Ukla­re re­gje­rings­valg

Knapt noen gang før har det vært så ukla­re re­gje­rings­al­ter­na­ti­ver før et valg.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Lands­møte­se­son­gen nær­mer seg slut­ten. Kun Frp gjen­står, først­kom­men­de helg.

Men al­le­re­de nå er det klart at vel­ger­ne til høs­ten ikke kom­mer til å kun­ne vel­ge mel­lom kla­re re­gje­rings­al­ter­na­ti­ver. Tvert imot. Etter at de al­ler fles­te par­ti­ene har lagt sine stra­te­gi­er, fin­nes det ikke ett al­ter­na­tiv som har et klart fler­tall bak seg.

I hel­ga un­der­stre­ket KRF sin plan A, som er en re­gje­ring med Høy­re og Venst­re. Den pla­nen ser i dag lite rea­lis­tisk ut. Sam­ti­dig har Krf-le­del­sen et godt po­eng i at in­gen par­ti­er på for­hånd øns­ker å snak­ke om even­tu­el­le B- el­ler C-pla­ner. Hel­ler ikke de to sto­re par­ti­ene. Og hver­ken Høy­re el­ler Ap kan vise til kla­re fler­talls­al­ter­na­ti­ver.

Selv om det skul­le bli bor­ger­lig fler­tall, kan Høy­re sli­te med å stab­le en sty­rings­dyk­tig re­gje­ring på bei­na. Frp vil ikke støt­te en re­gje­ring de selv ikke er en del av, det vil si Krfs og Ven­st­res al­ter­na­tiv. Og de to sen­trums­par­ti­ene er svært frust­rer­te over Frp. Så frust­rer­te at en ny sam­ar­beids­av­ta­le med en H/frp-re­gje­ring sit­ter svært langt in­ne.

For Venst­re ser det uak­tu­elt ut å sam­ar­bei­de med Ap. Men det har ikke KRF ute­luk­ket. Re- Parti­le­der­de­bat­ten Vandre­hal­len på Stor­tin­get etter kom­mune­val­get i 2015. gje­rings­ut­ta­lel­sen sier in­gen­ting om plan B. Det gir parti­le­del­sen spille­rom etter val­get. Og for­hol­det mel­lom Knut Arild Harei­de og Ap­le­der Jo­nas Gahr Stø­re er åpen­bart godt.

Men hel­ler ikke Stø­re har et åpen­bart fler­tall bak seg. Det enes­te sik­re er at han får med seg Sp. Men til tross for gode må­lin­ger for sist­nevn­te, skal det mye til at de to par­ti­ene ale­ne får fler­tall. Tro­lig må de ha med seg en­ten SV el­ler KRF, kan­skje beg­ge. Det sis­te vil tro­lig være uak­tu­elt for KRF. Og SV ved­tok på sitt lands­møte å sel­ge seg dyrt, ved å set­te opp ul­ti­ma­ti­ve krav til en re­gje­rings­platt­form.

I en gitt si­tua­sjon kan også små­par­ti­er som Miljø­par­ti­et De Grøn­ne el­ler Rødt kom­me på vip­pen.

Uten kla­re fler­talls­al­ter­na­ti­ver kan par­ti­ene få stør­re spille­rom til å dis­ku­te­re po­li­tis­ke sa­ker i valg­kam­pen. Men de kan også bli stilt over­for sta­dig ster­ke­re krav fra vel­ger­ne om å klar­gjø­re re­gje­rings­al­ter­na­ti­ve­ne. Man­ge vel­ge­re vil kre­ve et ty­de­lig svar på spørs­må­let: Hvil­ken re­gje­ring får vi ved å stem­me på ditt par­ti?

Hel­ler ikke Stø­re har et åpen­bart fler­tall bak seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.