Bil fløy over be­tong­kant og hav­net i grøf­ta

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Søn­dag mor­gen ryk­ket fle­re po­liti­pa­trul­jer ut til fyl­kes­vei 42 i Froland, der en bil lå for­latt i grøf­ta. To per­soner er på­gre­pet.

Po­li­ti­et har vært i kon­takt med per­soner som var vit­ner til hen­del­sen.

– Bi­len skal ha kom­met fra Rei­er­søl-si­den. I krys­set ved fyl­kes­vei 42 har den kjørt rett ut, sier po­liti­be­tjent Øy­vind Ol­sen til Fædre­lands­ven­nens fri­lans­fo­to­graf på ste­det.

Iføl­ge po­li­ti­et har bi­len fått en skik­ke­lig lufte­tur.

– Bi­len traff be­tong­kan­ten, fløy rundt 30 me­ter over den­ne og hav­net i grøf­ta, sier Ol­sen.

Vit­ner for­tel­ler at de så to per­soner løpe fra ste­det.

– Po­li­ti­et har kon­troll på én per­son. Bi­len taues inn for spor­sik­ring, sier ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Fle­re po­liti­pa­trul­jer, både uni­for­mer­te og si­vi­le, søk­te i om­rå­det etter den sis­te per­sonen.

Hunde­pa­trul­jen ble også sendt til ste­det.

Klok­ka 09.37 sam­me dag opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der at den and­re per­sonen var på­gre­pet av po­li­ti­et.

– De to per­sone­ne blir tatt med for ut­vi­det blod­prø­ve, og vil der­et­ter bli kjørt til ar­res­ten i Aren­dal. De er mis­tenkt for å ha kjørt bi­len i på­vir­ket til­stand, sier Klei­va­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.