt for lo­kal­po­li­ti­ke­re – og an­sat­te - i Søgne/song­da­len/kristiansand og i Man­dal/mar­nar­dal/lin­des­nes. De skal snart i gang med svært krevende sam­men­slå­ings­pro­ses­ser. Men ri­si­ke­rer å måt­te re­ver­se­re alt etter en del må­ne­der hvis den nes­te re­gje­rin­gen be­står av Ap, Sp og KRF.

●● En slik lin­je vil i så fall også være det en­de­li­ge døds­stø­tet for en kom­mune­re­form i over­skue­lig frem­tid. In­gen po­li­ti­ke­re vil våge å ta i det spørs­må­let igjen.

●● Men for KRF er det sto­re spørs­må­let på kort sikt om man kla­rer å dem­me opp for Sp. Harei­des par­ti vil helst snak­ke om egne ver­di­er. Og har valgt seg slag­or­det «Ver­di­er som va­rer – Ver­di­er som var­mer». Men enn så len­ge er­kjen­ner KRF at det er Sps ver­di­er som var­mer flest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.