For­kas­tet råd­man­nens vars­lings­ru­ti­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

Po­li­ti­ker­ne i Søgne av­vis­te råd­man­nens for­slag til nye vars­lings­ru­ti­ner.

Kom­mune­sty­ret i Søgne be­hand­let tors­dag kveld råd­man­nens for­slag til nye vars­lings­ru­ti­ner i kom­mu­nen.

For­sla­get var på for­hånd om­dis­ku­tert, blant an­net for­di råd­man­nen skul­le opp­nev­ne to av tre fas­te med­lem­mer av et eget vars­lings­ut­valg.

Bak­grun­nen for re­vi­sjo­nen er de man­ge vars­lings­sa­ke­ne i Søgne og an­be­fa­lin­ger, både fra kon­troll­ut­val­get og De­loit­tes rap­port om vars­lings­sa­ken på nett­opp råd­man­nen.

UTSATT MED FØRINGER

– Jeg er vel­dig glad for at vi får en ny gjen­nom­gang av vars­lings­ru­ti­ne­ne, sier ord­fø­rer Astrid Hil­de.

Det var Høy­res for­slag å ut­set­te sa­ken. Ved­ta­ket ble gjort med ster­ke føringer for hva slags end­rin­ger ad­mi­ni­stra­sjo­nen må ta inn når sa­ken kom­mer opp på ny.

Ved­ta­ket ble gjort med 18 stem­mer fra Høy­re, Ar­bei­der­par­ti­et, SV, Sen­ter­par­ti­et og MDG, samt ett med­lem fra KRF. Der­med var det kun 9 re­pre­sen­tan­ter fra Frp, Venst­re og KRF som støt­tet råd­man­nens inn­stil­ling.

– VI SKAL BLI BEST

Høy­re-re­pre­sen­tant Jan Stub­stad, som også er leder av Kon­troll­ut­val­get i Søgne, er blant dem som er let­tet over at for­sla­get til vars­lings­ru­ti­ner ikke gikk gjen­nom.

– Det vi had­de på bor­det var alt­for likt det gam­le sys­te­met vårt som ikke har fun­gert. Etter de er­fa­rin­ge­ne vi har gjort oss i Søgne, må vi ta mål av oss å lage noe nytt, noe som er bed­re også enn det man har i for ek­sem­pel Kristiansand. Der­for tren­ger vi mer tid, sier han.

Han vil ha bed­re vern om vars­ler­ne, og øns­ker at de skal gå di­rek­te til per­son­vern­om­bu­det.

DELES I FEM

For­sla­get som ble ved­tatt og ført i pen­nen av Tom Løchen (H), kre­ver at råd­man­nen jobber vi­de­re med vars­lings­ru­ti­ne­ne for kom­mu­nen og tar hen­syn til KS sin vei­le­der for vars­ling og vars­ler­vern.

Vi­de­re har kom­mune­sty­ret nå be­stilt reg­ler som er delt i fem uli­ke sett med ru­ti­ner.

Sa­ken kom­mer opp igjen til ny po­li­tisk be­hand­ling, men det er uklart om det skjer på den­ne si­den av som­mer­en.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Ord­fø­rer Astrid Hil­de er let­tet over at de nye vars­lings­ru­ti­ne­ne ikke ble ved­tatt. Bil­det er ikke fra kom­mune­styre­mø­tet tors­dag, men fra be­hand­lin­gen av De­loit­tes rap­port om kom­mu­nens hånd­te­ring av en vars­lings­sak tid­li­ge­re i vår.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Jan Stub­stad (H) hå­per Søgne kan få så gode vars­lings­ru­ti­ner at de blir brukt og folk sto­ler på dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.