De­mo­kra­te­ne-leder volds­tru­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Etter at parti­le­der i De­mo­kra­te­ne, Makvan Kas­hei­kal, ble in­ter­vju­et i VG­se­ri­en Det hvi­te ra­se­ri­et, skal han ha blitt utsatt for en rek­ke trus­ler.

Det mel­der VG fre­dag kveld.

Det var før påske at Makvan Kas­hei­kal stil­te til in­ter­vju i Vg-se­ri­en «Det hvi­te ra­se­ri­et». Der uttalte han blant an­net at An­ders Behring Breivik bur­de blitt skutt og drept un­der ter­ror­an­gre­pet på Utøya. Han for­tal­te at han så på Breivik som Nor­ges Osa­ma Bin La­den.

– I in­ter­vju­et sa jeg også at vi i De­mo­kra­te­ne tar av­stand fra eks­tre­mis­me og eks­tre­me ideo­lo­gi­er. I pås­ken be­gyn­te trus­le­ne å kom­me inn, sier Kas­hei­kal til Fædre­lands­ven­nen.

Inn­gangs­par­ti­et til De­mo­kra­te­nes lo­ka­ler ble også tag­get ned etter in­ter­vju­et.

– En­kel­te av trus­le­ne jeg mot­tok var så al­vor­li­ge at jeg i sam­råd med råd­gi­ver­ne mine valg­te å kon­tak­te po­li­ti­et, sier parti­le­de­ren.

Han for­tel­ler at trus­le­ne pri­mært kom­mer via Face­bo­ok. Til VG har han an­slått an­tal­let til å være over hund­re trus­ler. Det øns­ker han ikke å be­kref­te over­for Fædre­lands­ven­nen.

– Sa­ken etter­fors­kes, så jeg vil ikke ut­ta­le meg om an­tal­let. Jeg kan li­ke­vel si at jeg opp­le­ver det­te som en bøl­ge av hat og ra­se­ri mot meg, sier Kas­hei­kal.

– Trus­le­ne går på vold og hat­kri­mi­na­li­tet. Jeg sy­nes det er trist og det­te har gått inn på meg, ut­dy­per han vi­de­re.

Et­ter­forsk­nings­le­der Kjell Erik Erik­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt be­kref­ter over­for VG at fle­re av trus­le­ne er po­liti­an­meldt.

Kas­hei­kal for­tel­ler at han også har hatt et møte med Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te for å få vur­dert sin egen sik­ker­hets­ri­si­ko.

– Jeg øns­ker ikke å si noe mer om hvor­for jeg tok kon­takt med PST, sier parti­le­de­ren.

Han øns­ker hel­ler ikke å si noe om han har mot­tatt trus­ler fra spe­si­el­le grup­pe­rin­ger. Over­for VG ut­ta­ler han li­ke­vel at fle­re av dis­se kom­mer fra høyre­eks­tre­mis­ter, på bak­grunn av ut­ta­lel­se­ne om Breivik.

– Trus­le­ne jeg har mot­tatt er ret­tet mot de­mo­kra­ti­et. Eks­tre­mis­me ska­per red­sel og frykt. Vi må stå sam­men for å kjem­pe imot dis­se hold­nin­ge­ne, sier Kas­hei­kal til Fædre­lands­ven­nen.

VG skri­ver at de har vært i kon­takt med PST, men de øns­ker ikke å gi noen kom­men­tar om sa­ken.

Det er ikke førs­te gang at De­mo­kra­te­ne har blitt utsatt for hets og hær­verk. Se­nest i ok­to­ber ble parti­kon­to­ret tag­get med et hake­kors og på­skrif­ten «jæv­la ra­sis­ter».

ARKIVFOTO

Makvan Kas­hei­kal, parti­le­der i De­mo­kra­te­ne, kal­te Utøya-ter­ro­ris­ten Nor­ges Osa­ma Bin La­den i et in­ter­vju med VG. I etter­tid skal han ha mot­tatt en rek­ke draps­trus­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.