– Sta­dig fle­re er opp­tatt av plante­næ­ring

Hva skal til for å lyk­kes i ha­gen? Og hva er best for bloms­te­ne? Ved Od­der­nes Gart­ne­ri Ha­ge­land opp­le­ver de at sta­dig fle­re er opp­tatt av hva slags næ­ring de gir plan­te­ne sine.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– For man­ge er det nok litt for­vir­ren­de at det fin­nes nå man­ge ty- per av jord og gjød­sel. Fle­re som kom­mer hit, er opp­tatt av hvil­ken type næ­ring de skal bru­ke, sier bu­tikk­med­ar­bei­der Ka­thri­ne Mo­ti­ka.

Søn­dag etter­mid­dag var det fullt av folk på hage­sen­te­ret, som vår­sola var på ut­kikk etter nye stau­der og bus­ker til ha­gen.

Fle­re had­de også fått med seg ar­tik­ke­len om gart­ner­kran­ge­len mel­lom Mor­ten Bragdø og en rek­ke and­re hage­eks­per­ter, som sto på trykk i Fædre­lands­ven­nen lør­dag.

BRUKER GJØD­SEL

Bragdø ut­ta­ler i sin nye hage­bok at gjød­sel er som am­fe­ta­min for plan­ter og det gjør dem syke. Det får han kri­tikk for av and­re gart- ne­re og hage­eks­per­ter.

Tone Len­de for­tel­ler at hun ikke er redd for å bru­ke kunst­gjød­sel på plan­te­ne sine.

– Ha­gen vår er lett­stelt, og vi har man­ge kruk­ker med som­mer­bloms­ter. De va­rer jo bare noen må­ne­der av gan­gen, og da vil jeg at de skal bli sto­re og fine. Der­for bruker jeg gjød­sel. Om det er bra el­ler dår­lig, får eks­per­te­ne ta seg av, men det fun­ge­rer hvert fall helt fint hos oss, sier Tone Len­de.

Hun had­de med seg døt­re­ne Thel­ma og Thea Om­land på hage­sen­te­ret søn­dag, om plei­er å være med på å plan­te bloms­te­ne i ha­gen.

– Akku­rat i dag er vi på ut­kikk etter plan­ter til bed­ene. Når det gjel­der hvil­ke type næ­ring plan­te­ne skal ha, kjø­per jeg det som er til­gjen­ge­lig, sier Len­de.

GARTNERKRANGEL

Ann-ka­rin Mol­berg har fått med seg hage­kran­ge­len mel­lom gart­ner­ne, men sier hun hol­der seg til dyr­kings­me­to­de­ne som fun­ge­rer for hen­ne år etter år.

– Folk dri­ver på for­skjel­lig vis, og sånn er det. Jeg er vel­dig for­nøyd med de rå­de­ne jeg har valgt å føl­ge, sier Mol­berg.

Også hun for­tel­ler at hun kjø­per kunst­gjød­sel til ha­gen.

– Det bruker jeg på ple­nen. I til­legg får plan­te­ne i kruk­ke­ne litt eks­tra. Å bru­ke gjød­sel sy­nes jeg fun­ge­rer helt fint. År etter år kjø­per jeg de sam­me plan­te­ne og blir like for­nøyd, sier Mol­berg.

Og vil ha man at plan­te­ne vir­ke­lig skal blomst­re, går det ikke an å ute­late gjød­se­len, iføl­ge Ka­thri­ne Mo­ti­ka.

– Nei, man må bru­ke det. Folk er ofte opp­tatt av at ting skal gå fort i ha­gen, og kjø­per næ­ring som er til­gjen­ge­lig. Li­ke­vel opp­le­ver vi at fle­re spør oss om inn­hol­det i næ­rin­gen, sier Mo­ti­ka.

– Sta­dig fle­re blir opp­tatt av at jor­da og næ­rin­gen skal være mest mu­lig na­tur­lig, men det er ikke slik at vi an­be­fa­ler kun­de­ne våre å la være å bru­ke kunst­gjød­sel, sier Mo­ti­ka.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Ka­thri­ne Mo­ti­ka, ved Od­der­nes Gart­ne­ri Ha­ge­land, sier at de sta­dig får spørs­mål om hva både jor­da og gjød­se­len inne­hol­der.

Tone Len­de sier at hun ikke er redd for å bru­ke kunst­gjød­sel på plan­te­ne sine. Her sam­men med døt­re­ne Thel­ma og Thea Om­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.